Кредити дентално лечение

Кредит за дентално лечение

Предназначен за финансиране на всички стоматологични процедури и консумативи, планирани или възникнали по време на лечението.

Предназначен за финансиране на всички стоматологични процедури и консумативи, предварително планирани или извънредно възникнали по време на лечението.

Кредитът е предназначен за пациенти на Медицински центрове за дентално лечение, с които Банка ДСК има сключени споразумения за сътрудничество и включва стойността на предварителния преглед, денталното лечение, изразяващо се в извършването на медицински процедури и консумативите свързани с него - предварително планирани или извънредно възникнали в процеса на лечение допълнителни разходи. За финансиране на лечението може да кандидатства не само пациентът, но и негов настойник, роднина или друго трето лице.


Вашите предимства: (only for admin)

Вашите предимства:

015
Преференциален лихвен процент
037
До 12 месеца гратисен период за издължаване на главницата


Параметри на продукта:

Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
25 000 лв.
12 500 евро
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

 


Усвояване: еднократно или на етапи, по открита в Банка ДСК разплащателна сметка на Медицинския център:

  • еднократно: за клиенти, които нямат индивидуален план за лечение и при окончателно завършено лечение или

  • на етапи: за клиенти с приключило, но неиздължено лечение, с индивидуален план за лечение, като сумата на съответния етап се усвоява при завършен етап

Обезпечение: съобразно сегмента, по реда и условията, по които се кредитира клиента. Един или комбинация от следните възможности:

  • поръчителство

  • залог на влог/депозит открит в Банката

  • залог на вземане по сметка.

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6-месечен EURIBOR и надбавка.

Списък с дентални центрове, в които може да се възползваш от услугата:

Име на дентален център

Адрес

Бодент - индивидуална практика за първична медицинска дентална помощ ЕООД

гр. Бургас, ул. "Адам Мицкевич" 7, ет. 2

Индивидуална практика за първична медицинска помощ Бургасдент ЕООД

гр. Бургас, ул. "Пробуда" 73

„Център по дентална медицина Проф. Кисов" ООД

гр. София, ул. „Лайош Кошут“ 22

Дентален център ЕС БИ СИ

гр. София, ул. "Галичица" 54, вх. В, ет. 4, ап. 47

Документи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Сумата за дентално лечение, която банката може да финансира с кредит се определя от стойността на стоматологичните услуги, които всеки медицински център, с който имаме споразумение за съвместна работа, описва в Справка – ценоразпис и/или документ за завършило лечение.
Да, Вие можете със собствени средства да заплатите част от лечението, като тази сума се внася в Медицинския център и с нея се намалява общата сума на финансиране, описана в издадената от Медицинския център Справка – Ценоразпис.

За Ваше удобство, цялата сума на кредита или част от нея, в зависимост от сключения договор, се превежда безкасово по разплащателна сметка на Медицинския център, който извършва денталното лечение.

Сумата на разрешения кредит може да се преведе изцяло или на части (етапи) на Медицинския център в зависимост от лечението.

Размерът на дължимата месечна погасителна вноска се преизчислява след усвояване на сумата на всеки отделен етап. При усвояване на средства от кредита на етапи, банката задължително предоставя актуализиран погасителен план, в който е посочена новата погасителна вноска по кредита.
Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.
Да, можете да погасите предсрочно целия размер на кредита и не дължите такса за това.
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието