Студентски кредит

Кредитът е предназначен за финансиране на студенти и докторанти, редовна форма на обучение за придобиване на степен „бакалавър”, „магистър” или на научна степен „доктор”. Предоставя се за заплащане на таксите за обучение и/или за издръжка. Кредитът е гарантиран от държавата, която определя държавни гаранции за размера на главницата и лихвата.

Вашите предимства:

 • Кредитът е гарантиран от държавата и не се изисква студентът/докторантът да предоставя допълнително обезпечение
 • Можете да ползвате за финансиране на целия или на част от периода на обучение
 • Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита
 • Можете да ползвате за заплащане на таксите за обучение или за издръжка
 • Можете да кандидатствате за един или и за двата вида кредити
 • Можете да ползвате гратисен период за издължаване на главница и лихва*
 • Без такси, комисиони и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.
 • Годишен фиксиран лихвен процент - 7%
 • Годишен фиксиран лихвен процент при ползване на пакет ДСК Академи - 6,5%
 • Равни месечни вноски

За кого е този кредит:

Студентският кредит е подходящ за всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • български граждани, граждани на друга държава - членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • не са навършили 35 години, към датата на подаване на искане за кредит;
 • обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно учебно заведение или научна организация;
 • нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 • не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в изрично посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти случаи.

Кога се предоставя кредит за издръжка?

 • Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
 • Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Размер на кредита

 • за заплащане на такси за обучение: размерът на кредита е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента/докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно - квалификационна или образователна и научна степен.
 • за издръжка: размерът на кредита се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата за страната към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Усвояване на кредита

Кредитът се усвоява на етапи, като:

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация;
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в Банка ДСК, в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит;

Гратисният период за издължаване на главница и лихва - това е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата на която изтича определеният срок на докторантурата. В този период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита. Лихвата, която е начислена върху усвоената част от кредита по време на гратисния период, се капитализира годишно.

Срок на издължаване на кредита – до 10 години, след изтичане на гратисния период;

 

Кредитът се обслужва без такси. Не дължите заплащане на такси, комисиони и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.

Годишен фиксиран лихвен процент - 7%

Годишен фиксиран лихвен процент при ползване на пакет ДСК Академи - 6,5%

Kандидатстване в банков клон

При кандидатстване за кредит за обучение или издръжка е необходимо да представите:

 • Копие от документ за самоличност;
 • Уверение, удостоверяващо, че кредитоискателят не е загубил качеството си на студент или докторант и има право да се запише за следващ семестър;
 • Искане за студентски кредит – Образец на банката

При кандидатстване за кредит за издръжка, допълнително се предоставят следните документи**:

 • Копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 • В случай на пълно осиновяване: копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител;
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът или докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето;
** При подаване на искането за кредит, студентът или докторантът представя оригиналите на изброените документите за сверяване.
Кандидатствай онлайн

 

DSK apply

 

 

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Полезно

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати