Студентски кредит

Кредитът е предназначен за финансиране на студенти и докторанти, редовна форма на обучение за придобиване на степен „бакалавър”, „магистър” или на научна степен „доктор” в създадено в България висше училище. Предоставя се за заплащане на таксите за обучение и/или за издръжка. Кредитът е гарантиран от държавата, която определя държавни гаранции за размера на главницата и лихвата и се разрешава съгласно Закон за кредитиране на студенти и докторанти.

Вашите предимства:

 • Кредитът е гарантиран от държавата и не се изисква студентът/докторантът да предоставя допълнително обезпечение
 • Можете да ползвате за финансиране на целия или на част от периода на обучение
 • Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита
 • Можете да ползвате за заплащане на таксите за обучение или за издръжка
 • Можете да кандидатствате за един или и за двата вида кредити
 • Можете да ползвате гратисен период за издължаване на главница и лихва*
 • Без такси, комисиони и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.
 • Годишен фиксиран лихвен процент - 7%
 • Годишен фиксиран лихвен процент при ползване на пакет ДСК Академи - 6,5%
 • Равни месечни вноски

За кого е този кредит:

Студентският кредит е подходящ за всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • български граждани, граждани на друга държава - членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • не са навършили 35 години, към датата на подаване на искане за кредит;
 • обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно учебно заведение или научна организация;
 • нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 • не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в изрично посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти случаи.

Кога се предоставя кредит за издръжка?

 • Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
 • Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Размер на кредита

 • за заплащане на такси за обучение: размерът на кредита е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента/докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно - квалификационна или образователна и научна степен.
 • за издръжка: размерът на кредита се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата за страната към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Усвояване на кредита

Кредитът се усвоява на етапи, като:

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация;
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в Банка ДСК, в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит;

Гратисният период за издължаване на главница и лихва - това е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата на която изтича определеният срок на докторантурата. В този период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита. Лихвата, която е начислена върху усвоената част от кредита по време на гратисния период, се капитализира годишно.

Срок на издължаване на кредита – до 10 години, след изтичане на гратисния период;

Студентският кредит се предлага съгласно условията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Банка ДСК има сключен Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с МОН.

 

Кредитът се обслужва без такси. Не дължите заплащане на такси, комисиони и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.

Годишен фиксиран лихвен процент - 7%

Годишен фиксиран лихвен процент при ползване на пакет ДСК Академи - 6,5%

Kандидатстване в банков клон

При кандидатстване за кредит за обучение или издръжка е необходимо да представите:

 • Копие от документ за самоличност;
 • Уверение, удостоверяващо, че кредитоискателят не е загубил качеството си на студент или докторант и има право да се запише за следващ семестър;
 • Искане за студентски кредит – Образец на банката

При кандидатстване за кредит за издръжка, допълнително се предоставят следните документи**:

 • Копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 • В случай на пълно осиновяване: копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител;
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът или докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето;
** При подаване на искането за кредит, студентът или докторантът представя оригиналите на изброените документите за сверяване.
Кандидатствай онлайн

 

DSK apply

 

 

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

1. Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за целеви студентски кредит?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“

2. Мога ли да кандидатствам за кредит за издръжка, ако имам вече разрешен кредит за обучение?

Бихте могли да ползвате и двата вида кредити.

3. Мога ли да не усвоявам средства от разрешения кредит?

Да, може да не усвоявате средства от разрешения кредит, но и в този случай е необходимо да представите Уверение по чл.10, ал.3 от ЗКСД, от което да е видно, че не сте прекъснали обучението си. Необходимостта от представяне на Уверение по чл. 10, ал. 3 от ЗКСД е нормативно регламентирана в Закона и представлява задължително изискване, в случаите, когато не се усвоява от предоставения кредит.

Също така в офис на банката следва да подадете писмено заявление, от което да е видно, че се отказвате от усвояване на средства от кредита.

4. Как и кога се начислява лихвата по кредита?

Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита, включително по време на гратисния период. В гратисния период начислената лихва се капитализира годишно.

5. Мога ли да удължа гратисния период по разрешения кредит и за какъв срок?

Гратисният период по кредита може да бъде удължен в следните случаи:

- При записване на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на гратисния период и се сключи договор за кредит – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план

- При обучение в друго висше училище или научна организация - за срок не по–дълъг от две години

- При болест, майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – за срок не по–дълъг от две години6. Мога ли да отсроча задължението си по разрешения кредит и за какъв срок?

Отсрочване на задължението се допуска в следните случаи:

- При записване в редовна форма на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на една година след изтичане на гратисния период – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план.

- При настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срок, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК - като общият период на отсрочване не може да бъде по–дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране.7. Мога ли да внасям средства предсрочно по кредита, включително и по време на гратисния период?

Да, можете по всяко време да внасяте средства, като с внесената сума се погасява начислената към съответната дата лихва, а остатъкът се отнася за погасяване на главница.

8. В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?

Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.

9. Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?

Да, можете да погасите предсрочно целия размер на кредита и не дължите такса за това.

10. Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?

Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали.

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5