Фондове Amundi

Amundi е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб



Час Минути

048

Кои са Amundi?


  • Amundi е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб. Благодарение на присъединяването на Pioneer Investments през юли 2017 г., сега Amundi управлява над 1.904 трилиона ЕВРО активи чрез шест инвестиционни центъра.

  • Продуктите им обхващат всички класове активи по целия свят.



Фондове в облигации в евро

AF Euro Aggregate Bond - EUR

Старт: 24.06.2011 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) |  Бенчмарк: 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) | ISIN код: LU0616241476 | Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми да надмине Bloomberg Euro Aggregate (E) Index.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AF Euro High Yield Bond - EUR

Старт: 04.06.2001 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: ML EUROPEAN CURR H YLD BB-B RATED CONSTRAINED HED | ISIN код: LU0119110723

Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми към постигане на комбинация от приход и капиталов растеж (обща възвращаемост), при умерен риск чрез инвестиране приоритетно в еврови облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AF Global Aggregate Bond - EUR Hedged

Старт: 18.03.2013 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) |  Бенчмарк: BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED | ISIN код: LU0906524193 | Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от бенчмарка си при умерен до висок риск, чрез инвестиране в дългови инструменти от целия свят, без валутни ограничения, като болшинството от тях ще са с инвестиционен кредитен рейтинг.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AF Protect 90 - EUR

Старт: 27.06.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) |  Бенчмарк: Няма  | ISIN код: LU1433245245 | Morningstar рейтинг:

Под-фондът цели да позволи участие в развитието на финансови пазари, чрез инвестиране в акции и облигации, като същевременно осигури частична защита на инвестиция през препоръчителния период на държане. По-специално Под-фондът гарантира с банкова гаранция, че цената на неговите дялове няма да падне под 90% от най-високата нетна стойност на активите, записана от 05 юни 2020 г. При задействане на гаранцията гарантираната нетна стойност на активите се променя и става 90% от нивото на задействане.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


*Абревиатурата „AF“, пред името на всеки фонд на управляващото инвестиционни фондове дружество Amundi Asset Management, означава Amundi Funds – фонд администриращ множество под-фондове с различни инвестиционни стратегии, под общи правила и проспект.

Подробна информация относно дяловете от договорни фондове управлявани от Amundi Asset Management и дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите в офисите на банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страницата на Amundi.

Информацията е налична на български език.

Към калкулатор за предварителни разходи

Контакти


Contacts

Телефон за връзка с Контактен център:
*2375 / 0700 10 375



013

Адрес: ул. Московска No.19 /
ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036



Клиентите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционните фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Публикуваните на интернет страницата материали са с информационна цел и/или представляват маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който ще инвестирате.

Банка ДСК е част от ОТП Груп и е свързано лице с УД „ДСК Управление на активи“ АД и УД ОТП Фонд Мениджмънт. Банката има приета Политика за конфликт на интереси за инвестиционни и допълнителни услуги, която прилага с оглед предотвратяване, идентифициране и управление на потенциални конфликти на интереси.