Grad kato horata

Официални правила 

Кампания на Банка ДСК за облагородяване на градската среда

Официални правила на „Град като хората“

Раздел 1. Организатор на проекта и официални правила

“Град като хората” („Проектът“) се организира и провежда от „Банка ДСК“ АД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” 19 („Организатор”).

Целта на “Град като хората” е преобразяване чрез премахване и покриване на улични надписи, резултат от вандалски прояви, на една сграда/стена, намираща се на територията на град София. На мястото на уличните надписи Банка ДСК организира изработването на стенопис, т. нар. мюрал, който представлява творба на изкуството, нарисувана върху стена, която хармонично се приобщава към архитектурата на сградата и заобикалящата я градска среда. Поставянето на мюрал на избраното по проекта място е реализирано при спазване на българското законодателство и получаване на съгласие от собствениците на локацията/сградата, когато такова е необходимо.

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на приключване на Проекта и са свободно достъпни на интернет адрес: https://dskbank.bg/grad-kato-horata през целия период на финалната кампания от проекта в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Всеки участник в “Град като хората” следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Проекта и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://dskbank.bg/grad-kato-horata.

Организаторът има неотменимото си право да прекрати Проекта по всяко време, като обяви това на сайта https://dskbank.bg/grad-kato-horata, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Проекта

Проектът се организира и провежда на територията на град София, Столична община, Република България.

Раздел 3. Период на реализиране на Проекта

Проектът стартира на 15 април 2021 г. и ще продължи до 31-ви октомври 2021 г. включително. Периодът, в който участниците ще имат право да качват снимки с готовия мюрал за участие във финалната кампания на Проекта, започва на 6-ти октомври 2021 г. и приключва на 31-ви октомври 2021 г.

Раздел 4. Право на участие

В Проекта има право да участва всяко физическо лице, което изпълнява следните условия („Участник”):

 • спазва сроковете и условията на настоящите Правила;

 • навършило е 18 години преди 6-ти октомври 2021 г.;

 • качи поне една снимка с мюрала за участие във финалната кампания на Проекта в периода от 6-ти октомври 2021 г. до 31-ви октомври 2021 г.;

 • е автор на фотографията с мюрала, с която участва във финалната кампания на Проекта;

 • е осигурил съгласието на изобразеното на фотографията лице (ако има такова) за създаване на фотографията, както и за публикуването й в Инстаграм и на страницата на Банка ДСК;

 • Задължително условие за печелившите участници във финалната кампания на Проекта е имената им да бъдат използвани от Организатора за маркетингови и комуникационни цели във връзка с Проекта, както и да бъдат публикувани на официалните сайтове на Организатора, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без допълнително възнаграждение или друга компенсация.

Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Проекта, както и членове на техните семейства, нямат право да участват във кампанията на Проекта.

Раздел 5. Механизъм на участие в Проекта

Всеки Участник има право да регистрира неограничен брой снимки с мюрала за участие във финалната кампания на Проекта, но с един единствен акаунт в Инстаграм.

Всяка публикувана снимка за участие във финалната кампания Проекта, в периода от 6-ти октомври 2021 г. до 31-ви октомври 2021 г., дава шанс на Участника да спечели награда.

С публикуването на снимка с мюрала за участие във финалната кампания на Проекта, съответното лице придобива качеството на участник в Проекта („Участник“) и се съгласява с правилата на Проекта.

Всяко публикуване на снимка с мюрала дава право на 1 участие в тегленето за 3 награди, които ще бъдат предоставени на случаен принцип на 3 Участника, качили снимка с мюрала.

За валидни регистрации за участие във финалната кампания на Проекта се считат регистрациите, които отговарят на следните условия:

 • Участникът трябва да отговаря на изискванията на РАЗДЕЛ 4 по-горе;

 • Регистрацията е извършена в периода от 6-ти октомври 2021 г. до 31-ви октомври 2021, посочен в РАЗДЕЛ 3 по-горе;

 • Регистрацията във финалната кампанията на Проекта е направена в Инстаграм посредством качване на снимка с мюрала в собствен профил в Инстаграм и отбелязване на официалния профил на Банка ДСК и #градкатохората.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник (като например регистрирането на една и съща локация от едно и също име и един и същ имейл адрес няколко пъти; изписването на имената на участника с букви на кирилица и латиница и др.), Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Проекта и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 6. Описание на наградите

Участниците, регистрирали снимка за участие във финалната кампания на Проекта, могат да спечелят:

 • 3 (три) бр. градски велосипеди със стикер #градкатохората, с единична цена от 492 лв. с ДДС, за целия период на Проекта;

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите ще бъдат определяни по следния начин:

 • 3 (три) броя градски велосипеди ще получат трима участници, чиито регистрирани снимки са избрани от Организатора във финалната кампания на Проекта. Изборът на най-креативни снимки ще се осъществи от комисия в състав: директор на дирекция „PR и комуникации“, експерт в дирекция „PR и комуникации“ и експерт от управление „Маркетинг и дигитални маркетингови активности“. Критерият за избор на снимки e креативен подход при заснемане на кадъра. Тежестта на критерия в общата оценка е 50%.

 • Участниците получават наградите си с доставка по куриер на посочен от тях адрес.

  Ако победителят не посочи адрес за получаване на наградата си в рамките на 5 дни, считано от датата на изпращане на уведомителното съобщение, наградата му ще бъде анулирана и тя ще бъде получена от резервен победител по същата процедура.

  Организаторът не носи отговорност в случаи, в които печелившият предостави неверни или чужди данни или не може да се идентифицира с нужния документ за самоличност, за да получи наградата си.

  Всички награди ще бъдат изпратени в срок до 30 дни след датата на теглене на наградите.

  Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), наградата подлежи на облагане с окончателен данък по реда чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ. Дължимият данък за предоставените награди ще бъде заплатен за сметка на Банка ДСК АД.

  За предоставените награди Банка ДСК АД не издава служебни бележки и сметки за изплатени суми. Лицата получили през финансовата година парични и предметни награди, както и стойността на наградите се посочват в справката за изплатените доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ.

  Информация за финалната кампания по Проекта може да бъде получена на имейл call_center@dskbank.bg или чрез обаждане на телефон 0700 10 375/*2375 (Цена на обаждането според индивидуалния Ви тарифен план).

  Раздел 8. Отговорност

  Организаторът не носи отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Проекта и/или от участието на който и да е Участник в Проекта, и/или ако Проекта не се осъществи съгласно предвиденото.

  Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от Участниците, както и в случай че Участник предостави фотография на локация/сграда, авторските права върху която принадлежат на трето лице, като споровете относно тези права се уреждат между Участника и автора на фотографията.

  Организаторът не носи отговорност за евентуални претенции на лицата, изобразени на публикуваните фотографии, вкл. не дължи възнаграждение на тези лица. Отговорността за получаване на съгласие на изобразените лица за създаване на фотографията и използването на изображението, вкл. чрез публикуването му в Инстаграм и на страницата на Банка ДСК, се носи изцяло и единствено от Участника.

  Организаторът не гарантира, че достъпът до Инстаграм за регистрация за участие във финалната кампания на Проекта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Проекта.

  Раздел 9. Значение на действията по регистрация във финалната кампания на Проекта

  Чрез включването си във финалната кампания на Проекта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

  • Запознат е, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на финалната кампания на Проекта;

  • Отговаря на условията за участие във финалната кампания на Проекта, описани в РАЗДЕЛ 4 по-горе и е съгласен да участва доброволно в нея;

 • Доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително: пълните си имена и електронна поща (имейл адрес) за целите на провеждането на финалната кампания на Проекта и получаването на спечелените награди;

 • Запознат е с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“) както и с факта, че “Банка ДСК” АД е Администратор на лични данни;

 • Запознат е, че Организаторът спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“), в това число с автоматични средства описаните по-горе лични данни за целите на провеждането и администрирането на Проекта;

 • Декларира, че е автор на всяка от фотографиите на сграда/локация, с която участва в Проекта и трети лица нямат права по отношение на нейното авторство, както и че е получил съгласието на изобразените лица за използване/ публикуване на фотографията.

 • Дава съгласие фотографията на сграда/локация, с които участва в Проекта, да бъдат публикувани на интернет страницата на Банка ДСК https://dskbank.bg/grad-kato-horata.

 • Няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Проекта.

Раздел 10. Защита на личните данни

С настоящите Официални правила Организаторът информира участниците в Проекта „Град като хората" относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на финалната кампания по Проекта и раздаване на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

Промоционалният сайт https://dskbank.bg/grad-kato-horata e администриран от Организатора, който е администратор по отношение на личните данни, събирани и обработвани за целите на Проекта.

С регистрация в Инстаграм, лицето се съгласява, че е прочело и приема Официалните правила на Проекта, както и приема Организатора да събере и обработи по описания в настоящите Официални правила начин и при спазване на приложимите нормативни разпоредби предоставените лични данни за целите на Проекта.

За целите на Проекта ще бъдат обработени следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

 • пълни имена – предоставят се лично от участниците при спечелване на наградата. Събират се и се обработват за целите на идентификация на Участниците в Проекта;

 • телефонен номер и електронен адрес (имейл адрес) - предоставя се лично от участниците и се обработва за целите на евентуално уведомяване на печелившите участници от страна на Организатора;

 • лицеви изображения – във връзка с механиката на играта;

 • единен граждански номер – във връзка с деклариране и заплащане на дължимия данък.

Основание за обработката на предоставените данни на https://dskbank.bg/grad-kato-horata са договорни отношения между Участника и „Банка ДСК“ АД, по-конкретно участие в Проекта с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Проекта. При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни лицето няма да има право да участва в Проекта, тъй като няма да може да бъде идентифицирано като Участник и/или Печеливш в Проекта.

Част от личните данни на Участниците, регистрирани за тегленето на наградите, а именно пълните имена на печелившите, може да бъдат публикувани в страницата https://dskbank.bg/grad-kato-horata.

Лица, на които могат да бъдат разкрити личните данни:

 • Национална агенция за приходите – с оглед деклариране на предоставена награда на стойност надвишаваща 100 (сто) лв.

Метод на събиране на данните

Организаторът ще обработва и използва само данни, които Участниците са предоставили доброволно. Това означава, че всеки Участник носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Организаторът няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали Участниците предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на предоставените имена, телефони и електронни адреси (имейл адреси).

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, предоставени от Участниците за целите на Проекта, ще се съхраняват от Организатора за срок от 1 (един) месец след приключване на Проекта. След изтичането му, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.

Независимо от горното, личните данни на спечелилите награди – име и ЕГН, ще бъдат обработвани и съхранявани от Банка ДСК за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол съгласно Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Начин на съхранение

Организаторът съхранява личните данни за Участника в електронна форма. Организаторът съхранява и обработва личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Организаторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни

Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

 • 1. да отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;

  2. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;

  3. да поиска от Организатора да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;

  4. да поиска от Организатора да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът не се нуждае повече от тях за целите на Проекта, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;

  5. да поиска от Организатора Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;

  6. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него;

  7. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

  Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора, чрез писмено заявление до адреса на Организатора, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с Участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

  Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Проекта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на адрес: call_center@dskbank.bg

  При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

  За въпроси във връзка със защита на личните данни, моля обръщайте се към: DPO@dskbank.bg

  Раздел 11. Приложимо право

  Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

  Евентуалните спорове относно провеждането на Проекта между Участници и Организатора се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

  Последна редакция: 18.10.2021 г.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието