Научете повече за:

Депозитни и платежни сметки, договорни фондове

  • При прехвърлянето на депозитните сметки ще се запазят техният срок и лихва, както и условието, че при автоматично подновяване на срока на депозита, ще се приложи лихвен процент по актуалния към датата на подновяването лихвен бюлетин. След датата на вливането, това ще бъде лихвеният бюлетин на Банка ДСК.
  • На Вашите номера на срочни депозити няма да бъде генериран нов IBAN, а старият IBAN няма да бъде валиден след ноември 2020 г.
  • След датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК, ще продължат да бъдат дистрибутирани дялове на Amundi Luxembourg SA.
  • След обединението на двете банки, пакетите SMART ще се запазят под същото наименование и с максимално идентични параметри.
  • Съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, покритието на гаранцията за влоговете в двете банки, открити преди вливането, ще се изчислява поотделно за всяка банка съгласно изискванията на Закона и до размера на гарантираната сума (196 000 лв.) до изтичането на 6 месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър. След изтичане на този срок, влоговете, открити преди вливането, ще се сумират, като общата стойност на всички влогове, заедно с начислените лихви, ще бъдат гарантирани в размер до 196 000 лв. Информираме вложителите, че могат да следят сайта на БНБ, където ще бъдат уведомени най-малко в срок от 1 месец преди вливането да влезе в сила. В срок 3 месеца от уведомяването, вложителите могат да изтеглят или да прехвърлят в друга банка своите влогове заедно с натрупаните лихви над размера на гаранцията, без да дължат неустойки или такси за предсрочно прекратяване на договора за влог.