empty image

ДСК Взаимни фондове


 

Какво представлява взаимният (договорният) фонд?

 

Взаимният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Вие предоставяте средствата си за управление чрез закупуване на т.нар. „дялове” на фонда. „ДСК Управление на Активи” обявяват нетната стойност на активите на един дял, издават и изкупуват обратно дялове ежедневно. Резултатът от Вашата инвестиция се получава като изменение в стойността на притежаваните от Вас дялове от конкретен фонд.


 

Кой управлява фондовете?

 

Дейността на фондовете, включително инвестиционната политика и управлението на активите, се осъществява от „ДСК Управление на активи” АД – дъщерно дружество на Банка ДСК и ОТП Фонд Мениджмънт, което е лицензирано и контролирано съгласно българското законодателство от Комисията за финансов надзор. „ДСК Управление на активи“ АД е лидер на българския пазар на колективни инвестиционни схеми с активи в управляваните фондове на стойност 205 млн. лева (към 31 декември 2019 г.)


 

Кой е подходящият за Вас фонд?

 

Разнообразието от Взаимни фондове, което предлага Банка ДСК, ще Ви позволи да откриете най-подходящия за Вас фонд в зависимост от бъдещите си финансови цели; времето, за което планирате Вашите инвестиции и предпочитаните различни пазари и/или финансови инструменти.   Обсъдете Вашите планове със служителите на Банка ДСК и ще откриете най-подходящия за Вас инвестиционен продукт.


Удобство

 

  • Разнообразие от фондове – 12 договорни фонда с различни инвестиционни портфейли;
  • Лесен достъп до множество инвестиционни възможност - както на българския капиталов пазар, така и международните пазари
  • Гъвкавост при ползване на средствата, натрупани във фонда;
  • Покупката и обратното изкупуване на дялове може да осъществите в близо 200 офиса на Банка ДСК в цялата страна;

 


Детайлна информация за фондовете на ДСК Управление на Активи:

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

лв.
год.

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

Такса за записване/покупка

 

Годишна такса дистрибуция

 

Такса за обратно изкупуване

 

Общо директни разходи

 


Такси, начислявани за управляващото дружество (индиректни разходи)

Възнаграждение за управляващото дружество

 

Други оперативни разходи

 

Общо индиректни разходи

 


Общо разходи:

Ключова информация за инвеститорите

* Подробна информация относно дяловете от договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg)

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД „ДСК Управление на Активи“ АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на дружеството на адрес: София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК“, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.

Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“ са достъпни в клоновете на „Банка ДСК“, които дистрибутират дялове на фондовете и на www.dskbank.bg.

Информацията е налична на български език.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати