empty image

Фондове от ДСК Управление на Активи

Инвестирайте в България и на световните пазари в лева и евро.

Запази час
Час Минути
Описание

Кои са „ДСК Управление на Активи“?

„ДСК Управление на активи” АД е дъщерното дружество на Банка ДСК и ОТП Фонд Мениджмънт, което има основен предмет на дейност и лиценз за управление на колективни инвестиционни схеми. „ДСК Управление на активи“ АД започва дейността си през 2004 г. и е едно от най-големите управляващи дружества на българския пазар с активи в управляваните фондове от над 230 млн. лева (към 30 април 2021 г.)

Дружеството е печелило наградата „Управляващо дружество на годината“ на в. „Банкеръ” три поредни години на базата на пет различни показателя за дейността на участващите дружества. През 2018 г. договорните фондове „ДСК Алтернатива“ и „ДСК Алтернатива 1“, управлявани от Дружеството, взеха първото и второто място в класацията на най-успешните договорни фондове в категорията „Краткосрочен фонд в облигации/фонд на паричен пазар“ на Investor.bg.


Защо „ДСК Управление на активи“?

• Разнообразие от фондове – 12 договорни фонда с различни инвестиционни портфейли в лева и евро;
• Лесен достъп до множество инвестиционни възможност - както на българския капиталов пазар, така и международните пазари;
• Гъвкавост при ползване на средствата, натрупани във фонда и бърза ликвидност;
• Покупката и обратното изкупуване на дялове може да осъществите в близо 200 офиса на Банка ДСК в цялата страна;

   


  Детайлна информация за фондовете на ДСК Управление на Активи:

  Калкулатор

  Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

  BGN
  год.

  Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

  Такса за записване/покупка

   

  Такса за обратно изкупуване

   

  Общо директни разходи

   


  Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)

  Възнаграждение за управляващото дружество

   

  Възнаграждение за успех Възнаграждението за успех на Управляващото дружество се начислява върху реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.

  Други оперативни разходи

   

  Общо индиректни разходи

   


  Общо разходи:

  Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба № 58, „Банка ДСК“ АД Ви уведомява, че получава от управляващите дружества, чиито фондове дистрибутира, възнаграждение за дистрибуция в размер между 40% и 60% от възнаграждението за управляващото дружество. Съгласно чл. 73 от ЗПФИ, тези средства могат да бъдат използвани единствено за подобряване на качеството на услугата.

  * Подробна информация относно дяловете от договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (https://dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg)

  Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

  Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД „ДСК Управление на Активи“ АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на дружеството на адрес: София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК“, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.

  Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“ са достъпни в клоновете на „Банка ДСК“, които дистрибутират дялове на фондовете и на https://dskbank.bg.

  Информацията е налична на български език.