empty image

Инвестиционен план

Запази час
Час Минути
Описание

Какво е ДСК Инвестиционен План?

ДСК Инвестиционен план Ви предоставя удобен и практичен начин да спестявате периодично средства в договорните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК. Чрез по-малките, но периодично инвестирани суми, Вашият План може да намали негативното влияние на моментното състояние на финансовите пазари в сравнение с еднократни, но по-големи инвестиции. Затова Планът е по-подходящ за средносрочен и дългосрочен период.

Размерът на натрупаните средства във фонда, зависи от продължителността на инвестиционния Ви план, от размера и периодичността на покупка на дялове, както и от доходността, реализирана от избрания договорен фонд.

Може да използвате Вашите средства от фонда по всяко време, като подадете поръчка за обратно изкупуване на закупените дялове.

Можете да прекратите Вашия Инвестиционен план по всяко време без такси и неустойки.


Най-подходящият Инвестиционен план

Гъвкавите индивидуални условия дават възможност да инвестирате по-ефективно за да осъществите бъдещите си планове, независимо дали те са свързани с покупка на имот, образование, семейна почивка или допълнителни средства след пенсиониране.

Вие създавате сами най-подходящия Инвестиционен План като избирате конкретен фонд, сума и периодичност на покупка на дялове от фонда. Регулярното инвестиране на средствата се извършва автоматично и не изисква от Вас допълнителни дейности и време.


Вие избирате най-подходящите параметрите за вашия Инвестиционен План:

  • Регулярност - ежемесечно, веднъж на два месеца или веднъж на три месеца;

  • Размер - минималният размер на периодичната сума за покупка на дялове е 20 евро/ 40 лева във фондовете управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт” и 100 лева / 50 евро във всички останали фондове;

  • Валута – лева, евро или долари, в зависимост от валутата на фонда, който изберете;

  • Срок - договорът е безсрочен и имате възможност да го прекратите във всеки момент, без такси и неустойки;

  • Фондове – всички фондове дистрибутирани от Банка, с изключение на фондовете ДСК Стабилност и ДСК Алтернатива.

  • Доходност - в зависимост от избрания фонд и според Вашите предпочитания относно съотношението „риск-възвращаемост” на инвестициите.


По-ниски такси:

При дългосрочното инвестиране чрез ДСК Инвестиционен план Вие можете да се възползвате от 50% намаление в таксите за покупка на избрания от Вас фонд.

Подробна информация относно договорните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от по-големите клонове и финансови центрове на Банката, както и от интернет страницата на ДСК Управление на активи АД www.dskam.bg 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" договорни фндове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София 1301, ул. „Алабин” No. 36, ет.3, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на Фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.  Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт” са достъпни  в клоновете на „Банка ДСК”, които дистрибутират дялове на фондовете и на https://dskbank.bg Информацията е налична на български език. Предоставената информация не е препоръка за инвестиция в дялове на договорни фондове.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.