Без такса усвояване промоция Банка ДСК ипотечен кредит

Ипотечен кредит за покупка на недвижим имот

Заяви ипотечна консултация онлайн с експерт от Банка ДСК

С ипотечен кредит за покупка (включително замяна, делба) на Банка ДСК получаваш висок максимален размер на кредита и дълъг срок на издължаване.

Може да се финансира сделка за покупка на жилище:

Мин. / макс. размер
5 000 лв. / 700 000 лв.

Мин. / макс. срок
Няма / 30 год.

Изчисли с калкулатор от Банка ДСК примерните параметри на своя ипотечен кредит. 

КалкулаторВиж щастливите истории на наши клиенти:


Диляна Милева

Софи и Димитър

Семейство Подолински

Лихвеният процент по всеки договор може да бъде определен в диапазон от 2,45% до 3,75% (променлив лихвен процент за целия период на кредита) и се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента

 • Вид и параметри на кредита

 • Други ползвани продукти и услуги на банката


Може да се финансира още сделка за покупка на:

 • Самостоятелен гараж

 • Жилищна сградa или вила с прилежащи към тях дворно място и гараж

 • Урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно застрояване

 • Жилище и гараж на „груб строеж” на сградата, при определени от банката условия


 Обменяй документи по ипотечен кредит лесно и удобно с Банка ДСК!

Ипотечният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по твоя жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път.

За да използваш ипотечния портал, е необходимо след проведена ипотечна консултация да получиш от банката по e-mail или мобилен номер - потребителско име и парола за достъп. Твоите предимства: 

 • Пълен и точен списък на необходимите документи

 • Спестява време и усилия - не се налага посещение в банков клон за предоставяне на документите, могат да бъдат прикачени онлайн

 • Проследяване в реално време на статуса на документите и придвижването на жилищен или ипотечен кредит

 • Бърз прогрес по сделката, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените документиПроцес при кандидатстване

Процес при кандидатстване

037

Подаване на искане за жилищен или ипотечен кредит и предварително одобрение

030

Подготовка на документите от

списък за кандидатстване за кредит
038

Изготвяне на оценка на имота и правно становище * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

009

Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор


013

Сключване на сделка с продавача пред нотариус за покупко-продажба на имота и учредяване на ипотека в полза на Банката

006

Застраховка на имота. Усвояване на кредита и разплащане с продавача
Възможност за предварително одобрена кредитна карта към жилищен кредит при изпълнение на следните условия:

 • Имаш финално одобрен жилищен кредит;
 • Нямаш кредитна карта в Банка ДСК или имаш някоя от тези - Maxi Card, Maxi Go, Maxi Go Credit.

Такси и лихвени проценти

Задължително е ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на банката – след като кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в пакета.

Представителни примери:

Пример:
ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера* - 3,02%

Променлив лихвен процент за целия срок на договора, при условията на програма „ДСК Уют плюс“ и избрана неограничена имуществена отговорност - 2,80%

Представителен пример при плаваща лихва за целия срок на кредита. Променливият лихвен процент при условията на програма „ДСК Уют плюс“, може да бъде определен в диапазон от 2,45% до 3,75%.

ГПР:

3,02 %

Размер на кредита

150 000 лв.

Месечна вноска

616,34 лв.

Срок на кредита

30 год.

Общо дължима сума

226 834,40 лв.

ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера* – 3,02%

 • Променлив лихвен процент за целия срок на кредита 2,80%
 • Такса за проверка и анализ на обезпечението по кредита - 400 лв.
 • Брой погасителни вноски - 360
 • Такса за оценка на имот (апартамент) - 195 лв.
 • Такса за действие по вписване на ипотека - 40 лв.
 • Месечна такса за ползване на план Без Ограничения - 11,99 лв.

*Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на банката, съгласно сключен застрахователен договор с избран от клиента застраховател.

Лихвеният процент по всеки договор се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента;
 • Вид и параметри на кредита;
 • Други ползвани продукти и услуги на банката.
Документи

Документи

Намери клон
icon-pin
Допълнителна информация

Допълнителна информация

Банка ДСК е традиционен лидер в предоставянето на ипотечни кредити на български пазар с портфейл от над 5 млрд. лева, най-устойчиво представяне и високи стандарти в банкирането на дребно. Благодарение на клиентите, които се довериха на дългогодишния опит на банката и персоналното ни отношение и ангажираност, пазарният дял на Банка ДСК в жилищното и ипотечното кредитиране в страната е над 24%.

Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, банката има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на клиентите ни.

Банка ДСК ще предостави съдействие и гъвкави решения през целия процес на кандидатстване за ипотечен кредит, като гарантира спокойствие, персонално отношение и бързина, които са важна предпоставка за успешната реализация на твоите намерения, свързани с покупката на имот с жилищен кредит.

Ние ще отговорим на всички твои въпроси, можеш да избереш най-удобния за теб начин, за да се свържеш с нас:

 • Връзка с наш консултант в удобно за теб време на 0700 11 375

 • Запазване на час за индивидуална консултация онлайн през платформата dskhome (специална платформа за покупка на жилище, където ще намериш всичко необходимо при избор на нов дом)

 • Получаване на предварителното одобрение с валидност 3 месеца, преди да заявиш искане за ипотечен кредит

Заповядай в офис на Банка ДСК, за да ти съдействаме и да ти предоставим оферта за кредитиране от голямата ни гама продукти, която ще отговори на нуждите ти.

Данъчното облекчение се ползва от млади семейства, на които се намалява сумата от годишната данъчна основа с направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Съгласно „Закона за данъците върху доходите на физически лица” /ЗДДФЛ/, данъчното облекчение се прилага, когато едновременно са налице следните условия:

 • договорът за жилищен кредит да е сключен от лице и/или от съпруг/а, с когото/която имат сключен граждански брак към 31 декември на данъчната година, за която се ползва данъчното облекчение;

 • лицето и/или съпругът/ата да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

 • ипотекираното жилище, закупено с ипотечния кредит, да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на Приложение № 10, което е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като е необходимо да се приложат следните документи:

 • документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище;

 • копие от Договор за жилищен кредит;

 • копие от Погасителен план, заверен от банката;

 • допълнителна информация можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 0700 18 700 или на www.nap.bg.

Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението 

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване
 
Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по геодезия, картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни

Посочените срокове за издаване на видовете документи могат да бъдат и по-кратки, в зависимост от предлаганите бързи или експресни услуги.

Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намериш тук.

1. Прецени възможностите си за авансово плащане (собствени средства за самоучастие) и определи бюджета си

Авансовото плащане или самоучастието е първоначално плащане за цената на имота, което кредитиращата банка ще ти изиска. Стандартно тази сума е около 15-20% от покупната цена на жилището.

Когато правиш разчетите си колко можеш да си позволиш за новия дом, не забравяй, че месечната погасителна вноска за кредита няма да бъде единственият ти нов разход. Важно е да си наясно и за предстоящите допълнителни разходи, които ще трябва да направиш във връзка с покупката на новото ти жилище - нотариални и държавни такси, комисиони за брокер, ремонтни дейности, обзавеждане и др.

2. Определяне размера на жилищния кредит и на месечната вноска

След като си наясно с размера на собствените средства, трябва да помислиш какъв е размерът на месечната вноска, която можещ да отделиш. Калкулаторът, който сме разработили специално за теб, ще ти помогне да намериш информация за приблизителния размер на месечните вноски. Моля да отчетеш, че при кандидатстване ще се вземат предвид другите ти месечни разходи, като плащания по кредитни задължения, които имаш към настоящия момент.

В зависимост от изискванията на кредитиращата банка, размерът на месечната ти вноска по кредита и другите ти месечни задължения по кредити не следва да надхвърлят определен процент (коефициент дълг – доход), например 60%. При месечен доход от 1 500 лева размерът на месечните ти вноски по кредит не следва да надхвърля 900 лева.

3. Получаваш предварително одобрение

Това е предимство, което Банка ДСК ти предлага безплатно преди да избереш имот за закупуване. С възможността за предварително одобрение получаваш сигурност за сумата на финансиране, която можем да ти предоставим на база декларирани от теб данни и е с валидност 3 месеца. Можеш да го получиш във всеки офис на банката, като предоставиш информация относно твоите доходи и кредитни задължения.

4. Открий точния дом за теб

След като определиш бюджета си, можеш да започнеш да търсиш мечтания дом. Преди да осъществиш покупката съществуват много въпроси, които е добре да обмислиш. Купуването на нов дом е обвързано с вземането на важни решения, като например:

  • Кой е най–подходящият за теб дом?

  • Как ще осъществиш покупката му?

  • Планираш ли увеличаване на членовете на семейството си?

  • Необходимо ли ти е повече пространство?

  • Кое е по–важно за теб - местоположението или размерът на апартамента?

  Решението за местоположението на мечтания ти дом е един от най-приятните етапи от процеса на подбор. За целта трябва да обърнеш специално внимание на приоритетите си:

  • Важна ли е близостта до работното ти място?

  • С каква важност за теб е организираният обществен транспорт?

  • Колко време можеш да отделиш за пътуване на ден?


  Избор на район, местоположение, година на строителство, площ и етаж на жилището, и т.н. са водещи критерии при търсене и откриване на перфектното и удобно жилище. За по-лесно и по-бързо откриване може да се довериш на брокер на недвижими имоти. Той ще ти бъде полезен да договориш цена с продавача на имота, начина на плащане на капаро, срокове за изповядване на сделката пред нотариус. Приоритизирането на това, от което се нуждаеш, над това, което искаш, ще ти помогне в насоката за правилния избор.

1. Точна преценка и калкулиране на всички разходи

Важно е да определиш внимателно и точно твоя бюджет за покупка на желания имот. Прецени какъв размер лични средства можеш да отделиш, за да участваш в покупката на имота и какъв е размерът на финансиране, от който имаш нужда.

Във връзка с покупката и кредита има и допълнителни разходи, с които трябва да си наясно: нотариални и държавни такси, комисиони за брокер, както и месечни или годишни разходи, съпътстващи новия имот.

2. Довери се на банката и бъди в сигурни ръце

Когато се се увериш и си наясно със сумата, която ти е необходима, ние сме тук с цел да  осъществим плановете ти, като партньор, който ще ти даде сигурност, бързина и правилни съвети.

Има редица неща, върху които трябва да помислиш, когато правиш избор за ипотечен кредит:

 • Какъв вид вноска по кредит да избереш – равни месечни вноски, включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница или с намаляващи по размер месечни вноски, включващи равна месечна вноска по размер главница и съответната лихва.

 • Тип на лихвен процент за ипотечен кредит – с фиксиран лихвен процент за определен период и променлив лихвен процент за оставащия срок на кредита или с променлив лихвен процент за целия срок на кредита.

Консултантът на банката ще ти помогне да определиш най-добрите за теб параметри по кредита  – размер, валута, лихвен процент, срок на издължаване, месечна вноска, падежна дата, застраховка и други.

3. Получаване на предварително одобрение

Когато кандидатстваш за ипотечен кредит, твоят консултант в банката ще има подробни въпроси относно доходите и разходите ти. Ще трябва да му предоставиш документи, за да потвърдиш тази информация. Имаш възможност да получиш предварително одобрение за сумата на финансиране, което е с валидност 3 месеца, още преди да имаш избран имот.

4. Документи за кредита и оценка на имота

Твоят консултант ще организира оценка на имота ти, за да определи цената му. Процентът финансиране, който банката определи, ще зависи от цената и типа на имота. След преглед на предоставените документи на предложеното обезпечение, банката ще изготви правно становище. Въз основа на доходите ти и изготвената пазарна оценка, банковият консултант ще изчисли максималния размер кредит, който банката ще може да ти отпусне.

Банката ще ти поиска да представиш необходимите документи в удобен за теб срок, за да може да предостави решение по кредита. Освен оценка на имот, изготвена от лицензиран оценител, най-често срещаните необходими документи са:

 • Искане за кредит и прилежащи декларации по образец;

 • Удостоверение за семейно положение;

 • Документ за собственост на имота, предлаган за обезпечение по кредита;

 • Удостоверение за липса на тежести върху имота;

 • Данъчна оценка на имота по чл. 264 от ДОПК.

По преценка на банката и в зависимост от съдържанието на представените документи и целта на финансирането, могат да бъдат изискани допълнителни документи и информация.

5. Окончателно одобрение от банката и придобиване на ново жилище

След положително становище от банката се подписва договор за кредит и се изповядва сделката за покупко–продажба и учредяване на ипотека пред нотариус. Последната стъпка от придобиването на новото жилище е усвояване на сумата от одобрения кредит и разплащане с продавача.

За услугата:

 • Ипотечният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по твоя жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостният процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

 • Разполагаш с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставиш;

 • Спестяваш време: не се налага да посещаваш банков офис в работно време, за да предоставиш всеки документ, издаден на хартия;

 • Спестяваш усилия: можеш да прикачиш необходимите документи по сделката, директно от мобилен телефон, където и когато ти е удобно;

 • Следитш в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на твоя жилищен или ипотечен кредит;

 • Осигуряваш бърз прогрес по твоята сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от теб документи.


Как да се възползваш?

 • За да използваш ипотечния портал, ти е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще ти бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от теб e-mail адрес или мобилен номер.

С цел улеснение на нашите клиенти, Банка ДСК предлага процес по заличаване на ипотека, вписана върху недвижим имот (като обезпечение), след като успешно погасиш твоето кредитно задължение.

Стъпките за заличаване вписването на ипотека може да видиш ТУК.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието