Уважаеми клиенти,

Тук можете да проверите дали е нарушена сигурността на Вашите лични данни, вследствие на осъществен неправомерен достъп до данни на Банка ДСК ЕАД.

Моля, въведете Вашите ЕГН и мобилен номер, за да

получите резултата от проверката

Важно! Можете да въведете ЕГН до 2 пъти за извършване на проверката!

Настоящата платформа е разработена в изпълнение на задълженията на Банка ДСК ЕАД като администратор на лични данни, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и чл. 68 от Закона за защита на личните данни.

 

В съобщение на интернет страницата ни, което може да намерите на следния адрес: https://dskbank.bg/новини-и-промоции/детайли/2019/09/04/информация-за-клиенти-на-банка-дск-във-връзка-с-нарушение-на-сигурността-на-лични-данни, сме предоставили информация относно установеното нарушение на сигурността на личните данни.

 

Бихме искали да отбележим, че проверката в платформата следва да бъде извършвана единствено по отношение на Вашите лични данни, като евентуални проверки за лични данни на трети лица, без основание за това, представляват нарушение на действащото законодателство.  

 

Банка ДСК ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска” № 19. тел: *2375/ 0700 10 375; e-mail: call_center@dskbank.bg.