жилищен кредит - банка дск

Справка по ЗЗЛД

Уважаеми клиенти,

Тук можете да проверите дали е нарушена сигурността на Вашите лични данни, вследствие на осъществен неправомерен достъп до данни на Банка ДСК АД.

Call center

Моля, въведете Вашите ЕГН и мобилен номер, за да получите резултата от проверката


 

Настоящата справка е разработена в изпълнение на задълженията на Банка ДСК АД, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и чл. 68 от Закона за защита на личните данни.

В качеството си на администратор на обработване на данни на Банка ДСК АД е уведомила незабавно Комисията за защита на личните данни и всички компетентни във връзка с инцидента институции.

В съобщение, отправено до субектите на данни чрез страницата https://dskbank.bg, сме описали естеството на нарушението на сигурността на личните данни, посочили сме точките за контакт, от които може да се получи повече информация за него, евентуалните последици и предприетите мерки за справяне с нарушението.

Обръщаме внимание, че всеки гражданин следва да се съобрази с изискването да извършва индивидуални справки, които се отнасят единствено до неговите лични данни. Проверката за лични данни на трети лица, без основание за това, представлява нарушение на действащото законодателство.

При необходимост Банка ДСК АД ще Ви информира в подходяща форма за всичко, свързано с нарушението и възможности за защита на данните.

Банка ДСК АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление:

гр. София, 1000, ул. „Московска” № 19. тел: *23750700 10 375; e-mail: call_center@dskbank.bg.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието