025

Благодарим Ви, Вашата заявка беше успешно приета.

В най-кратък срок на посочения от Вас номер ще получите текстово съобщение с резултат от направената от Вас проверка.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Success icon

Към началната страница

Настоящата платформа е разработена в изпълнение на задълженията на Банка ДСК ЕАД като администратор на лични данни, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и чл. 68 от Закона за защита на личните данни.

В съобщение на интернет страницата ни, което може да намерите на следния адрес: https://dskbank.bg/новини-и-промоции/детайли/2019/09/04/информация-за-клиенти-на-банка-дск-във-връзка-с-нарушение-на-сигурността-на-лични-данни, сме предоставили информация относно установеното нарушение на сигурността на личните данни.

Бихме искали да отбележим, че проверката в платформата следва да бъде извършвана единствено по отношение на Вашите лични данни, като евентуални проверки за лични данни на трети лица, без основание за това, представляват нарушение на действащото законодателство. 

Банка ДСК ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска” № 19. тел: *23750700 10 375; e-mail: call_center@dskbank.bg.