Официални правила на кампания “Банка ДСК на 70"

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

„Банка ДСК на 70” („Кампанията“) се организира и провежда от „Банка ДСК“ АД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” 19 („Организатор”). Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес: https://dskbank.bg/70 през целия период на Кампанията. Всеки участник в „Банка ДСК на 70” следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Кампанията и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените се оповестяват предварително на сайта https://dskbank.bg/70 Организаторът има неотменимото си право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта https://dskbank.bg/70 както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

Раздел 2. Териториален обхват на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

 

Раздел 3. Период на Кампанията

 

Кампанията стартира на 13 септември 2021 г. и ще продължи до 05 декември 2021 г. включително.

 

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, кoeто изпълнява следните условия („Участник”):
- спазва сроковете и условията на настоящите Правила;
- навършилo е 18 години преди 13 септември 2021 г.;
- в периода на кампанията се е регистрирало за участие на специално създадената за целта форма на сайта на Банка ДСК на следния адрес: https://dskbank.bg/70 или през специалния бутон в мобилното банкиране на Банка ДСК – DSK Smart;
- е клиент на Банка ДСК към 13 септември 2021 г. или не е клиент на Банката към посочената дата. Лица, които са станали клиенти на Банка ДСК по време на нейното провеждане, не могат да участват в кампанията. 


Участието в кампанията на изброените по-горе лица не създава за тях задължение за и не представлява условие за ползване или покупка на банкови продукти или услуги.

 

Управителите и служителите на Организатора и на всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства (съпруг/съпруга и деца), нямат право да участват в Кампанията.

Раздел 5. Механизъм на кампанията

За участие в кампанията желаещите лица с право на участие трябва да се регистрират на адрес: https://dskbank.bg/70 чрез въвеждане на следните данни:
- Име, презиме и фамилия;
- Телефонен номер;
- Е-mail адрес
- ЕГН.
Или в мобилното банкиране на Банка ДСК – DSK Smart. Регистрацията в DSK Smart се извършва чрез специален бутон, който се намира на началната страница на приложението и е достъпен за всички клиенти на Банка ДСК, които са свалили последната версия на DSK Smart към датата на старта на кампанията.

При завършване на регистрацията всеки участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Кампанията. В този момент, участниците-неклиенти на Банка ДСК, единствено в случай че желаят, имат възможност да дадат съгласие Банка ДСК да се свързва с тях  за маркетингови цели. Приемането на Правилата, както и съгласието за маркетингови цели се извършва чрез поставяне на отметки в съответното квадратче или чрез бутон за съгласиe в мобилното приложение DSK Smart. В случай че Участник не постави отметка за съгласие за маркетингови цели, регистрацията може да бъде завършена и съответно лицето може да бъде регистрирано като Участник в Кампанията. В случай че Участник не постави отметка за запознаване и приемане на официалните правила на Кампанията, регистрацията не може да бъде завършена и съответно лицето не може да бъде регистрирано като Участник в Кампанията.


С регистрацията за участие в Кампанията, съответното лице придобива качеството на участник в Кампанията („Участник“). 
През https://dskbank.bg/70 лицата могат да се регистрират само веднъж за цялата кампания, а през DSK Smart – по веднъж всеки календарен ден на кампанията. 


Кампанията се организира в 70 (седемдесет) еднодневни периода:
Първият ден е 27.09.2021 г.
Вторият ден е 28.09.2021 г.
Третият ден е 29.09.2021 г.
Четвъртият ден е 30.09.2021 г.
Петият ден е 01.10.2021 г.
Шестият ден е 02.10.2021 г.
Седмият ден е 03.10.2021 г.
Осмият ден е 04.10.2021 г.
Деветият ден е 05.10.2021 г.
Десетият ден е 06.10.2021 г.
Единадесетият ден е 07.10.2021 г.
Дванадесетият ден е 08.10.2021 г.
Тринадесетият ден е 09.10.2021 г.
Четиринадесетият ден е 10.10.2021 г.
Петнадесетият ден е 11.10.2021 г.
Шестнадесетият ден е 12.10.2021 г.
Седемнадесетият ден е 13.10.2021 г.
Осемнадесетият ден е 14.10.2021 г.
Деветнадесетият ден е 15.10.2021 г.
Двадесетият ден е 16.10.2021 г.
Двадесет и първият ден е 17.10.2021 г.
Двадесет и вторият ден е 18.10.2021 г.
Двадесет и третият ден е 19.10.2021 г.
Двадесет и четвъртият ден е 20.10.2021 г.
Двадесет и петият ден е 21.10.2021 г.
Двадесет и шестият ден е 22.10.2021 г.
Двадесет и седмият ден е 23.10.2021 г.
Двадесет и осмият ден е 24.10.2021 г.
Двадесет и деветият ден е 25.10.2021 г.
Тридесетият ден е 26.10.2021 г.
Тридесет и първият ден е 27.10.2021 г.
Тридесет и вторият ден е 28.10.2021 г.
Тридесет и третият ден е 29.10.2021 г.
Тридесет и четвъртият ден е 30.10.2021 г.
Тридесет и петият ден е 31.10.2021 г.
Тридесет и шестият ден е 01.11.2021 г.
Тридесет и седмият ден е 02.11.2021 г.
Тридесет и осмият ден е 03.11.2021 г.
Тридесет и деветият ден е 04.11.2021 г.
Четиридесетият ден е 05.11.2021 г.
Четиридесет и първият ден е 06.11.2021 г.
Четиридесет и вторият ден е 07.11.2021 г.
Четиридесет и третият ден е 08.11.2021 г.
Четиридесет и четвъртият ден е 09.11.2021 г.
Четиридесет и петият ден е 10.11.2021 г.
Четиридесет и шестият ден е 11.11.2021 г.
Четиридесет и седмият ден е 12.11.2021 г.
Четиридесет и осмият ден е 13.11.2021 г.
Четиридесет и деветият ден е 14.11.2021 г.
Петдесетият ден е 15.11.2021 г.
Петдесет и първият ден е 16.11.2021 г.
Петдесет и вторият ден е 17.11.2021 г.
Петдесет и третият ден е 18.11.2021 г.
Петдесет и четвъртият ден е 19.11.2021 г.
Петдесет и петият ден е 20.11.2021 г.
Петдесет и шестият ден е 21.11.2021 г.
Петдесет и седмият ден е 22.11.2021 г.
Петдесет и осмият ден е 23.11.2021 г.
Петдесет и деветият ден е 24.11.2021 г.
Шестдесетият ден е 25.11.2021 г.
Шестдесет и първият ден е 26.11.2021 г.
Шестдесет и вторият ден е 27.11.2021 г.
Шестдесет и третият ден е 28.11.2021 г.
Шестдесет и четвъртият ден е 29.11.2021 г.
Шестдесет и петият ден е 30.11.2021 г.
Шестдесет и шестият ден е 01.12.2021 г.
Шестдесет и седмият ден е 02.12.2021 г.
Шестдесет и осмият ден е 03.12.2021 г.
Шестдесет и деветият ден е 04.12.2021 г.
Седемдесетият ден е 05.12.2021 г.


Всеки Участник участва в тегленията с толкова регистрации, колкото е направил към деня на тегленето.

Всеки Участник може да спечели само една от дневните награди в кампанията.

Всички Участници, без значение дали са спечелили или не дневна награда, участват в тегленето за големите награди в края на кампанията, като всеки може да спечели само една от големите награди.

В случай на установена злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от Участник (като например регистрирането на едно и също лице, но с посочени различни данни за контакт или с букви на кирилица и латиница; или едно и също лице се опита да манипулира системата за записвания, въвеждайки своите данни многократно чрез различни електронни способи и др.), Организаторът има право да го дисквалифицира. 

В случаите на прекратяване на Кампанията и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

 

Раздел 6. Описание на наградите

 

Всяка седмица през периода на Кампанията, общо 10 (десет) седмици, се теглят по 5 (пет) награди дневно, общо 350 (триста и петдесет) награди, представляващи паричната равностойност на 1 (една) вноска по потребителски, жилищен, ипотечен или стоков кредит или вноска за лизинг от ДСК Лизинг или ОТП Лизинг. Всяка награда може да бъде на стойност не повече от 2 000 лева.

Стойността на една вноска по потребителски, жилищен, ипотечен или стоков кредит или лизинг се определя по следния начин:
Ако спечелилият участник е клиент на Банка ДСК или ДСК Лизинг и ОТП Лизинг само с 1 кредит взет съответно от банката (за потребителски, жилищен, ипотечен или стоков) или съответно лизинг, то наградата представлява паричната равностойност на една вноска по неговия кредит или лизинг.

Ако спечелилият участник е клиент на Банка ДСК или ДСК Лизинг и ОТП Лизинг и има повече от един текущ кредит (потребителски, жилищен, ипотечен или стоков) и лизинг, взет от банката или лизинговите дружества, то наградата представлява паричната равностойност на една вноска по този негов кредит или лизинг, по който месечната му вноска е с най-голяма стойност.

Ако спечелилият участник не е клиент на Банка ДСК или ДСК Лизинг или ОТП Лизинг или е клиент на Банка ДСК или ДСК Лизинг или ОТП Лизинг, но не използва кредитен и лизингов продукт, то той печели ваучер „Една вноска по договор за кредит или лизинг“. Този ваучер му дава право, ако в периода от изтеглянето му като печеливш до края на 2022 г. участникът кандидатства и бъде одобрен за кредит или лизинг, да получи стойността на една вноска от Банка ДСК по изтегления от него кредит (потребителски, жилищен, ипотечен или стоков, изтеглен от Банка ДСК) или лизинг (изтеглен от ДСК Лизинг или ОТП Лизинг).


В края на кампанията се теглят следните предметни награди, измежду всички регистрирани в Кампанията:
- 1 брой електро автомобил Mini Cooper SE
- 6 броя електро мотопеди Motoretta D1 Plus

Предметните награди не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

 

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер. Кампанията започва на 13.09.2021 г., а тегленията на наградите започват след 27.09.2021 г., съгласно графика, посочен по-долу, като всяка седмица ще се теглят наградите за предходната седмица. При всяко теглене ще се определя съответният брой печеливши за периода, без да се определят резервни печеливши. Резервни печеливши ще бъдат изтеглени само за предметните награди.

Тегленията ще се провеждат в рамките на посочените по-долу периоди, както следва:

04.10.2021 г. – 06.10.2021 г. – за регистрациите, получени до 03.10.2021 г. вкл.
11.10.2021 г. – 13.10.2021 г. – за регистрациите до 10.10.2021 г. вкл.
18.10.2021 г. – 20.10.2021 г. – за регистрациите до 17.10.2021 г. вкл.
25.10.2021 г. – 27.10.2021 г. – за регистрациите до 24.10.2021 г. вкл.
01.11.2021 г. – 03.11.2021 г. – за регистрациите до 31.10.2021 г. вкл.
08.11.2021 г. – 10.11.2021 г. – за регистрациите до 7.11.2021 г. вкл.
15.11.2021 г. – 17.11.2021 г. – за регистрациите до 14.11.2021 г. вкл.
22.11.2021 г. – 24.11.2021 г. – за регистрациите до 21.11.2021 г. вкл.
29.11.2021 г. – 01.12.2021 г. – за регистрациите до 28.11.2021 г. вкл.
06.12.2021 г. – 10.12.2021 г. – за регистрациите до 05.12.2021 г. вкл.

В периода 06.12.2021 г. – 10.12.2021 г. ще бъдат изтеглени печелившите, които печелят предметните награди, както и следните резервни печеливши:

- 3 (три) резервни печеливши за наградата Mini Cooper SE
- 10 (десет) резервни печеливши за наградите Motoretta D1 Plus

Участник, който спечели награда 1 вноска по договор за кредит или лизинг, и към момента на спечелването на наградата, има текущ потребителски ипотечен, жилищен или стоков кредит или лизинг, следва до момента на спечелването на наградата да е погасявал редовно погасителните вноски по всички свои текущи кредити или лизинги към Банка ДСК, ДСК Лизинг или ОТП Лизинг. Ако участникът не е погасявал редовно вноските по ползваните кредити или лизинг, то правото за получаване на наградата отпада и не се предоставя на резервен участник.
Участникът, който спечели награда, ще бъде информиран за това на телефонния номер, който е предоставил за регистрация в кампанията. 

Организаторът има правото в рамките на 5 работни дни от изтеглянето на печелившия участник да извърши до 5 опита за връзка с него.

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 5 опита за връзка, участникът губи право на наградата, като наградата се анулира и тя:
- не се предоставя на резервен участник - за наградата 1 вноска по договор за кредит или лизинг;
- се предоставя на резервен участник – за предметните награди.

Участниците, които спечелят награда 1 вноска по договор за кредит или лизинг, но към момента на спечелването не са клиенти на Банка ДСК, ДСК Лизинг или ОТП Лизинг или са клиенти на описаните дружества, но не ползват потребителски, жилищен, ипотечен или стоков кредит или лизинг, ще получат своята награда под формата на ваучер, който ще им бъде изпратен по куриер на посочен от спечелилия участник адрес.

Участниците, спечелили големите предметни награди, допълнително ще бъдат уведомени как и при какви условия физически ще получат наградата си. 

Печеливш участник с договор за кредит или лизинг спечелил дневна награда получава наградата си чрез превод по сметката, чрез която се обслужва съответният кредит или лизинг в срок до 30 работни дни след спечелване на наградата. 
Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на награда, в случаите, в които печелившият участник е предоставил неверни или чужди данни или не може да се идентифицира с нужния документ за самоличност, за да получи наградата си, или банката не може да се свърже с него. 

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), наградите над необлагаемия законен праг от 100.00 лв. подлежат на облагане с окончателен данък по реда чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, който ще бъде деклариран и внесен от Банка ДСК АД и за нейна сметка.    

Информация за Кампанията може да бъде получена на имейл call_center@dskbank.bg или чрез обаждане на телефон 0700 10 375/*2375 (Цена на обаждането според индивидуалния Ви тарифен план).

 

Раздел 8. Отговорност

 

Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от Участниците.

Организаторът не гарантира, че достъпът до интернет страницата на https://dskbank.bg/70 за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. 


Раздел 9. Значение на действията по регистрация в Кампанията

 

Чрез включването си в Кампанията по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

Запознат е, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила;
Отговаря на условията за участие в Кампанията, описани в РАЗДЕЛ 4 по-горе и доброволно е заявил участие в нея;
Доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително: пълните си имена, ЕГН, имейл и телефон за целите на провеждането на Кампанията и получаването на спечелените награди; 
Запознат е с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“) както и с факта, че „Банка ДСК” АД е Администратор на лични данни;
Запознат е, че Организаторът спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“), в това число с автоматични средства описаните по-горе лични данни за целите на провеждането и администрирането на Кампанията;
Няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Кампанията.


    Раздел 10. Защита на личните данни

С настоящите Официални правила Организаторът информира участниците в Кампанията „Банка ДСК на 70”  относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Кампанията и раздаване на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

 

Промоционалната страница https://dskbank.bg/70  e администрирана от Организатора, който е администратор по отношение на личните данни, събирани и обработвани за целите на Кампанията.
С регистрация на https://dskbank.bg/70 и по-конкретно чрез поставяне на отметка, лицето се съгласява, че е прочело и приема Официалните правила на Кампанията, както и приема Организатора да събере и обработи по описания в настоящите Официални правила начин и при спазване на приложимите нормативни разпоредби предоставените лични данни за целите на Кампанията. 


За целите на Кампанията ще бъдат обработени следните лични данни за лицата във връзка с постигане на съответните цели:
пълни три имена, ЕГН или клиентски номер в Банка ДСК – предоставят се лично от участниците, при регистрацията в https://dskbank.bg/70 или автоматично при регистрация през специалния бутон в приложението DSK Smart. Събират се и се обработват за целите на идентификация на Участниците в Кампанията;
телефонен номер - предоставя се лично от участниците, при регистрацията в https://dskbank.bg/70. Събира се и се обработва за целите на телефонно уведомяване на печелившите участници от страна на Организатора.;
адрес на електронна поща – предоставя се лично от участниците , при регистрацията в https://dskbank.bg/70. Събира се и се обработва за целите на директен маркетинг.

 

финансова информация – във връзка с предоставяне на награда на печеливш участник – стойността на една вноска по потребителски, жилищен, ипотечен или стоков кредит или лизинг.
Адрес за доставка на предметни награди или ваучер за 1 вноска по кредит или лизинг.

 

Основание за обработката на предоставените данни на https://dskbank.bg/70 са договорни отношения между Участника и „Банка ДСК“ АД и ДСК Лизинг или ОТП Лизинг, по-конкретно участие в Кампанията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Кампанията. При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни лицето не може да участва в Кампанията, тъй като няма да може да бъде идентифицирано като Участник и/или Печеливш в Кампанията.
Основание за обработка на лични данни при получено съгласие за маркетингови цели е чл. 6, т. 1, буква „а“ от ОРЗД. Тези цели се изразяват в изпращане на кратки текстови съобщения до телефонен номер и/или електронна писма, съдържащи търговски предложения за продукти и услуги на Банка ДСК. 

 

Част от личните данни на Участниците, регистрирани за тегленето на наградите, а именно пълните имена на печелившите, ще бъдат публикувани в страницата https://dskbank.bg/70.

 

Лица, на които могат да бъдат разкрити личните данни:
При спазване на изискванията на приложимото законодателство за защитата на лични данни, личните данни на Участниците, събрани за целите на Кампанията, могат бъдат обработени за целите на Кампанията и от:
Национална агенция за приходите – с оглед деклариране на предоставена награда на стойност надвишаваща 100 (сто) лв.
„ДСК Лизинг“ АД – с оглед установяване наличие на договор за лизинг в ДСК Лизинг и предоставяне на наградата 1 вноска по договора.
„ОТП Лизинг“ ЕООД  – с оглед установяване наличие на договор за лизинг в ОТП Лизинг и предоставяне на награда 1 вноска по договора. 
Личните данни, събрани за целите на Кампанията, няма да бъдат разкривани на други лица.

 

Метод на събиране на данните

 

Организаторът ще обработва и използва само данни, които Участниците са предоставили доброволно. Това означава, че всеки Участник носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Организаторът няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали Участниците предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие. 
Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му, включително по отношение на предоставените имена и телефонен номер.


Срок на съхранение на личните данни

 

Личните данни, предоставени от Участниците за целите на Кампанията, ще се съхраняват от Организатора за срок от 3 (три) месец след приключване на Кампанията. След изтичането му, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
Независимо от горното, личните данни на спечелилите награди – име и ЕГН, ще бъдат обработвани и съхранявани от Банка ДСК за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол съгласно Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
 
Начин на съхранение

 

Организаторът съхранява личните данни за Участника в електронна форма. Организаторът съхранява и обработва личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Организаторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.


Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни

 

Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:
1. да отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;
2. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;
3. да поиска от Организатора да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;
4. да поиска от Организатора да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът не се нуждае повече от тях за целите на  Кампанията, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;
5. да поиска от Организатора Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;
6. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и
7. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.


Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора, чрез писмено заявление до адреса на Организатора, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с Участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Кампанията във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на адрес: call_center@dskbank.bg  

 

При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно преустановява обработването на личните данни на лицето за целите на Кампанията и унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

 

За въпроси във връзка със защита на личните данни, моля обръщайте се към: DPO@dskbank.bg  

Раздел 11. Приложимо право

 

Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.
Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Последна редакция: 13 септември 2021 г.

 

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието