Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че от 09.04.2012 г. влизат в сила допълнения и промени на Общите условия по договора за приемане на плащания с банкови карти чрез ПОС.
Основните промени обхващат:

1. Добавено е приемането на карти с логото на trans.card;
2. Добавя се текст свързан с удостоверяването на легитимността на бизнеса, за който се приемат плащанията през ПОС и ненакърняването на интелектуалната собственост. При неспазването им е предвидена точка за прекратяване на договорните отношение.
3. Допълнен е списъка със задължителната информация, която трябва да е налична на сайта на виртуалния Търговец;
4. Добавен е член, отнасящ се до сигурността на съхраняването на данни на банкови карти при активна услуга „Авторизация без присъствие на карта и картодържател”.
5. Коригиран е срокът за блокиране на сума по сметката на картодържателя при получено оспорване като е добавено и времето за доставка на стоката/услугата.

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че от 01.06.2011 г. влизат в сила допълнения и промени на Общите условия по договора за приемане на плащания с банкови карти чрез ПОС.
Основните промени обхващат:

1. За търговците с виртуален ПОС:

 • Въвеждане на услугите авторизация и връщане на сума при виртуалния ПОС; Направено е описание на правата и задълженията на страните във тях;
 • При промяна на името на сайта, Търговецът е длъжен да уведоми Банката в срок от 7 дена;
 • Направени са допълнения относно изискванията за задължителната информация на сайта на търговците с виртуален ПОС.

2. За търговци с физически ПОС:

 • Допълнена е услугата „Кеш бек” в раздела „Специфични права и задължения на страните”;
 • Добавено e изискване на документ за самоличност при покупки над 200лева, дори да е въвеждан ПИН;
 • Задължителен подпис върху разписка да се изисква за транзакции, които са без ПИН.

3. За всички търговци:

 • Добавено е като условиe за прекратяване на договора, ако два последователни месеца търговецът не осигури средства по сметката си за дължими месечни такси.

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че от 30.06.2010 г. влизат в сила допълнения на Общите условия по договора за приемане на плащания с банкови карти чрез ПОС.
Допълненията включват:

 • Промяната на търговската дейност, за който първоначално е сключен договора се извършва с подписване на анекс към договора.
 • Търговецът се задължава да подновява разрешителните и лицензиите си за дейността, за която се приемат плащания чрез ПОС.
 • Инстолмънт транзакции могат да се извършват вече и с карти ДКС-ЦБА.
 • През меню ваучер е достъпна допълнителна услуга – късметоскоп и числоскоп.
 • Чл.68, ал.1 добива вида: При възникване на съмнение или получаване на информация от банка издател за неправомерни транзакции, Банката въз основа на даденото от Търговеца съгласие с подписването на Договора, блокира сумите на тези транзакции за срок от 120 дни по сметките на Търговеца, открити в Банката, за което го уведомява. В случай, че в рамките на този срок не постъпи оспорване от клиента чрез Банката-издател, Банката освобождава блокираните суми.
 • Чл.76, ал.3 добива вида: При връщането терминалното устройство ПОС следва да е окомплектовано по начин, по който е било прието от Търговеца. Всички повредени или липсващи части се описват в приемо-предавателния протокол по ал.2 и се заплащат от Търговеца. Търговецът заявява, че е съгласен Банката да удържи стойността на всички повредените или липсващи части и стойността на ремонтните работи от неговата разплащателна сметка в Банката
 • За търговците с виртуалния ПОС са направени следните допълнения:

1. Банката има право по своя преценка едностранно да променя максимално разрешения размер на единична транзакция, за което уведомява търговеца
2. Плащането на стоките и услугите следва да се инициират от виртуалния ПОС на сайта, посочен от търговеца в договора.
3. Стоките и услугите предлагани на обявения в договора сайт трябва да съответстват на търговската дейност посочена в договора..
4. Промяната или добавянето на друга търговска дейност на сайта, за който първоначално е сключен договора се извършва с подписване на анекс към договора.
5. При готовност за пристъпване към плащане, интерфейсът на Търговеца следва да осъществи криптирана връзка с Merchant Plug In (MPI) модулът на БАНКАТА за избор на метод на плащане по  Чл.40.
6. При търговия с чуждестранна валута, когато сметката за търговия е захранена от сметка с банкова карта, при нареждане от страна на клиента за превод от сметката за търговия, Търговецът е длъжен да преведе сумата по сметката на банковата карта, от която е извършено захранването на сметката за търговия.
7. Всички цени са в български лева или посочената в договора валута. За плащания в друга валута се приемат само банкови карти, издадени в чужбина и от Банка ДСК

От 01.11.2009 г. е в сила актуализиран вариант на Общите условия към Договора за приемане на плащания с банкови карти чрез ПОС. В него са отразени промените в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и Наредба №3 на БНБ.
Основните промени обхващат:

 • Добавена е информация за Банката, идентифицираща я като юридическо лице;
 • Регламентиран е начинът на комуникация с Търговеца за получаване на месечно извлечение;
 • Посочени са сроковете, в които клиентите могат да подават уведомления за неразрешени или грешно изпълнени платежни операции, както и сроковете, в които банката следва да предприеме действия;
 • Уредени са сроковете, в които която и да е страна по договора следва да уведоми другата за настъпили или предстоящи промени в информацията, предоставена при сключване на Договора;
 • Актуализирани са случаите, в които Договорът се прекратява от която и да е от страните;
 • Уредени са отговорностите на страните по Договора;
 • Регламентиран е редът, сроковете и компетентният орган за решаване на спорове между Банката и клиентите.

Уведомяваме Ви, че информация за междубанковите такси прилагани от Visa Europe е публикувана на сайта   www.visaeurope.com

Във връзка с постигнати споразумения с Европейската комисия, MasterCard въвежда нови тър-говски правила при ползването на услугата „Приемане на плащания с банкови карти чрез ПОС терминално устройство”. Те се прилагат за приемането на банкови карти с логото на MasterCard и Maestro на територията на страните от Европейската икономическа общност.
Информираме Ви, че с новите междубанкови такси и новите правила на MasterCard можете да се запознаете на сайта www.mastercard.com