От 26.08.2013г. клиентите на Банка ДСК могат да се възползват от предимствата на кредитите по инициативата JEREMIE, финансирана от Европейски инвестиционен фонд.

Банка ДСК стартира промоционална кампания в периода от 02.02.2015 г. до 30.11.2015 г., вкл. за финансиране на земеделски производители, при следните условия:

Видове кредити:

 • С инвестиционна цел – за покупка на земеделска земя;
 • За оборотни средства /кредитна линия/ - авансово финансиране на сезонни разходи за 2015 г.;

Валута:

 • Инвестиционни кредити – в лева и евро;
 • Оборотни кредити /кредитна линия/ – лева;

Лихвени условия:

 • за кредити в лева – 1М SOFIBOR + надбавка, като крайният лихвен процент към датата на сключване на договора е не по-нисък от 6.5%;
 • за кредити в евро – 3М EURIBOR + надбавка, като крайният лихвен процент към датата на сключване на договора е не по-нисък от 6.5%;

Такси:

 • за разглеждане на искане за кредит – до 50 000 лв./ левова равностойност в евро – без такса, над 50 000 лв./валутна равностойност в евро – съгласно Тарифата
 • управление – 0,5% годишно;

Всички останали такси, съгласно Тарифата на Банката

Условията на промоцията са валидни за всички кредити, за които са подадени искания, придружени с платени такси, от началото на 2015 г. до 30.11.2015 г., вкл.

Ако сте малко, средно или микропредприятие и осъществявате стопанска дейност на законно основание, Банка ДСК Ви предлага различни видове кредити в лева и чуждестранна валута (евро и щатски долари) за финансиране на Вашия бизнес.

Малки и средни предприятия - осъществяващи стопанска дейност на законно основание, с нетни приходи от продажби до 3 млн.лв., с намерение да постигнете големи бизнес резултати.

Микропредприятия – осъществяващи стопанска дейност на законно основание , с минимум 6 месечна дейност, които имат средносписъчн състав на персонала над 10 души и нетни приходи от продажби за последният отчетен период до 300 хил.лв.:

 • занаятчии и занаятчийски предприятия, регистрирани по реда на Закона за занаятите;
 • лекари и лечебни заведения на индивидуална и групова практика, сключили договор с РЗОК.

Какво представляват?

Размерът на кредитите е съобразно бизнес потребностите на клиента.
За микропредприятия - размерът на кредитите е в диапазон от 5 000 лв. до 80 000 лв. или еквивалента във валута (EUR и USD).

При инвестиционните кредити се изисква участие със собствени средства – минимум 20% от стойността на инвестицията. Срокът за усвояване на кредита и гратисният период са по договаряне, и  зависят от кредитната сделка и бизнеса Ви.

Кредитите можете да усвоите и погасите като:

 • Стандартен -  вид кредит, който се усвоява еднократно или на части /траншове/ в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно, със или без гратисен период за главницата;
 • Кредитна линия - вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване. Предлага се възможност за продължаване на срока;
 • Овърдрафт -  краткосрочен кредит,  предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. По кредита се договаря  размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и размера на ползвания кредит. Предлага се възможност за продължаване на срока.

За обезпечаване на кредитите се приемат всички допустими от българското законодателство обезпечения.

Кредити предоставяни, съгласно сключени споразумения с Банка ДСК.

 • Кредити за занаятчии – по сключено споразумение с Националната занаятчийска камара, за клиенти регистрирани по реда на Закона за занаятите. Срокът за разглеждане на документите е кратък до 5 работни дни,  като  кредитите се предоставят по условията за микропредприятия. 
 • Кредити за земеделски производители за реализация на инвестиционни проекти по оповестени национални програми – по договор за рефинансиране с ДФ “Земеделие”.
 • Кредити  за закупуване на селскостопански машини и инвентар – по договор с “Фермер 2000” ЕООД.  

Специфични кредитни продукти:

С гаранции от НГФ/ОГФ:

Колко ще струва?
Банката събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и др. съпътстващи кредита такси съгласно Тарифата си.

Какви са Вашите предимства?

 • гъвкав подход при финансиране на стопанската Ви дейност;
 • не се изисква представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци по кредити за оборотни средства;
 • възможност за договаряне размера на таксата за управление на кредитите по кредити със срок за издължаване над 1 година.
 • допуска се усвояване по кредити за оборотни средства, без представяне на фактури и други разходооправдателни документи
 • финансирате бизнеса си при конкурентни лихвените условия и такси
  за клиенти, които са на пълно обслужване от Банката се договаря преференциален лихвен процент по кредитите
 • кратък срок за проучване - до 10 работни дни след представяне на изискваните  документи;
 • професионално отношение от компетентен и креативен екип от специалисти.

Какво трябва да направя?
Ако желаете да кандидатствате за кредит, посетете най-удобното за Вас поделението на Банката, където ще получите подробна информация за условията по кредитиране и изискваните образци на документи.