Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Ако сте малко, средно или микропредприятие и осъществявате стопанска дейност на законно основание, Банка ДСК Ви предлага различни видове кредити в лева и чуждестранна валута (евро и щатски долари) за финансиране на Вашия бизнес.

Малки и средни предприятия - осъществяващи стопанска дейност на законно основание, с нетни приходи от продажби до 3 млн. лв.

Микропредприятия – осъществяващи стопанска дейност на законно основание, с минимум 6 месечна дейност, които имат средносписъчен състав на персонала до 10 души и нетни приходи от продажби за последният отчетен период до 600 хил. лв., както и

 • лица, упражняващи свободни професии, регистрирани по силата на нормативни актове във връзка, с които упражняват дейността си;
 • занаятчии и занаятчийски предприятия, регистрирани по реда на Закона за занаятите;
 • лекари и лечебни заведения на индивидуална и групова практика, сключили договор с РЗОК.

Какво представляват?

Размерът на кредитите е съобразно бизнес потребностите на клиента.
При инвестиционните кредити се изисква участие със собствени средства – минимум 20% от стойността на инвестицията. Срокът за усвояване на кредита и гратисният период са по договаряне и  зависят от кредитната сделка и бизнеса Ви.

Кредитите можете да усвоите и погасите като:

 • Стандартен -  вид кредит, който се усвоява еднократно или на части /траншове/ в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно, със или без гратисен период за главницата;
 • Кредитна линия - вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване. Предлага се възможност за продължаване на срока;
 • Овърдрафт -  краткосрочен кредит,  предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. По кредита се договаря  размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и размера на ползвания кредит. Предлага се възможност за продължаване на срока.

За обезпечаване на кредитите се приемат всички допустими от българското законодателство обезпечения.

Кредити предоставяни, съгласно сключени споразумения с Банка ДСК.

Специфични кредитни продукти:

 • Ипотечен кредит на малки и средни предприятия.
 • Кредитна линия за търговци с ПОС устройство - кредитът е за оборотни средства и е предназначен за търговци, които имат сключен или ще сключат договор с Банката за приемане плащания с банкови карти на ПОС устройство в търговските обекти. Със средствата от кредита се финансира основната дейност или се покриват текущи разходи, като се договаря размера и общия срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява многократно.

Размерът на кредита е до 30 000 лв., като за клиенти на Банката размерът е до 80% от общия размер на плащанията с банкови карти за предходен период /от 3 до 12 месеца/. За нови клиенти, вкл. и с инсталиран ПОС до 3 м., сключили или ще сключат договор за инсталиране на ПОС устройство, кредитът е в размер на 10 000 лв. Допуска се продължаване на срока на кредита, като на всеки нов 12 месечен период се извършва преглед на условията и едновременно се отчитат и реализираните чрез ПОС-а кредитните обороти, въз основа на които с Анекса се променят размера и/или лихвения процент по кредита за следващите 12 месеца.. 

С гаранции от НГФ/ОГФ:

Колко ще струва?
Банката събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и др. съпътстващи кредита такси съгласно Тарифата си.

Какви са Вашите предимства?

 • Гъвкав подход при финансиране на стопанската Ви дейност;
 • Не се изисква представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци по кредити за оборотни средства;
 • Възможност за договаряне размера на таксата за управление на кредитите по кредити със срок за издължаване над 1 година.
 • Допуска се усвояване по кредити за оборотни средства, без представяне на фактури и други разходооправдателни документи
 • Финансирате бизнеса си при конкурентни лихвените условия и такси
  за клиенти, които са на пълно обслужване от Банката, се договаря преференциален лихвен процент по кредитите
 • Кратък срок за проучване - до 10 работни дни след представяне на изискваните  документи;
 • Професионално отношение от компетентен и креативен екип от специалисти.

Какво трябва да направя?
Ако желаете да кандидатствате за кредит, посетете най-удобното за Вас поделението на Банката, където ще получите подробна информация за условията по кредитиране и изискваните образци на документи.