Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Банка ДСК стартира промоционална кампания по новоразрешавани кредити за микро, малки и средни предприятия, в периода от 01.04.2015 г. до 29.01.2016 г. В обхвата на промоционалната кампания не попадат кредитите за финансиране на земеделски производители.

Условия на кампанията:

Видове кредити:

 • С инвестиционна цел;
 • За оборотни средства /стандартен кредит, кредитна линия, овърдрафт/;

Валута:

 • в лева и евро;

Лихвени условия:

 • лихвен процент от 5,2% за първата кредитна година и от 5,5% и 6,5% за следващите периоди, в зависимост от вида на кредита:

Такси:

 • за ангажимент – 0,5% годишно;
 • управление за първата година – 0,3% годишно;

Всички останали такси, съгласно действащата Тарифата на Банката

Условията на промоцията са валидни за всички кредити, за които са подадени искания, придружени с платени такси до 29.01.2016 г. вкл.

 

 

От 26.08.2013г. клиентите на Банка ДСК могат да се възползват от предимствата на кредитите по инициативата JEREMIE, финансирана от Европейски инвестиционен фонд.

Ако сте малко, средно или микропредприятие и осъществявате стопанска дейност на законно основание, Банка ДСК Ви предлага различни видове кредити в лева и чуждестранна валута (евро и щатски долари) за финансиране на Вашия бизнес.

Малки и средни предприятия - осъществяващи стопанска дейност на законно основание, с нетни приходи от продажби до 3 млн.лв., с намерение да постигнете големи бизнес резултати.

Микропредприятия – осъществяващи стопанска дейност на законно основание , с минимум 6 месечна дейност, които имат средносписъчн състав на персонала над 10 души и нетни приходи от продажби за последният отчетен период до 300 хил.лв.:

 • занаятчии и занаятчийски предприятия, регистрирани по реда на Закона за занаятите;
 • лекари и лечебни заведения на индивидуална и групова практика, сключили договор с РЗОК.

Какво представляват?

Размерът на кредитите е съобразно бизнес потребностите на клиента.
За микропредприятия - размерът на кредитите е в диапазон от 5 000 лв. до 80 000 лв. или еквивалента във валута (EUR и USD).

При инвестиционните кредити се изисква участие със собствени средства – минимум 20% от стойността на инвестицията. Срокът за усвояване на кредита и гратисният период са по договаряне, и  зависят от кредитната сделка и бизнеса Ви.

Кредитите можете да усвоите и погасите като:

 • Стандартен -  вид кредит, който се усвоява еднократно или на части /траншове/ в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно, със или без гратисен период за главницата;
 • Кредитна линия - вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване. Предлага се възможност за продължаване на срока;
 • Овърдрафт -  краткосрочен кредит,  предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. По кредита се договаря  размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и размера на ползвания кредит. Предлага се възможност за продължаване на срока.

За обезпечаване на кредитите се приемат всички допустими от българското законодателство обезпечения.

Кредити предоставяни, съгласно сключени споразумения с Банка ДСК.

 • Кредити за занаятчии – по сключено споразумение с Националната занаятчийска камара, за клиенти регистрирани по реда на Закона за занаятите. Срокът за разглеждане на документите е кратък до 5 работни дни,  като  кредитите се предоставят по условията за микропредприятия. 
 • Кредити за земеделски производители за реализация на инвестиционни проекти по оповестени национални програми – по договор за рефинансиране с ДФ “Земеделие”.
 • Кредити  за закупуване на селскостопански машини и инвентар – по договор с “Фермер 2000” ЕООД.  

Специфични кредитни продукти:

С гаранции от НГФ/ОГФ:

Колко ще струва?
Банката събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и др. съпътстващи кредита такси съгласно Тарифата си.

Какви са Вашите предимства?

 • гъвкав подход при финансиране на стопанската Ви дейност;
 • не се изисква представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци по кредити за оборотни средства;
 • възможност за договаряне размера на таксата за управление на кредитите по кредити със срок за издължаване над 1 година.
 • допуска се усвояване по кредити за оборотни средства, без представяне на фактури и други разходооправдателни документи
 • финансирате бизнеса си при конкурентни лихвените условия и такси
  за клиенти, които са на пълно обслужване от Банката се договаря преференциален лихвен процент по кредитите
 • кратък срок за проучване - до 10 работни дни след представяне на изискваните  документи;
 • професионално отношение от компетентен и креативен екип от специалисти.

Какво трябва да направя?
Ако желаете да кандидатствате за кредит, посетете най-удобното за Вас поделението на Банката, където ще получите подробна информация за условията по кредитиране и изискваните образци на документи.