Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК  стартира Промоционална кампания по новоразрешавани кредити за Малки и средни предприятия в лева и евро, в периода от 03.09.2012 г. до 28.12.2012 г., при следните условия:

 • Цел – за инвестиционно и оборотно финансиране;
 • Вид на кредит – стандартен и/ или кредитна линия и/ или кредити овърдрафт;
 • Минимален срок за издължаване на всички видове кредити – 12 месеца;
 • Максимален срок за издължаване на инвестиционни кредити – 10 години;
 • Фиксирана такса за разглеждане на искане на кредит:
  - За МСП – 150 лева/ 75 евро;
  - За Микропредприятия – 80 лева/ 40 евро.
 • Такса управление – 0,5% за първата година.
 • Обезпечения – ипотека, залог и др., приемани от Банката.

Краен  срок за приемане на документи, съответно заплащане на таксите за разглеждане, за които могат да бъдат договорени параметрите на настоящата промоция – 28.12.2012 г.

Вие сте малко или средно предприятие с намерение да постигнете големи бизнес резултати. Най–прекият път към тази амбициозна цел е кредит от Банка ДСК, специално разработен за малкия и среден бизнес.

Какво представляват?

Размерът на кредитите е съобразно бизнес нуждите на клиента.
При инвестиционните кредити се изисква участие със собствени средства – минимум 20% от стойността на инвестицията.

Срокът за усвояване на кредита и гратисният период са по договаряне, и  зависят от кредитната сделка и бизнеса Ви.

Кредитите можете да усвоите и погасите като:

 • Стандартен -  вид кредит, който се усвоява еднократно или на части /траншове/ в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно, със или без гратисен период за главницата. Срокът за издължаване е до 10 години, независимо от размера на кредита.
 • Кредитна линия - вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване. Предлага се възможност за продължаване на срока. Срокът за издължаване е до 10 години, независимо от размера на кредита.
 • Овърдрафт -  краткосрочен кредит,  предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. По кредита се договаря  размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и размера на ползвания кредит. Предлага се възможност за продължаване на срока.

За обезпечаване на кредитите се приемат всички допустими от българското законодателство обезпечения.

Колко ще струва?

Банката събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и др. съпътстващи кредита такси съгласно Тарифата си.

Какви са Вашите предимства?

 • гъвкав подход при финансиране на стопанската Ви дейност
 • не се изисква представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци по кредити за оборотни средства
 • възможност за договаряне размера на таксата за управление на кредитите по кредити със срок за издължаване над 1 година.
 • допуска се усвояване по кредити за оборотни средства, без представяне на фактури и други разходооправдателни документи
 • финансирате бизнеса си при конкурентни лихвените условия и такси
 • за клиенти, които са на пълно обслужване от Банката се договаря преференциален лихвен процент по кредитите
 • кратък срок за проучване - до 10 дни след представяне на изискваните  документи
 • професионално отношение от компетентен и креативен екип от специалисти.

Какво трябва да направя?

Ако желаете да кандидатствате за кредит, посетете най-удобното за Вас поделението на Банката, където ще получите подробна информация за условията по кредитиране и изискваните образци на документи.