Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
Още по темата
 
 

Банка ДСК издава банкови гаранции на малки и средни предприятия във връзка със съществуващи техни задължения към трети лица, породени от договор или нормативни изисквания.

Какво представляват?

Гаранциите, които Банка ДСК издава са в лева или чуждестранна валута и могат да бъдат следните видове:

 • Митнически гаранции по чл. 816 от ППЗМ – Банката издава гаранции в полза на митническите власти загарантиране издължаването на мита, митнически такси и ДДС, дължими от наредителите (клиенти на Банката), във връзка с тяхната външнотърговска дейност. За издаване на митническа гаранция клиентът следва да подаде писмено искане до Банката и да представи съответните митнически документи, от които са видни необходимостта от издаване на гаранция, нейния размер и срок.
 • Гаранции за участие в търг – издават се в полза на организатор на търг, за обезпечаване изпълнението на задълженията на участник в търга.
 • Гаранции за връщане на аванс – издават се на клиент, който се явявя доставчик на стока или услуга срещу авансово плащане, в полза на негов купувач. Гарантират връщането на авансово платената сума при евентуално неспазване на условията по договора, сключен между тях.
 • Гаранции за добро изпълнение – Издават се за гарантиране точното изпълнение на договорните задължения на наредителя към бенефициера по сключен между тях договор (за доставка, услуга, др.).
 • Гаранции за изпълнение на парично задължение – Издават се в полза на кредитор на клиента за гарантиране на плащането от клиента в полза на кредитора, по сключен между тях договор (за доставка, услуга, др.).
 • Гаранции за връщане на кредит – Издават се в в полза на кредитор, във връзка със сключен договор за кредит между наредителя и бенефициера. Банката гарантира изплащането (погасяването) само на главницата по договора за кредит.

Срокът на гаранцията е съобразно изискванията на представените договори, нормативни изисквания и др.
В зависимост от гарантираните задължения е възможно да се сключи договор за издаване на множество банкови гаранции. Определят се срок на действие на договора и общ лимит, до който Банка ДСК поема ангажимент да издава гаранции.
За обезпечаване на банковите гаранции, Банката приема всички допустими от българското законодателство обезпечения.
Банковите гаранции се обезпечават преимуществено със залог по ЗОЗ върху парични средства по депозитни и разплащателни сметки и/или ДЦК, както и с парични средства, депозирани по сметка на Банката.
Обезпеченията могат да бъдат собственост на наредителя по гаранцията или на трети лица. Приетите обезпечения се застраховат в полза на Банката.

Колко ще струва?

Банката събира такси и комисиони, съпътстващи гаранцията, съгласно Тарифата си.

Какви са Вашите предимства?

 • не се изисква представяне на бизнес-план и прогноза за паричните потоци
 • ангажираност в обслужването от професионално подготвени специалисти
 • кратък срок за проучване

Какво трябва да направя?

Ако желаете да кандидатствате за банкова гаранция, следва да посетите поделението на Банката, обслужващо региона по място на осъществяване на основната Ви дейност или търговска/данъчна регистрация, където ще получите подробна информация и изискваните образци на документи.

Необходими документи при кандидатстване:

 • Искане за издаване на банкова гаранция
 • Документи удостоверяващи правния статут на клиента
 • Документи за финансовото състояние на клиента
 • Документи отнасящи се за предложеното обезпечение по банковата гаранция
 • Документи отнасящи се за условията по гаранцията
 • Други документи