Thumbnail Agro_Grapes_400x230
Agro_Grapes_400x230

Предстоящ прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2019 - 2023 г.

От 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. годишно.

Мярката „Инвестиции в предприятия“ има за цел да подобри общите резултати на винарските предприятията повиши тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел са предвидени дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи като изграждане на съоръжения за преработка и инфраструктура в избите, закупуване на машини и оборудване за преработката на грозде, контрол на температурата, бутилиране, етикетиране, опаковане и др.

Изисквания към кандидатите

Допустими за подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“ са следните кандидати: 1. Винопроизводители, вписани в лазарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки; 2. Организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, признати съгласно Наредба №12 от 2015г. за условията и реда за признаване на организациите на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.


Допустими дейности


Допустими за подпомагане по мярката за разходи за следните дейности:

  1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за:

- преработката на грозде;

- контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;

- контрол на температурата;

- преместване на виното в избените помещения;

- прилагане на технология, свързана с пенливи вина;

- бутилиране, етикетиране, опаковане;

- управление на отпадните води;

- инфраструктура на избата:

  • тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);
  • монтаж и помощни съоръжения;
  • автоматични системи;

- съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:

  • бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;
  • резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино - стационарни и подвижни;
  • пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);
  • възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
  • избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното - стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);
  • модулна система за позициониране на бъчви;
  • автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

 2. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи, извършвани както в процеса в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите, като тези разходи не могат да надхвърлят 4% от общите разходи по проекта.

Максималния размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по един проект, не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро. Максималния размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Финансовата помощ за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията е в размер на 50 % от стойността на допустимите инвестиционни разходи. Финансовата помощ за предприятия с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро е в размер на 25% от допустимите инвестиционни разходи. За предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро, финансовата помощ е в размер на 15% от допустимите инвестиционни разходи.

    Критерии за оценка

tables_dsk_agro

 *Материалът е изготвен и предоставен от „Интер Консулт Агро“ ООД – партньор на Банка ДСК

Още новини