News image

Отворен прием по Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програма морско дело и рибарство 2014-2020

Допустими кандидати
За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Изисквания към кандидатите

1. да са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
2. да са учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури, вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
3. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – в случаите, когато кандидатите са съществуващи и функциониращи стопанства;
4. да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случаите, когато кандидатите са съществуващи и функциониращи стопанства).

Допустими дейности
По настоящата процедура финансиране се предоставя за следните дейности:
1. възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;
2. изграждане на нови съвременни пълносистемни или непълносистемни стопанства;
3. инвестиции в създаването/преустройство на рибовъдни стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им;
4. ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни системи);
5. намаляване отрицателното въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биологичното и генетичното разнообразие на дивите популации и техните хабитати;
6. инвестиции с цел повишаване добавената стойност на рибната и нерибна продукция и подобряване качеството и безопасността на продукта;
7. повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
8. повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
9. диверсификация на продукцията от отглежданите видове риба или други аквакултури;
10. подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора и/или въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите, включително въвеждане на интегрирани системи;
11. свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
12. диверсификация чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на стопанството за производтво на аквакултури, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;
13. други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

Допустими разходи
1. За строително-монтажни работи;
2. За независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, разходи за управление и отчитане на проекта – до 2% от разходите за СМР;
3. Закупуване на нови машини, оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
4. Оборудване за транспорт за жива риба и други водни животни;
5. Плавателни съдове, обслужващи производството на аквакултури, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
6. Специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с производството на риба и други водни животни, включително придобити чрез финансов лизинг; „Специализирани транспортни средства“ са транспортни средства, които задължително трябва да се използват единствено за цялостната производствена програма на стопанството.
7. Лабораторно оборудване, свързано с контрола на хидро-химичните показатели на водата и здравословното състояние на водните организми;
8. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
9. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
10. Обекти за продажба на дребно на единствено на собствената продукция от аквакултури, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
11. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, и/или инвестиции свързани с намаляване на енергийните загуби, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта и отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, включително придобити чрез финансов лизинг;
12. За съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
13. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите, включително интегрирани системи – до 1% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
14. За обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
15. Разходи за информация и комуникация - до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти.
16. Изграждане/монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с намаляване отрицателното въздействие върху околната среда и/или ефективно използване на естествените ресурси в обектите за аквакултури (вкл. въвеждане на повторно използване на водата в проточни рибовъдни стопанства - оборотно водоснабдяване).

Срок за изпълнение на проекта
1. 24 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;
2. 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.

Финансови условия
1. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева.
2. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 550 000 лева.
3. Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.
4. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта, т.е. максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 30%.
ДСК Агро - Критерии за оценка

 *Материалът е изготвен и предоставен от „Интер Консулт Агро“ ООД – партньор на Банка ДСК

Още новини