News image

Отворен прием по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма морско дело и рибарство 2014-2020

Допустими кандидати
За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци /ЕТ/ или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Изисквания към кандидатите
1. да са вписани в Tърговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
2. да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“ (само за съществуващи предприятия);
3. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи (или нови) предприятия, които (ще) преработват собствена продукция от риба и други водни животни;
4. да имат издадено Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, когато обекти на подпомагане са съществуващи (или нови) предприятия, които (ще) преработват собствен улов;
5. да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствена продукция от риба и други водни животни.

Допустими дейности
По настоящата процедура финансиране се предоставя за инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които:
1. допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
2. подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
3. са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
4. са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.);
5. водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Допустими разходи
1. строително-монтажни работи;
2. независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, разходи за управление и отчитане на проекти – до 2% от разходите за СМР;
3. закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването (машините), съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
4. специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
5. за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
6. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.;
7. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов лизинг;
8. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1 процент от стойността на инвестицията;
9. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция – до 1 процент от стойността на инвестицията;
10. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг, пряко свързани с производствената дейност по проекта;
11. разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на
- съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци от производствената дейност;
- оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
- съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд
12. специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг.

Срок за изпълнение на проекта
1. 24 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;
2. 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.

Финансови условия
1. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 20 000 лева;
2. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 1 000 000 лева;
3. Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.
4. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта, т.е. максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ в 30 %.
DSK Agro kriterii za ocenka

 *Материалът е изготвен и предоставен от „Интер Консулт Агро“ ООД – партньор на Банка ДСК

Още новини