News image

Банка ДСК предоставя възможност на своите клиенти да хеджират ценовия риск за хранителни суровини

Банка ДСК АД дава възможност на своите клиенти да хеджират цените за основни зърнени култури чрез сделки тип стокови суап. Суапите са основен инструмент за хеджиране на суровини, ликвидността е концентрирана основно на този пазар.

Хеджирането е от полза, както на производителите (компании, добиващи или преработващи суровината), така и за потребителите. Защитата  срещу неблагоприятно изменение в цената на суровината елиминира пазарния риск като пазарният участник се концентрира върху основния си бизнес. Освен защита от неблагоприятно изменение на цената, хеджирането дава възможност за фиксиране на печелба, подобравяне на бюджетното планиране и обезпечаване на физически доставки във времена на производствени затруднения.

Банката предлага на своите клиенти да хеджират пазарния риск с два вида суап:

  • EUROPEAN (BULLET) STYLE – директна експозиция върху фючърси, ежедневна преоценка.
  • ASIAN (AVERAGE) STYLE – преоценка на база на средната месечна цена на суровината.

Сетълментът е само чрез размяна на плащания, без физическа доставка.

За повече информация моля да се свържете с:

  • Христо Сугарев, 02/ 93 91 133
  • Ивелин Иванов, 02/ 93 91 365
  • Мартин Георгиев, 02/ 97 66 234

Важна информация:

Настоящият материал има информационен характер и не представлява препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. Той е изготвен от инвестиционен посредник Банка ДСК АД като за източник на информация е използвана информационната система Блумбърг. Посочената доходност е в съответната валута и поради тази причина доходността в лева може да бъде по-малка или по-голяма в зависимост от промяната на курса спрямо лева. Предоставените данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещата доходност. При инвестиране в облигации, данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства, свързани с клиента, и подлежи на промяна. Таксите за клиента са съгласно Тарифата на Банка ДСК АД, приложима за сделките с финансови инструменти и оказват влияние на постигнатата доходност.

Още новини