За кого е подходящ?

Подходящ за предприятия, които извършват малко на брой транзакции по разплащателната си сметка.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д);
 • До 5 бизнес дебитни карти -  без такса за издаване,  такса за месечно обслужване  и преиздаване при изтичане срока на валидност;
 • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Касови операции:

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5 000 лв./2 500 евро  такса  от 1 евро за всяка транзакция до размера на дневния лимит;
 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса ;
 • До 5 бр. междубанкови превода през Бисера (без RINGS) в лева – без такса

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса;
 • Безплатно инсталиране на физически ПОС;
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала -  без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;
 • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал.

Месечна такса за ползване - 15 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 165 лв.