Научете повече за:

SMS известия

 • 1. Услуги в ДСК Директ, свързани с SMS известия
  SMS услугите, предоставяни от Банка ДСК, са свързани с изпращане на  SMS известия до предварително заявен от клиента мобилен номер към български или чуждестранен мобилен оператор.
  Услугата SMS известяване позволява на клиентите на Банка ДСК да заявяват, променят и прекратяват получаването на SMS известия, както чрез интернет банкирането ДСК Директ, така и във всеки един от банковите офиси.
  Клиент може да ползва SMS услуги и без да е потребител на интернет или телефонното банкиране на Банка ДСК.
 • Управление на SMS известия чрез ДСК Директ:От меню Известия в ДСК Директ има възможност за заявяване и управление на SMS известия, като се създават и прекратяват абонаменти за съобщения на избран мобилен номер. Възможен е абонамент за следните SMS известия:
  - Сутрешно Салдо. Предоставя информация за сутрешна наличност по сметка (изпраща се всеки работен ден след 8,00 ч.);
  - Платена/неплатена комунална услуга. Това са известия, свързани с плащания на битови сметки (безкасови плащания чрез директен дебит);
  - Постъпления по сметка. Предоставя  информация за постъпления по сметка в работни дни: от 8,00 ч. до 21,00 ч.; в неработни дни: от 10,00 ч. до 21.00 ч.;
  - Наредени преводи/тегления от сметка. SMS известие при наредени преводи, еднократни плащания на битови сметки и касови тегления. Изпращат се в работни дни: от 08,00 ч. до 21,00 ч.; в неработни дни: от 10,00 ч. до 21,00 ч. За автоматични операции (такси, лихви, периодични преводи, левови преводи, наредени с бъдещ вальор), както и за картови трансакции, този вид SMS известие не се изпраща.
  - Трансакция по карта. SMS известие с информация за всяка извършена трансакция с дебитна или кредитна карта. Изпраща се в момента на извършване на трансакцията.
  - Минимална сума за револвиране (MRA) за кредитни карти. Предоставя  информация за дължимата минимална сума за погасяване/револвиране по кредитна карта.
  - SMS известие за еднократна ЗD парола за извършване на онлайн плащане в интернет. От меню Карти, подменю Банкови карти може да се регистрира мобилен номер за получаване на 3-D парола с цел избягване на неправомерна употреба на картата онлайн. Всеки път при пазаруване от интернет страници на търговци, които са внедрили програмите Verified by Visa и MasterCard SecureCode, Банка ДСК ще изисква въвеждането на еднократна парола, за да се удостовери, че именно картодържателят извършва съответната покупка.
 • 2. Функционалности от услугата SMS банкиране (BankOn SMS), които няма да се предлагат в ДСК Директ след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК:

  - Всички интерактивни SMS известия ( чрез предефенирани SMS  команди);
  - Заявен специфичен  график за получаване на SMS известия;
  - Зададен лимит за получаване на  SMS известия;
  - SMS известия, заявени за получаване на английски език;
  - SMS известия, заявени във връзка с единични комунални плащания;  
  - SMS известия, заявени по спестовни сметки;
  - SMS известия, заявени по депозитни сметки;
  - SMS известия с информация за задължение за последен отчетен период по кредитна карта;
  - SMS известия с информация за свободен лимит по кредитна карта;3.Услуги, при които има разлика

 • 3. Услуги, при които има разлика Информация за разполагаема наличност. В ДСК Директ SMS известие за сутрешно салдо предоставя информация за наличността по сметка и се изпраща всеки работен ден след 8,00 ч., а в BankOn Web SMS известие за баланс по сметка  се получава по заявен график от клиента.