За проекта

Teen Talk е първият ученически конкурс, за който не трябва да пишеш есе, стихотворение или хайку, а да запишеш видео в любимата си социална мрежа – TikTok. Ти решаваш какъв жанр да бъде то – скеч, танц, песен или просто да ни разкажеш твоята гледна точка, докато се оправяш за училище.

Teen Talk

Тази година темата е: Най лошият финансов съвет

Кой е най-лошият финансов съвет, който си чувал или си срещал онлайн? Защо е такъв? Teen Talk е конкурсът, в който да дадеш твоето мнение по тези въпроси. Развихри се.

Как да участвам

Трябва само да запишеш видео на темата „Най-лошият финансов съвет“ и да го качиш от публичния си профил в TikTok с #TeenTalk2024 до 31.03.2024 г. Няма ограничение за дължина, брой думи и препинателни знаци.

Награди

Жури

Финансова грамотност

Ако искаш да се подготвиш по-добре за конкурса и за живота като цяло, можеш да видиш финансовите съвети на Стан и Стефи в тези видео уроци.

Правила

Общи условия за провеждане на играта

"Най-лошият финансов съвет, който съм получавал"

І. Общи условия

 

1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Най-лошия финансов съвет, който съм получавал“ “ („Играта“).

2. Периодът за участие в онлайн Играта „Най-лошия финансов съвет, който съм получавал“  е от 00:00ч. на 05.03.2024 г. до 23:59 часа на 14.04.2024 г.. („Период на провеждане”).

3. Организатор на Играта е „Банка ДСК“ АД, дружество регистрирано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 19 („Банка ДСК“ или „Организатора“).

4. Играта се провежда в платформата TikTok https://www.tiktok.com (Страницата на кампанията)

5. Платформата Tik Tok не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

7. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице от 14-годишна възраст до 19-годишна възраст, посещаващо учебно заведение, с постоянен адрес в Република България.

8. В Играта нямат право да участват децата на служителите на „Банка ДСК“ АД, - както и децата на лицата взели участие в организацията и провеждането на Играта, в това число подбора на печелившите участници.

9. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и не са на повече от 19-годишна възраст, че са учащи и че имат съгласие от родител/настойник да участват в тази игра. Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

10. В случай че наградата бъде спечелена от Участник, който не е навършил 18 години в деня на предоставяне на  наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на получаване от настойник/попечител, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за подбор на печелившите.

11. Участник в Играта е всяко лице:

- разполагащо с активен профил в платформата https://www.tiktok.com/ и е изпълнило условията за участие в рамките на Периода на провеждане на Играта.

12. Участието в Играта не е обвързано с покупка и е доброволно.

ІІІ. УСЛОВИЯ / МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

13. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуване на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

14. Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да изпълни следните условия:

- Да се регистрира или да има валидна регистрация в платформата Tik Tok (съгласно правилата на сайта);

- Да се запознае с образователното съдържание на тема финансова грамотност, създадено от Банка ДСК в партньорство с експерти в областта на финансовото образование на децата от SmartMoney Kids, и публикувано на корпоративния сайт: https://dskbank.bg/dsk-teen-talk/students- Да създаде свое авторско видео на тема „Най-лошия финансов съвет, който съм получавал“ и го публикува в личния си TikTok профил, като използва   #teentalk2024

- Да приеме настоящите Общи условия, които ще бъдат публикувани на: https://dskbank.bg/dsk-teen-talk/students; използването на #teentalk2024 от Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Общи условия.

15. За участие в Играта желаещите трябва да изпълнят гореописаните условия в рамките на Периода на провеждане.

16. Всеки Участник може да участва с едно видео в Играта.

17. При определяне на печелившите ще бъдат взимани предвид видеата само на участници в Играта, изпълнили гореизброените условия, в рамките на периода, в който се провежда Играта.

18. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни от и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване  извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

 


IV. НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

19. Участието в Играта дава възможност на трима участници да спечелят една от наградите:        

- Смартфон Apple - iPhone 15, 6.1'', 128GB, Green – 1/един/ брой;

- Гимбал за смартфон Insta360 - Flow AI, Stone Gray – 1 /един/ брой;

-  Статив Cellularline - Pro Multicolor, LED ринг, за телефон, черен – 1 /един/ брой.

20. Видеата следва да бъдат публикувани в TikTok от момента на започване на Играта в TikTok на в 00:00ч. на 05.03.2024 г. най-късно до 23:59 часа на 14.04.2024 г (неделя). Видеа, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

21. В периода 15.04.2024г. – 21.04.2024г. ще се проведе журиране, в което ще участват инфлуенсърите Станислав Койчев и Стефания Димитрова, които ще изберат трима победители, на база релевантност към темата и креативно изпълнение.

22. Печелившите Участници ще бъдат обявени до 22.04.2024 г. в Instagram профила на Банка ДСК (https://www.instagram.com/dsk_bank/), както и на сайта на https://dskbank.bg/. При обявяването на печелившите ще сa инициалите им и наградите, които печелят. Името на печелившия участник и наградата, която печели, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Банка ДСК АД (www.dskbank.bg) след свързване и изрично потвърждение от страна на Участника и на негов родител/ настойник, ако е под 18-годишна възраст, че са съгласни с това публикуване.

23. След определяне на печелившите Участници, журито определя  и още 6 /шестима/ резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата и/или не изпълнят изискванията на тези Общи условия за получаване на наградата.

24. Спечелилите Участници ще получат лично съобщение на техния профил до 22.04.2024 г., в което ще е посочено и вида на спечелената награда.

25. Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три.) работни дни след теглене на наградите, губи правото си да получи своята награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

26. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени/ предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

27. След осъществен контакт от страна на Организатора с печеливш Участник, последният следва да потвърди желанието си за получаване на наградата и да предостави необходимите данни с цел осъществяване на доставката  и. 

28. В случай че печелившият Участник не желае да предостави или не предостави необходимите данни в срок от 5 дни от датата на изпращане на съответното съобщение от Организатора към печелившия Участник, Организаторът има право по своя преценка, на база критериите по т. 21 от тези ОУ, да избере друг победител от изтеглените резервни участници.

29. Организаторът запазва правото си да обяви актуална информация за новите печеливши на някой от официалните си канали по собствена преценка.

30. Организаторът следва да достави наградите със съдействието на куриер в срок от 7 (седем) работни дни след получаването от страна на Организатора на данни за адрес за доставка на печелившите Участници. Информирането на печелившите Участници от страна на куриера за датата и часа на доставка се осъществява съгласно техните политики и общи условия. При невъзможност за получаване на наградата от печелившия Участник, последният ще получи допълнителна информация как може да вземе наградата си от съответния куриерски клон и в какъв срок може да направи това. След изтичането на срока, посочен за приемане в куриерския клон, печелившият Участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора за допълнително раздаване на резервен Участник. Организаторът не носи отговорност при не получаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен, отказва да получи наградата, откаже да подпише Приемо-предавателн протокол за получаването и и/или декларация за събиране, използване и/или обработване на лични данни и/или не може да бъде осъществен контакт с него за целта.

31. Разходите за извършването на доставките от съответния куриер са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

32. За да получи наградата си от куриер, печелившият Участник следва да предостави документ за самоличност с цел идентификация и да подпише Приемо-предавателен протокол, който удостоверява факта на получаване на съответната награда и съгласие за обработване на личните му данни.  За печелившите Участници на възраст между 14 и 18 години задължително условие за предоставяне на наградата е присъствието на родител или законен представител и приемане на наградата от него, съответно подписване на описаните по-горе документи от него.

33. Организаторът използва събраните посредством подписания Приемо-предавателен протокол лични данни с цел изпълнение на законовите си изисквания  по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

34. Организаторът предоставя при поискване, при условията и в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от печелившите Участници, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, както и на размера на платения данък. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.

35. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

36. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

37. Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на  личните данни, за целите на изпълнение на настоящата Игра.

38. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

39. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са:

- спрямо всички Участници: име и акаунт в социалната платформа TikTok;

- спрямо печелившия Участници: профилно име и акаунт в TikTok, три имена, ЕГН, населено място, точен адрес за доставка на наградата, телефонен номер

40. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на куриер за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

41. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за срокове, както следва:

- две имена и населено място на печелившите Участници ще бъдат публикувани на интернет страницата www.dskbank.bg при предоставено съгласие за това за срок не по-дълъг от 1 (един) месец;

- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите Участници ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 10 (десет) години считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до 1 (един) месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участници ще бъдат съхранявани за срок до 1 (един) месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Банка ДСК. След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат  архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, различни от целите на осъществяване и участие в Играта.

42. Съгласно приложимото законодателство, всеки субект на данни има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

a). да отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД);

б). да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;

в). да поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;

г) да поиска от Организатора да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът не се нуждае повече от тях за целите на Кампанията, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;

д). да поиска от Организатора Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;

е). право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и

ж). право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

 1. . При анулиране на участието, Организаторът незабавно преустановява обработването на личните данни на лицето за целите на Играта и унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

  44. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Банка ДСК по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;

  45. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

  VI. ОТГОВОРНОСТ

  46. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър и/ или социалната платформа TikTok. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

  47. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други  обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

  48. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

  49. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

  50. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво  съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

  51. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

  VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДЕАТА

  52. Публикуваното видео следва да бъде авторско, автентично възпроизведено или обработено допълнително и да отговаря на следните критерии: да притежава потенциал за споделяне, да бъде оригинално, креативно и свързано с дадената тема, без неговото заснемане да излага на риск здравето и живота на неговия автор и/или други участници, без да е дискриминационно, обидно или да противоречи на закона.

  53. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на видеото, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Играта, използвал  и  публикувал  чуждо/неавторско  видео,  както  и  в  случаи,  в  които видеото  съдържа  лични  данни,  като  имена,  изображение,  телефонен  номер  и други лични данни на участника или на други лица .

  54. Видеа, съдържащи лични данни, за които авторът не може да представи съгласие за обработването на тези данни, няма да бъдат разглеждани и оценявани. В  случай  че  в  публикуваното  съдържание  присъства  лице,  различно  от  автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Необходимо е съгласие на родител или настойник за използване на лични данни и на автора на видеото, в случай че той е малолетно или непълнолетно лице.  Необходимо е авторът да докаже полученото съгласие. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Играта на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на изображения/видеа на малолетни или непълнолетни лица.

  55. Всеки участник в настоящата Игра носи отговорност при публикуване на своя видео материал за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография/видео материал, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

  56. С  публикуването  на видеото за  участие  в  Играта  всеки  участник  декларира  и гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите на настоящата Игра.

  57. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие видеа, които не отговарят на условията на Играта или съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: - е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; - е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; - е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, или което и да е трето лице; - съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; - пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; - проповядва агресивна или недемократична идеология; - нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; - се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; - нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; - противоречи на действащото законодателство и на настоящите Общи условия/правила.

  58. Видеа, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в Играта участници, чиито видео материали противоречат на настоящите правила.

            59. Организаторът не носи каквато и да е  отговорност по отношение на претенции на трети страни във връзка с нарушени права на интелектуална собственост.

  VII. ДРУГИ

Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

61. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила след публикуването им на Страницата на Играта на www.dskbank.bg.

62. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

63. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

64. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от TikTok или друга социална мрежа.

 

Последна актуализация: 03.04.2024 г.