ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА БАНКА ДСК ЕАД.

Банка ДСК ЕАД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот:

Банка ДСК ЕАД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот:
ХОТЕЛ, идентификатор № 10135.2517.4417.1, с РЗП 646.84 кв.м., заедно със Студио 1, идентификатор № 10135.2517.4417.2, с обща площ 80.50 кв.м., ведно с Поземлен Имот с идентификатор 10135.2517.4417 с площ 600 кв.м., с адрес гр. Варна, р-н Приморски, м-ст Манастирски Рид (бивша м-ст Борук дере), кв. 17, стар идент. № 2237.

Начална цена на имота, от която започва наддаването: 365 000 лв. без ДДС.
ДДС върху началната цена е в размер на 3 000.58 лв.

ДАТА НА ТЪРГА: 19.01.2018 г.

Депозит/гаранция за участие в търга: 20 000 лв.

Стъпка за наддаване в търга: 10 000 лв.

20.11.2017 - 18.01.2018 г. е период за закупуване на тръжна документация за участие, огледи на имота, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Централно управление на Банка ДСК ЕАД, гр. София, ул. „Г.Бенковски“ № 5, ет. Партер, Деловодство.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1, Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”.

ЦЕНАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 120 лева с вкл. ДДС, която следва да бъде заплатена по сметка
IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26,
BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК ЕАД,
основание за превода: „Покупка на тръжна документация”.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Николай Найчов
e-mail: nikolay.naychov@dskbank.bg
Тел.: 02/80 10 060,
Мобилен: 0889 314 364

Велин Огнянов
e-mail: velin.ognyanov@dskbank.bg
Тел.: 02/80 10 062,
Мобилен: 0899 835 220

Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”
гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.
 
Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5