ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ и ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНИ КЪМ ТЯХ СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА БАНКА ДСК ЕАД.

Банка ДСК ЕАД организира открит търг с явно наддаване за продажба като съвкупност на следните имоти и трайно прикрепените към тях съоръжения:

13 офиса, ид.части от 2 търговски обекта, 3 магазина, 3 ателиета със застроена площ на обектите – 4 098.98 кв.м.,
52 подземни паркоместа със застроена площ – 1 049.52 кв.м.,
заедно със следните трайно прикрепени съоръжения: 3 бр. асансьори, 4 бр. ескалатори, 1 бр. дизелов агрегат.
Имотите и съоръженията са част от Бизнес Център Люлин Сити Център, София, ж.к.Люлин, бул.Джавахарлал Неру №6.

Начална цена за имотите и трайно прикрепените към тях съоръжения като съвкупност, от която започва наддаването: 7 470 000 лв. без ДДС.
ДДС върху началната цена в размер на 33 210.79 лв., дължимо по отношение на съоръженията. Недвижимите имоти са освободена доставка.

ДАТА НА ТЪРГА: 27.07.2018г.

Депозит/гаранция за участие в търга: 200 000 лв.

Стъпка за наддаване в търга: 100 000 лв.

11.06.2018 - 26.07.2018 г. е период за закупуване на тръжна документация за участие, огледи на имотите, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Централно управление на Банка ДСК ЕАД, гр. София, ул. „Г.Бенковски“ № 5, ет. Партер, Деловодство.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1, Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”.

ЦЕНАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 120 лева с вкл. ДДС, която следва да бъде заплатена по сметка
IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26,
BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК ЕАД,
основание за превода: „Покупка на тръжна документация”.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Николай Найчов
e-mail: nikolay.naychov@dskbank.bg
Тел.: 02/80 10 060,
Мобилен: 0889 314 364

Велин Огнянов
e-mail: velin.ognyanov@dskbank.bg
Тел.: 02/80 10 062,
Мобилен: 0899 835 220

Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”
гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.
 
Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5