Innerpage - L - 1330x503

Фондове от OTP Fund Management

Запознайте се с фондовете управлявани от OTP Fund Management
Запази час

Час Минути

Описание

Кои са OTP Fund Management?

Създадената през 1993 г. OTP Fund Management (Унгария)  е член на OTP Group, дъщерно дружество на най-голямата унгарска финансова институция - OTP Bank.

OTP Fund Management е с активи под управление от над 5.5 милиарда евро в над 45 публични инвестиционни фонда и много институционални портфейли.

Дружеството OTP Fund Management има опит в управлението на публични и частни фондове, като разполага с дъщерни дружества в Румъния, България, Хърватия и Украйна.

Фондове, дистрибутирани от Банка ДСК:

Фондове за непрофесионални инвеститори

ОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестиции

Старт: 18.03.2022 | ISIN код: HU0000729793 | Валута: EUR

ОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика с цената на другите инструменти на Фонда. Фонда се стреми да увеличи стойността на инвестираните средства съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове и при задържане на всяка индивидуална инвестиция за период от 4 години.

Съгласно целевата структура на портфейла по класове активи, 50% от активите на фонда се инвестират в облигационни фондове с умерен риск, 31% в акции, и 19% в алтернативни стратегии - инструменти на пазара на суровини и недвижими имоти. Целевият географски регион е 100% развити пазари.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки: OTP Multi-Asset Conservative Fund of Funds


ОТП Балансиран фонд на фондовете със смесени инвестиции

Старт: 18.03.2022 | ISIN код: HU0000729801 | Валута: EUR

ОТП Балансиран фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове, Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика – с цената на другите инструменти на Фонда. Фондът се стреми да увеличи стойността на инвестираните средства съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове и при задържане на всяка индивидуална инвестиция за период от 5 години.

Съгласно целевата структура на портфейла по класове активи, 28% от активите на фонда се инвестират в облигационни фондове с умерен риск, 53% в акции, и 19% в алтернативни стратегии - инструменти на пазара на суровини и недвижими имоти. Целевият географски регион е 97% развити пазари и 3% в развиващи се пазари.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки. OTP Multi-Asset Balanced Fund of Funds


ОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестиции

Старт: 29.08.2022 | ISIN код: HU0000729785 | Валута: EUR

ОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика – с цената на другите инструменти на Фонда. Ниската корелация от своя страна може да допринесе за балансиране на резултатите на Фонда и за намаляване на колебанията в цените. Фонда се стреми да увеличи стойността на инвестицията Ви през препоръчителния период на задържане съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове.

Съгласно целевата структура на портфейла по класове активи, 2% от активите на фонда се инвестират в облигационни фондове с умерен риск, 76% в акции, и 22% в алтернативни стратегии - инструменти на пазара на суровини и недвижими имоти. Целевият географски регион е 88% развити пазари и 12% в развиващи се пазари.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки:  OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds


ОТП Централно-европейски фонд в акции

Старт: 21.12.2005 | Bloomberg код: OTPCEEQ HB Equity | Бенчмарк: 32% WIG20 + 29% BUX + 29% PX + 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1 | ISIN код: HU0000703855

Портфейлът на „ОТП Централно-европейския фонд в акции” основно се състои от акции на компании от Унгария, Полша и Чехия. Чрез активна инвестиционна политика „ОТП Централноевропейския фонд в акции” се стреми да предложи  на инвеститорите в дългосрочен план високодоходни инвестиции, с по-нисък риск от инвестиции в единични акции. Управляващото Дружество се стреми да оптимизира очакваната печалба и рискове в дългосрочен план, поради което препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.

Предоставените Проспект, Правила, годишен и полугодишен отчет на фонда се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки:

 

Калкулатор

Моля, използвайте филтрите по-долу, за да изберете договорен фонд

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

BGN
год.

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

Такса за записване/покупка

 

Такса за обратно изкупуване

 

Общо директни разходи

 


Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)

Възнаграждение за управляващото дружество

 

Възнаграждение за успех Възнаграждението за успех на Управляващото дружество се начислява върху реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.

Други оперативни разходи

 

Общо индиректни разходи

 


Общо разходи:

Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба № 58, „Банка ДСК“ АД Ви уведомява, че получава от управляващите дружества, чиито фондове дистрибутира, възнаграждение за дистрибуция в размер между 40% и 60% от възнаграждението за управляващото дружество. Съгласно чл. 73 от ЗПФИ, тези средства могат да бъдат използвани единствено за подобряване на качеството на услугата.


*За инвестиционни фондове „ДСК Стабилност - Европейски aкции”, „ДСК Стабилност – Европейски aкции 2“, „ДСК Стабилност – Европейски aкции 3“, „ДСК Стабилност - Европейски aкции 4“, „ДСК Стабилност - Европейски aкции 5“ и „ДСК Стабилност - Немски aкции“, се начисляват допълнителни такси от управляващото дружество „ДСК Управление Активи” АД, като следва:

При еднократна покупка:

 • През отворен период в размер на 0%  
 • През ограничен в размер на 5%
 • През междинен в размер на 1%

При продажба/обратно изкупуване:

 • През отворен период - 0%
 • През ограничен - 10%
 • През междинен - 2%

**За инвестиционен фонд „ДСК Стабилност - Еврооблигации“, се начисляват допълнителни такси от управляващото дружество „ДСК Управление на Активи“ АД, като следва:

При еднократна покупка:

 • През отворен период в размер на 0%  
 • През ограничен в размер на 3%
 • През междинен в размер на 1%

При продажба/обратно изкупуване:

 • През отворен период - 0%
 • През ограничен - 5%
 • През междинен - 2%


Клиентите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционните фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Публикуваните на интернет страницата материали са с информационна цел и/или представляват маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който ще инвестирате.

Банка ДСК е част от ОТП Груп и е свързано лице с УД „ДСК Управление на активи“ АД и УД ОТП Фонд Мениджмънт. Банката има приета Политика за конфликт на интереси за инвестиционни и допълнителни услуги, която прилага с оглед предотвратяване, идентифициране и управление на потенциални конфликти на интереси.

Контакти

013

ул. Московска No.19 / ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036

Contacts

Телефон за връзка: 
*2375 / 0700 10 375

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието