empty image

ОТП Взаимни фондове

Запази час
Час Минути
Описание

Описание

Създадената през 1993 г. „ОТП Фонд Мениджмънт” (Унгария) е част от OTP Group и е най-голямата компания за управление на договорни фондове и активи на унгарския пазар, с активи под управление от над 3,8 млрд. евро към 31.12.2017 г. в 71 договорни фонда.

 

Чрез инвестиране в дяловете на фондове, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа, от развиващите се капиталов пазари на BRICS държавите, както и от развитите пазари на Западна Европа и САЩ.

 

Възвращаемостта от инвестициите, която може да очакват клиентите, е съизмерима с  движението на европейските и други международни индекси.

 

Покупката и обратното изкупуване на дялове може да осъществите в близо 200 офиса на Банка ДСК в цялата страна, както и онлайн чрез ДСК Директ.ОТП – Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Старт: 04.07.2007 | Bloomberg код: OTPEMEA HB Equity | Бенчмарк: 5% RMAX + 95% MSCI EMU | ISIN код: HU0000705561

Фондът е високорисков продукт, който инвестира преимуществено в други фондове с експозиция главно към капиталовите пазари на развиващите се пазари в Бразилия, Русия, Индия, Китай, Тайланд, Индонезия, Филипините, Мексико и др. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 5 години.ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари

Старт: 14.12.1999 | Bloomberg код: OTPUBSF HB Equity | Бенчмарк: 5% RMAX + 38% MSCI World + 57%MSCI EMU | ISIN код: HU0000703897

Фондът е високорисков продукт, подходящ за инвеститори, които са готови да поемат по-висок риск за сметка на по-висока очаквана възвращаемост и инвестиращ преимуществено в други фондове с експозиция към капиталовите пазари на развитите пазари главно в Западна Европа, САЩ и Япония. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.ОТП Централно-европейски фонд в акции

Старт: 21.12.2005 | Bloomberg код: OTPCEEQ HB Equity | Бенчмарк: 32% WIG20 + 29% BUX + 29% PX + 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1 | ISIN код: HU0000703855

Портфейлът на „ОТП Централноевропейския фонд в акции” основно се състои от акции на компании от Унгария, Полша и Чехия. Чрез активна инвестиционна политика „ОТП Централноевропейския фонд в акции” се стреми да предложи  на инвеститорите в дългосрочен план високодоходни инвестиции, с по-нисък риск от инвестиции в единични акции. Управляващото Дружество се стреми да оптимизира очакваната печалба и рискове в дългосрочен план, поради което препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.

Калкулатор

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

BGN
год.

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

Такса за записване/покупка

 

Такса за обратно изкупуване

 

Общо директни разходи

 


Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)

Възнаграждение за управляващото дружество

 

Възнаграждение за успех Възнаграждението за успех на Управляващото дружество се начислява върху реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.

Други оперативни разходи

 

Общо индиректни разходи

 


Общо разходи:

Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба № 58, „Банка ДСК“ АД Ви уведомява, че получава от управляващите дружества, чиито фондове дистрибутира, възнаграждение за дистрибуция в размер между 40% и 60% от възнаграждението за управляващото дружество. Съгласно чл. 73 от ЗПФИ, тези средства могат да бъдат използвани единствено за подобряване на качеството на услугата.

* Подробна информация относно дяловете от договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (https://dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg)

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД „ДСК Управление на Активи“ АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на дружеството на адрес: София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК“, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.

Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“ са достъпни в клоновете на „Банка ДСК“, които дистрибутират дялове на фондовете и на https://dskbank.bg.

Информацията е налична на български език.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.