Innerpage - L - 1330x503

Фондове от ОТП Фонд Мениджмънт

Запознайте се с фондовете управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт
Запази час

Час Минути
Описание

Кои са ОТП Фонд Мениджмънт?

Създадената през 1993 г. „ОТП Фонд Мениджмънт” (Унгария) е член на OTP Group, дъщерно дружество на най-голямата унгарска финансова институция - OTP Bank.

OTP FM е с активи под управление от над 5,6 милиарда евро в 48 публични инвестиционни фонда и много институционални портфейли.

Дружеството „ОТП Фонд Мениджмънт” има опит в управлението на публични и частни фондове, като разполага с дъщерни дружества в Румъния, България, Хърватия и Украйна.

 

Фондове, дистрибутирани от Банка ДСК:

Фондове за непрофесионални инвеститори

ОТП Централно-европейски фонд в акции

Старт: 21.12.2005 | Bloomberg код: OTPCEEQ HB Equity | Бенчмарк: 32% WIG20 + 29% BUX + 29% PX + 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1 | ISIN код: HU0000703855

Портфейлът на „ОТП Централно-европейския фонд в акции” основно се състои от акции на компании от Унгария, Полша и Чехия. Чрез активна инвестиционна политика „ОТП Централноевропейския фонд в акции” се стреми да предложи  на инвеститорите в дългосрочен план високодоходни инвестиции, с по-нисък риск от инвестиции в единични акции. Управляващото Дружество се стреми да оптимизира очакваната печалба и рискове в дългосрочен план, поради което препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.

Предоставените Проспект, Правила, годишен и полугодишен отчет на фонда се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки:


ОТП Балансиран фонд на фондовете със смесени инвестиции

Старт: 18.03.2022 | ISIN код: HU0000729801 | Валута: EUR

ОТП Балансиран фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове, Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика – с цената на другите инструменти на Фонда. Фондът се стреми да увеличи стойността на инвестираните средства съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове и при задържане на всяка индивидуална инвестиция за период от 5 години.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки. OTP Multi-Asset Balanced Fund of FundsОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестиции

Старт: 18.03.2022 | ISIN код: HU0000729793 | Валута: EUR

ОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика с цената на другите инструменти на Фонда. Фонда се стреми да увеличи стойността на инвестираните средства съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове и при задържане на всяка индивидуална инвестиция за период от 4 години.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки: OTP Multi-Asset Conservative Fund of FundsОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестиции

Старт: 29.08.2022 | ISIN код: HU0000729785 | Валута: EUR

ОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестиции е смесен фонд с активно управление на риска, опериращ в структура „фонд на фондове“ и инвестиращ на световните пазари. Инвестициите на фонда се състоят от фондови дялове на инвестиционни фондове, които инвестират в по-голямата си част в развитите пазари и имат по-малък дял в развиващите се пазари. В сравнение с традиционните смесени фондове Фондът може да инвестира и в алтернативни инструменти (фондове за недвижими имоти, хедж фондове, фондови дялове на фондовете на капиталовите пазари и други), чиято цена се очаква да покаже ниска корелация – т.е. паралелна динамика – с цената на другите инструменти на Фонда. Ниската корелация от своя страна може да допринесе за балансиране на резултатите на Фонда и за намаляване на колебанията в цените. Фонда се стреми да увеличи стойността на инвестицията Ви през препоръчителния период на задържане съобразена с риска на активите на фонда в сравнение с традиционните смесени фондове.

Предоставените Проспект и Правила, се намират на официалната страница на управляващото фондовете дружество OTP Фонд Мениджмънт, като можете да достъпите документите през предоставените по-долу връзки:  OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Funds

 

Калкулатор

Моля, използвайте филтрите по-долу, за да изберете договорен фонд

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

BGN
год.

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

Такса за записване/покупка

 

Такса за обратно изкупуване

 

Общо директни разходи

 


Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)

Възнаграждение за управляващото дружество

 

Възнаграждение за успех Възнаграждението за успех на Управляващото дружество се начислява върху реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.

Други оперативни разходи

 

Общо индиректни разходи

 


Общо разходи:

Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба № 58, „Банка ДСК“ АД Ви уведомява, че получава от управляващите дружества, чиито фондове дистрибутира, възнаграждение за дистрибуция в размер между 40% и 60% от възнаграждението за управляващото дружество. Съгласно чл. 73 от ЗПФИ, тези средства могат да бъдат използвани единствено за подобряване на качеството на услугата.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на инвестиционния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието