empty image

ОТП Взаимни фондове

Създадената през 1993 г. „ОТП Фонд Мениджмънт” (Унгария) е част от OTP Group и е най-голямата компания за управление на договорни фондове и активи на унгарския пазар, с активи под управление от над 3,8 млрд. евро към 31.12.2017 г. в 71 договорни фонда.

 

Чрез инвестиране в дяловете на фондове, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа, от развиващите се капиталов пазари на BRICS държавите, както и от развитите пазари на Западна Европа и САЩ.

 

Възвращаемостта от инвестициите, която може да очакват клиентите, е съизмерима с  движението на европейските и други международни индекси.

 

Покупката и обратното изкупуване на дялове може да осъществите в близо 200 офиса на Банка ДСК в цялата страна, както и онлайн чрез ДСК Директ.ОТП – Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Старт: 04.07.2007 | Bloomberg код: OTPEMEA HB Equity | Бенчмарк: 5% RMAX + 95% MSCI EMU | ISIN код: HU0000705561

Фондът е високорисков продукт, който инвестира преимуществено в други фондове с експозиция главно към капиталовите пазари на развиващите се пазари в Бразилия, Русия, Индия, Китай, Тайланд, Индонезия, Филипините, Мексико и др. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 5 години.ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари

Старт: 14.12.1999 | Bloomberg код: OTPUBSF HB Equity | Бенчмарк: 5% RMAX + 38% MSCI World + 57%MSCI EMU | ISIN код: HU0000703897

Фондът е високорисков продукт, подходящ за инвеститори, които са готови да поемат по-висок риск за сметка на по-висока очаквана възвращаемост и инвестиращ преимуществено в други фондове с експозиция към капиталовите пазари на развитите пазари главно в Западна Европа, САЩ и Япония. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.ОТП Централно-европейски фонд в акции

Старт: 21.12.2005 | Bloomberg код: OTPCEEQ HB Equity | Бенчмарк: 32% WIG20 + 29% BUX + 29% PX + 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1 | ISIN код: HU0000703855

Портфейлът на „ОТП Централноевропейския фонд в акции” основно се състои от акции на компании от Унгария, Полша и Чехия. Чрез активна инвестиционна политика „ОТП Централноевропейския фонд в акции” се стреми да предложи  на инвеститорите в дългосрочен план високодоходни инвестиции, с по-нисък риск от инвестиции в единични акции. Управляващото Дружество се стреми да оптимизира очакваната печалба и рискове в дългосрочен план, поради което препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)
Такса за записване/покупка
Годишна такса дистрибуция
Такса за обратно изкупуване
Общо директни разходи
Такси, начислявани за управляващото дружество (индиректни разходи)
Възнаграждение за управляващото дружество
Други оперативни разходи
     
Общо индиректни разходи
Общо разходи:
Общата доходност за периода ще се понижи с:

* Подробна информация относно дяловете от договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg)

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД „ДСК Управление на Активи“ АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на дружеството на адрес: София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК“, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.

Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“ са достъпни в клоновете на „Банка ДСК“, които дистрибутират дялове на фондовете и на www.dskbank.bg.

Информацията е налична на български език.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати