Чрез инвестиране в дяловете на Фондовете, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа, от развиващите се капиталов пазари на BRICS държавите, както и от развитите пазари на Западна Европа.

Възвращаемостта от инвестициите, която може да очакват клиентите, е съизмерима с  движението на европейските и други международни индекси.

Банка ДСК дистрибутира следните фондове, управлявани от «ОТП Фонд Мениджмънт» - Унгария

ОТП – Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Фондът е високорисков продукт, който инвестира преимуществено в други фондове с експозиция главно към капиталовите пазари на развиващите се пазари в Бразилия, Русия, Индия, Китай, Тайланд, Индонезия, Филипините, Мексико и др. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 5 години.

ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари

Фондът е високорисков продукт, подходящ за инвеститори, които са готови да поемат по-висок риск за сметка на по-висока очаквана възвращаемост и инвестиращ преимуществено в други фондове с експозиция към капиталовите пазари на развитите пазари главно в Западна Европа, САЩ и Япония. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.

ОТП Централно-европейски фонд в акции

Портфейлът на „ОТП Централноевропейския фонд в акции” основно се състои от акции на компании от Унгария, Полша и Чехия. Чрез активна инвестиционна политика „ОТП Централноевропейския фонд в акции” се стреми да предложи  на инвеститорите в дългосрочен план високодоходни инвестиции, с по-нисък риск от инвестиции в единични акции. Управляващото Дружество се стреми да оптимизира очакваната печалба и рискове в дългосрочен план, поради което препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 5 години.

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)
Такса за записване/покупка
Годишна такса дистрибуция
Такса за обратно изкупуване
Общо директни разходи
Такси, начислявани за управляващото дружество (индиректни разходи)
Възнаграждение за управляващото дружество
Други оперативни разходи
       
Общо индиректни разходи
Общо разходи:
Общата доходност за периода ще се понижи с: