Водеща финансова институция в България, Банка ДСК участва активно в преодоляване на предизвикателствата, пред които се изправя обществото, което дефинира и една от основните мисии на институцията - поддържането на отличителна и устойчива корпоративна култура, която откликва на промените в средата  и в същото време способства за създаване на дългосрочни отношения с клиентите, партньорите, служителите, акционерите и гражданското общество в страната. Банката е превърнала корпоративната социална отговорност в един от фокусите на своята дейност, като стриктно спазва корпоративните интереси на Група ОТП и Банка ДСК и разпространява принципите и подходите на корпоративната социална отговорност сред широки обществени групи.

Събития и проекти

Практиката  и корпоративният опит са доказали,  че не може да се постигне дълготраен успех без въвеждането на най-високи стандарти на корпоративно управление, контрол и утвърдена система от ценности. Високата ни корпоративна отговорност е гаранция за сериозните ни и честни отношения на взаимно уважение към нашите партньори, клиенти и акционери, сред които популяризираме практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие.
Като социално отговорна институция, Банка ДСК подкрепя проекти, чрез които се максимизира положителното влияние на бизнеса върху обществото.

 
Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Използвай мобилното ни банкиране DSK Smart
  • Управлявайте Вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5