Инвестиционен кредит за покупка на земеделска техника

Кредитополучатели

Търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, регистрирани по българското законодателство, осъществяващи стопанска дейност на законно основание.

Цел

Финансиране на инвестиции за покупка на земеделска техника

Размер

 • максимален размер до 2 000 000 BGN/1 000 000 EUR
 • До 100% от покупната стойност без ДДС, в случаите когато финансирането е за проект по Европейски програми и очакваната субсидия ще бъде заложена в полза на Банката.
 • До 80% от покупната стойност без ДДС – във всички други случаи на покупка на техника.

Валута

BGN, EUR

Срок

До 5 години

Обезпечение

 • Особен залог върху машините и съоръженията, обект на финансиране, както и допълнителен залог върху други машини и съоръжения.
 • Възможност за гаранция по гаранционна схема
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5