Кредитен лимит за покупка на земеделска земя

Кредитополучатели

Търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, регистрирани по българското законодателство, осъществяващи стопанска дейност.

Цел

Финансиране на инвестиции в покупка на земеделска земя - допустими за финансиране са всички категории земеделска земя.

Размер

 • максимален размер - до 2 000 000 BGN/1 000 000 EUR
 • Размерът на кредита не може да надвишава 90% от покупната стойност на земята съгласно нотариалния акт за покупко-продажба.

 

Валута

BGN, EUR

Срок

 • до 15 години когато земеделската земя е обезпечение по кредита и не се прилага гратисен период;
 • до 10 години във всички останали случаи

Обезпечение

 • Ипотека на земеделска земя, обект на финансиране (I-ва – V-та категория). В случай, че земеделската земя, цел на кредита е с категория по-лоша от V-та  се обезпечава с друг недвижим имот, отговарящ на изискванията на Банката.
 • Възможност за гаранция по гаранционна схема
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5