empty image

Кредити за земеделски производители и стопани

Специално за Вашите нужди като земеделски производители.

Банка ДСК предлага оборотно финансиране,

с което да покриете възникващите сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция, до превеждане на субсидията по разплащателна сметка, открита в Банка ДСК.

Предлагаме финансиране на сезонни разходи в следните варианти:


Агро продукт "Двойно авансово оборотно финансиране за земеделски производители срещу субсидии”

Размер Максимален размер - до 160% от получените за предходна година средства по определени схеми и мерки за Директни плащания.
Минимален размер на кредита - Няма ограничение
Предназначение Кредит за оборотни средства (за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция). Продуктът е за авансово финансиране на субсидии само по определени схеми и мерки за Директни плащания за две години напред.
Подходящ за Регистрирани земеделски стопани, които са подавали Заявление за подпомагане и са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 и са открили разплащателна сметка в Банката. Финансират се търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, регистрирани по българското законодателство, осъществяващи стопанска дейност на законно основание, с изключение на не-финансови бюджетни предприятия (общини и търговски предприятия, осъществяващи дейност и функции, делегирани от държавата).
Валута BGN
Срок До очаквания срок на изплащане на субсидиите за две поредни стопански години, но максимум до 30 месеца (2х12+6 месеца)
Погасяване С получените по сметка на клиента в Банката субсидии
Обезпечение
 • Първи по ред особен залог върху бъдещо вземане на кредитополучателя за очакваните земеделски субсидии по всички схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за периода 2014-2020.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК.
 
 
 
 
 
 

Колко ще струва:

Лихвата се формира от 1М EURIBOR + надбавка по договаряне

 • Такса за разглеждане искане за кредит:

 • за кредити до 50 000 лв. – без такса;

  • за кредити над 50 001 лв. – съгласно Тарифа за ЮЛ на Банка ДСК АД

 • Такса управление – 0.75%;

 • Такса предоговаряне – 10 лв.

 • Всички останали такси, съгласно действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти;

Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания:

Предназначение Кредит за оборотни средства - за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция
Подходящ за Регистрирани земеделски стопани, които са подали Заявление и/или са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 (включително и земеделски производители, които подават заявление за подпомагане за първи път и са открили разплащателна сметка в Банката.
Размер

минимален размер: няма ограничение
максимален размер:

 • Земеделски стопани, които подават заявление за подпомагане за първи път - до 95% от очакваните субсидии.
 • Земеделски стопани, които са получавали субсидии за предходна година - до 100% от получените субсидии
Валута BGN
Срок До 18 месеца от подписване на договора за кредит с опция за продължаване на срока за всяка следваща година след годишен преглед на финансовото състояние на клиента
Погасяване Изцяло, при постъпване на субсидията
Обезпечение
 • Първи по ред особен залог върху бъдещо вземане на кредитополучателя за очакваните земеделски субсидии по всички схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за периода 2014-2020.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК
 
 
 
 
 
 

 

 

Други продукти

Кредити за земеделски производители и стопани

Кредити за финансиране на оборотните нужди (сезонни разходи) на земеделски производители и стопани срещу залог на субсидии. Инвестиционни кредити за покупка на земеделска земя и техника.

Оборотни кредити с обезпечение

Предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност - придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Банкови гаранции

Предназначени за гарантиране на задължения към трети лица, породени от договор или нормативни изисквания – за участие в търг, за изпълнение на парично задължение, за добро изпълнение и други. Издават се в лева и валута.

С гаранции от ЕИФ/НГФ/ОГФ

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Оборотни кредити без обезпечение

Банка ДСК предлага необезпечено оборотно финансиране на фирми с нетни, годишни приходи от продажби до 3 000 000 лв.

Инвестиционни кредити

Предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати