empty image

Кредити за земеделски производители и стопани

Специално за Вашите нужди като земеделски производители.

Банка ДСК предлага оборотно финансиране,

с което да покриете възникващите сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция, до превеждане на субсидията по разплащателна сметка, открита в Банка ДСК.

Предлагаме финансиране на сезонни разходи в следните варианти:


Агро продукт "Двойно авансово оборотно финансиране за земеделски производители срещу субсидии”

Размер Максимален размер - до 160% от получените за предходна година средства по определени схеми и мерки за Директни плащания.
Минимален размер на кредита - Няма ограничение
Предназначение Кредит за оборотни средства (за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция). Продуктът е за авансово финансиране на субсидии само по определени схеми и мерки за Директни плащания за две години напред.
Подходящ за Регистрирани земеделски стопани, които са подавали Заявление за подпомагане и са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 и са открили разплащателна сметка в Банката. Финансират се търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, регистрирани по българското законодателство, осъществяващи стопанска дейност на законно основание, с изключение на не-финансови бюджетни предприятия (общини и търговски предприятия, осъществяващи дейност и функции, делегирани от държавата).
Валута BGN
Срок До очаквания срок на изплащане на субсидиите за две поредни стопански години, но максимум до 30 месеца (2х12+6 месеца)
Погасяване С получените по сметка на клиента в Банката субсидии
Обезпечение
 • Първи по ред особен залог върху бъдещо вземане на кредитополучателя за очакваните земеделски субсидии по всички схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за периода 2014-2020.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК.
 
 
 
 
 
 

Колко ще струва:

Лихвата се формира от 1М EURIBOR + надбавка по договаряне

 • Такса за разглеждане искане за кредит:

 • за кредити до 50 000 лв. – без такса;

  • за кредити над 50 001 лв. – съгласно Тарифа за ЮЛ на Банка ДСК АД

 • Такса управление – 0.75%;

 • Такса предоговаряне – 10 лв.

 • Всички останали такси, съгласно действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти;

Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания:

Предназначение Кредит за оборотни средства - за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция
Подходящ за Регистрирани земеделски стопани, които са подали Заявление и/или са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 (включително и земеделски производители, които подават заявление за подпомагане за първи път и са открили разплащателна сметка в Банката.
Размер

минимален размер: няма ограничение
максимален размер:

 • Земеделски стопани, които подават заявление за подпомагане за първи път - до 95% от очакваните субсидии.
 • Земеделски стопани, които са получавали субсидии за предходна година - до 100% от получените субсидии
Валута BGN
Срок До 18 месеца от подписване на договора за кредит с опция за продължаване на срока за всяка следваща година след годишен преглед на финансовото състояние на клиента
Погасяване Изцяло, при постъпване на субсидията
Обезпечение
 • Първи по ред особен залог върху бъдещо вземане на кредитополучателя за очакваните земеделски субсидии по всички схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за периода 2014-2020.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК
 
 
 
 
 
 

 

 

Други продукти

Кредити за земеделски производители и стопани

Кредити за финансиране на оборотните нужди (сезонни разходи) на земеделски производители и стопани срещу залог на субсидии. Инвестиционни кредити за покупка на земеделска земя и техника.

Оборотни кредити с обезпечение

Предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност - придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Банкови гаранции

Предназначени за гарантиране на задължения към трети лица, породени от договор или нормативни изисквания – за участие в търг, за изпълнение на парично задължение, за добро изпълнение и други. Издават се в лева и валута.

С гаранции от ЕИФ/НГФ/ОГФ

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Оборотни кредити без обезпечение

Банка ДСК предлага необезпечено оборотно финансиране на фирми с нетни, годишни приходи от продажби до 3 000 000 лв.

Инвестиционни кредити

Предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати