empty image

Оборотни кредити без обезпечение

Банка ДСК предлага необезпечено оборотно финансиране на фирми

Банка ДСК предлага необезпечено оборотно финансиране на фирми с нетни, годишни приходи от продажби до 3 000 000 лв.

Оборотните кредити са предназначени за посрещане на разходите за дейността на дружеството – закупуване на суровини и материали, стоки, краткотрайни активи и за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Предимства

 • Облекчена процедура за кандидатстване

 • Оптимизиране на време и разходи за кредит

 • Само с поръчителство/съдлъжничество на собствениците на бизнеса

Овърдрафт/кредитна линия с гаранция от гаранционен фонд:

 • Минимален размер: 20 000 лв./10 000 EUR

 • Максимален размер: 100 000 лв./50 000 EUR

 • Срок на ползване: 12 месеца с възможност за продължаване на срока след годишен преглед.

 • Срок на погасяване: 12 месеца

Овърдрафт/кредитна линия/ лимит за банкови гаранции:

 • Минимален размер: 20 000 лв./10 000 EUR

 • Максимален размер: 150 000 лв./75 000 EUR

 • Срок на ползване: 12 месеца

 • Възможност за продължаване на срока на ползване: до 120 месеца за овърдрафт и до 60 месеца за кредитна линия.

Срок на погасяване:

 • Кредити: еднократно на падеж или съгласно договорен погасителен план

 • Банкови гаранции: на падеж


Предимства

 • Облекчена процедура за кандидатстване

 • Оптимизиране на време и разходи за кредит

 • Само с поръчителство/съдлъжничество на собствениците на бизнеса

Овърдрафт/кредитна линия/кредит

 • Минимален размер: 5 000 лв. или валутната им равностойност

 • Максимален размер: 50 000 лв. или валутната им равностойност

 • Валута на кредита: BGN, EUR, USD

 • Срок на ползване на овърдрафт/кредитна линия: до 12 месеца с възможност за продължаване на срока на ползване

 • Срок на погасяване: до 36 месецаДруги продукти

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Гаранционни програми - финансиране

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon