empty image

Оборотни кредити без обезпечение

Банка ДСК предлага необезпечено оборотно финансиране на фирми с нетни, годишни приходи от продажби до 3 000 000 лв.

Оборотните кредити са предназначени за посрещане на разходите за дейността на дружеството – закупуване на суровини и материали, стоки, краткотрайни активи и за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Предимства

 • Облекчена процедура за кандидатстване

 • Оптимизиране на време и разходи за кредит

 • Само с поръчителство/съдлъжничество на собствениците на бизнеса

Овърдрафт/кредитна линия с гаранция от гаранционен фонд:

 • Минимален размер: 20 000 лв./10 000 EUR

 • Максимален размер: 100 000 лв./50 000 EUR

 • Срок на ползване: 12 месеца с възможност за продължаване на срока след годишен преглед.

 • Срок на погасяване: 12 месеца

Овърдрафт/кредитна линия/ лимит за банкови гаранции:

 • Минимален размер: 20 000 лв./10 000 EUR

 • Максимален размер: 150 000 лв./75 000 EUR

 • Срок на ползване: 12 месеца

 • Възможност за продължаване на срока на ползване: до 120 месеца за овърдрафт и до 60 месеца за кредитна линия.

Срок на погасяване:

 • Кредити: две равни месечни вноски в края на периода

 • Банкови гаранции: на падеж

Предимства

 • Облекчена процедура за кандидатстване

 • Оптимизиране на време и разходи за кредит

 • Само с поръчителство/съдлъжничество на собствениците на бизнеса

Овърдрафт/кредитна линия/кредит

 • Минимален размер: 5 000 лв. или валутната им равностойност

 • Максимален размер: 50 000 лв. или валутната им равностойност

 • Валута на кредита: BGN, EUR, USD

 • Срок на ползване на овърдрафт/кредитна линия: до 12 месеца с възможност за продължаване на срока на ползване

 • Срок на погасяване: до 36 месеца

Други продукти

Кредити за земеделски производители и стопани

Кредити за финансиране на оборотните нужди (сезонни разходи) на земеделски производители и стопани срещу залог на субсидии. Инвестиционни кредити за покупка на земеделска земя и техника.

Оборотни кредити с обезпечение

Предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност - придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Банкови гаранции

Предназначени за гарантиране на задължения към трети лица, породени от договор или нормативни изисквания – за участие в търг, за изпълнение на парично задължение, за добро изпълнение и други. Издават се в лева и валута.

С гаранции от ЕИФ/НГФ/ОГФ

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Оборотни кредити без обезпечение

Банка ДСК предлага необезпечено оборотно финансиране на фирми с нетни, годишни приходи от продажби до 3 000 000 лв.

Инвестиционни кредити

Предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати