empty image

Оборотни кредити с обезпечение

Предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност

Цел- придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Оборотни кредити
 Продукт Цел  Размер Валута Срок Гратисен период
Обезпечение
Стандартен оборотен кредит Финансиране на основната дейност/придобиване на суровини  и материали, стоки в оборот, др. краткотрайни активи Размерът се определя от платежоспособността на кредитополучателя и достатъчността на обезпечениетo BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне) до 60 месеца по договаряне Ипотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др.
Револвираща кредитна линия За оборотни средства, при който се договарят размерът /лимитът/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване Размерът/лимитът  на кредитната линия се договаря индивидуално, до 40% от нетните приходи от продажби за последна отчетна година BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне) 12 месеца, с възможност за продължаване до 60 месеца за ползване и до 60 месеца за погасяване.  Няма Ипотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др.
Кредит овърдрафт За оборотни средства и финансиране на основната дейност/придобиване на суровини  и материали, стоки в оборот, др. краткотрайни активи. Размерът на кредит-овърдрафт се договаря индивидуално. Съобразява се със средномесечния кредитен оборот по разплащателните сметки на клиента в Банката и/или в други банки. BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне) 12 месеца, с възможност за продължаване до 120 месеца за ползване и до 60 месеца за погасяване.
В рамките на срока на кредита погашенията се правят автоматично при всяко постъпление, получено от разплащателната сметка на клиента.
 Няма Ипотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др. 
Такси, съгласно Тарифата на Банка ДСК


Други продукти

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Гаранционни програми - финансиране

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon