empty image

С гаранции от ЕИФ/НГФ/ОГФ

Инициатива МСП

На 19 декември 2016 г. Банка ДСК ЕАД подписа с „Европейски инвестиционен фонд“ гаранционно споразумение по програма „Инициатива за МСП“. Банка ДСК отпуска средства за кредитни сделки на бизнес клиенти при преференциални лихви и при облекчени изисквания за обезпечение. Кредитите се предоставят при условията на програмата и се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014 – 2020 с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

InnovFin
На 1 март 2017 г. Банка ДСК и Европейският инвестиционен фонд подписаха споразумение в рамките на инициативата Кредити по програма „ИновФин“ с финансова подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Horizon 2020“. По силата на споразумението кредитът се предоставя при условията на Гаранционен механизъм за МСП “InnovFin”, с финансова подкрепа от Европейския съюз по линия на финансовите инструменти на програма Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създадени по линия на Инвестиционния план за Европа. Целта на ЕФСИ е да спомогне за финансирането и осъществяване на инвестиции в производство в Европейския съюзи да осигури увеличен достъп до финансиране.

И по двете сключени споразумения с ЕИФ вземанията на кредитора по договора за кредит са частично и условно гарантирани от ЕИФ, чрез включването им в гарантиран портфейл от кредити при условията на споразумението.

Оборотни кредити
 Продукт Кредитополучатели Видове кредити  Размер Валута Срок Гаранционно покритие
Обезпечение
Кредити с гаранция от ЕИФ по  Оперативна програма "Инициатива за МСП" Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Ограничения - по програмата не се финансират:
- Кредитополучател с дейност  в сектори: Рибарство и аквакултури, Първично производство на селскостопански продукти, дейност по преработка и търговия със селскостопанските продукти.
 - Финансиране на проекти с безвъзмездн
а финансова помощ;
 - Финансиране на предоставяне на финансови услуги или инвестиции в недвижими имоти;
 - Финансиране на разходи, които
вече са направени, т.е. напълно завършен проект/инвестиция и въведени в експлоатация
 - Рефинансиране на текущи кредити/лизинги в Банка ДСК ЕАД или други банки;
Инвестиционен кредит
Стандартен Кредит за оборотни средства, Кредитна линия
*Mаксимален размер - до 5 000 000 евро (или равностойност в лева – 9 779 000 лева) BGN, EUR *За инвестиционни кредити и стандартни кредити за оборотни средства – минимален срок 24 месеца/ максимален срок – 144 месеца (12 години); 60% от размера на кредита Всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания
Кредити с гаранция от ЕИФ по програма InnovFin Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия или да са средно големи предприятия.

Да отговарят на условията на поне един от определени Иновационни критерии за допустимост.

Ограничения - по програмата не се финансират:
- Финансиране на разходи, които вече са направени, т.е. напълно завършен проект/инвестиция и въведени в експлоатация
- Рефинансиране на текущи кредити/лизинги в Банка ДСК ЕАД или други банки;
- Производство на, търговия и маркетинг с тютюн и тютюневи изделия, дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти
- Инвестиция в предприятия при затруднено положение
Инвестиционен кредит
Стандартен Кредит за оборотни средства
Кредитна линия
Овърдрафт
*Минимален размер - 25 000 евро (равностойност в 48 895 лева);

*Максимален размер - до 6 000 000 евро (равностойност в лева – 11 734 980 лева) 
BGN, EUR *За инвестиционни кредити и стандартни кредити за оборотни средства – минимален срок 12 месеца/ максимален срок – 120 месеца (10 години);

*За кредитни линии и овърдрафти - минимален срок 12 месеца/ максимален срок - 36 м
50% от размера на кредита Всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания
Кредити с гаранция от Национален гаранционен фонд
Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства, банкови гаранции, вкл. лимит за множество банкови гаранции *За оборотни кредити - мин. 5 000 лв.; максимум се определя, съгласно критерии, според вида на оборотния кредит.

*За инвестиционни кредити/ инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми:

*мин. 5 000 лв./валутна равностойност;

*макс. до 90% от стойността на инвестицията/ от стойността на одобрените разходи за реализиране на проекта.
BGN, EUR *До 5 години за оборотни кредити.

*До 15 години за инвестиционни кредити и инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми.
По договаряне Всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания
Кредити с гаранция от Национален гаранционен фонд  /споразумение от 15.08.2016г./  Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).


Кредитополучатели – бенефициенти, одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“
Предназначение на кредитите:
а) инвестиции;
б) оборотни средства- кредитна линия;
в) банкови гаранции/ лимити за банкови гаранции.
 *За оборотни кредити - мин. 5 000 лв.; максимум се определя, съгласно критерии, според вида на оборотния кредит.

*За инвестиционни кредити/ инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми:

*мин. 5 000 лв./валутна равностойност;

*макс. до 90% от стойността на инвестицията/ от стойността на одобрените разходи за реализиране на проекта.
BGN, EUR  *До 5 години за оборотни кредити, но не повече от срока на действие на договора с НГФ.

*До 15 години за инвестиционни кредити и инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми.
По договаряне Всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания
Кредити с гаранция от Общински гаранционен фонд за Малки и средни предприятия към Столична община. Лица, регистрирани по българското законодателство и осъществяващи стопанска дейност , които отговарят на критериите на Банка ДСК ЕАД за микро, малки и средни предприятия със седалище на територията на Столична община или бизнес проектът се реализира на територията на Столична община.  *оборотни средства;
*инвестиционни цели;
 *За оборотни кредити -
мин. 5 000 лв.; максимум се определя, съгласно критерии, според вида на оборотния кредит, но не повече от 200 000 лв.
*За инвестиционни кредити - мин. 5 000 лв./валутна равностойност в евро; макс. до 80% от стойността на инвестицията, но не повече от 200 000 лв.
*максимален размер на гаранцията до 100 000 лв.
BGN, EUR  *срок на гаранцията - до 5 години По договаряне *Клиентът трябва да предостави обезпечение с ликвидационна стойност мин. 60% от стойността на кредита: ипотека/залог на недвижимо/движимо имущество, върху търговско предприятие, парични средства, ценности и др.
  *ОГФ предоставя гаранция за обезпечение до 50 на сто от сумата на главницата по кредит, но не повече от максималния размер на гаранцията от 100 000 лв.

Кредити с гаранция от Общински гаранционен фонд за Малки и средни предприятия към Столична община по нова гаранционна схема за подпомагане на предприемаческата активност в София -  „Програма на ОГФМСП за финансиране на иновативни стартиращи предприятия „, Програма ФИПС.

  • Кредитополучатели: Иновативни стартиращи предприятия, създадени преди не повече от 3 г. от искането за гаранционна подкрепа, които отговарят на критериите за малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП със седалище на територията на Столична община или бизнес проектът да се реализира на територията на общината;
  • Цел на кредита – за финансиране на иновативни бизнес проекти за разработване на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов метод нa търговската практика, организация на работни места или външни връзки;
  • Валута: BGN, EUR;
  • Срок на гаранцията - до 60 месеца;
  • Обезпечение: всички приемливи обезпечения при облекчени изисквания. Собствениците на юридическото лице - кредитоискател са съдлъжници по кредита;
  • Размер на гаранция - до 50 % от размера на главницата по кредита, но не повече от 30 000 лв. /максимален размер на гаранцията/.
Такси и комисиони, съгласно Тарифата на Банка ДСК

Други продукти

Оборотни кредити с обезпечение

Предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност - придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Кредит "Експерт"

Предназначен за инвестиционни цели и финансиране на текущи бизнес нужди за клиенти, практикуващи свободни професии.

Банкови гаранции

Предназначени за гарантиране на задължения към трети лица, породени от договор или нормативни изисквания – за участие в търг, за изпълнение на парично задължение, за добро изпълнение и други. Издават се в лева и валута.

С гаранции от ЕИФ/НГФ/ОГФ

Предназначени както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, с облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни условия.

Оборотни кредити без обезпечение

Банка ДСК предлага необезпечено оборотно финансиране на фирми с нетни, годишни приходи от продажби до 3 000 000 лв.

Инвестиционни кредити

Предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати