empty image

Кредитен лимит за покупка на земеделска земяКредитополучатели

Търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, регистрирани по българското законодателство, осъществяващи стопанска дейност.

Цел

Финансиране на инвестиции в покупка на земеделска земя - допустими за финансиране са всички категории земеделска земя.

Размер

  • максимален размер - до 2 000 000 BGN/1 000 000 EUR
  • Размерът на кредита не може да надвишава 90% от покупната стойност на земята съгласно нотариалния акт за покупко-продажба.

 

Валута

BGN, EUR

Срок

  • до 15 години когато земеделската земя е обезпечение по кредита и не се прилага гратисен период;
  • до 10 години във всички останали случаи

Обезпечение

  • Ипотека на земеделска земя, обект на финансиране (I-ва – V-та категория). В случай, че земеделската земя, цел на кредита е с категория по-лоша от V-та  се обезпечава с друг недвижим имот, отговарящ на изискванията на Банката.
  • Възможност за гаранция по гаранционна схема

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати