Банкови продукти и услуги в чуждестранна валута

  • Банката изпълнява нареждания за плащания по сметки в клоновата мрежа на банката, по сметки в други български банки, по сметки в чуждестранни банки от цял свят, съгласно действащото в страната законодателство.
  • Можете да получавате плащания във валута наредени във ваша полза от други клонове на банката, от други български банки, както и от чуждестранни банки от цял свят.
  • Банка ДСК посредничи при чекови разплащания в чуждестранна валута - приемане и изпращане за инкасиране на пътнически и поименни чекове.
  • Банката извършва покупко/продажба на чужда валута срещу лева, както и арбитражни операции от една чужда валута в друга по сметка или на каса.

SEPA - кредитни трансфери 

SEPA (Single European Payment Area) представлява инициатива на ЕС за хармонизиране и улесняване на безкасовите разплащанията в евро в рамките на държавите от съюза. SEPA включва единни финансови инструменти, стандарти, процедури и инфраструктура.

Банка ДСК участва в SEPA схемата за кредитни трансфери чрез платежните  системи  БИСЕРА 7 и STEP 2 (през OTP Bank). Специфичните изисквания на схемата предвиждат плащанията да се извършват в ЕВРО за всички държави от ЕС, със строго регламентират формат по стандарт ISO 20022, включващ разноските по преводите да са „споделени“ (SHA).

Банка ДСК предлага на своите клиенти SEPA кредитни преводи, чиято такса е по-ниска от таксата по останалите междубанкови презгранични  преводи. Всички такси, прилагани от банката по платежни операции можете да проверите тук.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5