Банкови продукти и услуги в чуждестранна валута

  • Банката изпълнява нареждания за плащания по сметки в клоновата мрежа на банката, по сметки в други български банки, по сметки в чуждестранни банки от цял свят, съгласно действащото в страната законодателство.
  • Можете да получавате плащания във валута наредени във ваша полза от други клонове на банката, от други български банки, както и от чуждестранни банки от цял свят.
  • Банка ДСК посредничи при чекови разплащания в чуждестранна валута - приемане и изпращане за инкасиране на пътнически и поименни чекове.
  • Банката извършва покупко/продажба на чужда валута срещу лева, както и арбитражни операции от една чужда валута в друга по сметка или на каса.