Препоръчано

Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания

Кредитополучатели

Регистрирани земеделски стопани, които са подали Заявление и/или са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 (включително и земеделски производители, които подават заявление за подпомагане за първи път и са открили разплащателна сметка в Банката).

Цел

Кредит за оборотни средства (за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция)

Размер

  • до 95% от очакваните субсидии при земеделски стопани, които подават заявление за подпомагане за първи път;
  • до 100% от получените субсидии при земеделски стопани, които са получавали субсидии за предходна година

Валута

BGN

Срок

До 18 месеца  от подписване на договора за кредит с опция за продължаване на срока за всяка следваща година след годишен преглед на финансовото състояние на клиента

Обезпечение

  • Първи по ред особен залог върху вземанията на Кредитополучателя от ДФ Земеделие – Разплащателна агенция (РА) за земеделски субсидии по схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за кампаниите за текущата и за всички останали години от програмния период.
  • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК.