Препоръчано

Търговски факторинг

Банка ДСК ви предлага комплексен продукт за управление на търговски вземания, съдържащ, но не ограничаващ се до следните основни услуги:

 • Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без предоставяне на допълнителни обезпечения
 • Администриране и събиране на търговски вземания
 • Застраховка търговски риск
 • Проучване на търговски контрагенти /платци/ и следене на тяхното платежно поведение

За кого е предназначен?

 • Дружества, търгуващи при условия на отложено плащане в рамките между 15 и 180 дни;
 • Компании, извършващи регулярни доставки на стоки/услуги на техни контрагенти – български или чуждестранни юридически лица;
 • Компании, имащи нужда от допълнителни оборотни средства и разполагащи с качествени вземания, но неразполагащи с допълнителни материални обезпечения
 • Дружества, желаещи да навлязат на нови пазари, без да носят рисковете, свързани с това

Цел

Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без предоставяне на допълнителни обезпечения

Какви са предимствата на Факторингa от Банка ДСК?

 • Имате достъп до оборотно финансиране без предоставяне на допълнително обезпечение;
 • Прехвърляте процеса по администриране, следене на падежи и плащания и събиране на вземания на банка ДСК;
 • Подобрявате платежното поведение на платците – събирането на вземанията се извършва от финансова институция;
 • Имате възможност за застраховка на търговския риск;
 • Разполагате с възможност за развитие на експортния бизнес, респективно навлизане на нови пазари и при условия на отложено плащане;
 • Можете да договаряте по-добри търговски условия: отстъпки за по-ранно плащане с доставчиците; да отговаряте на изискванията за отложено плащане на клиенти
 • Забързвате паричния си поток,  увеличавате продажбите си и имате възможност да привличате нови клиенти при условия на отложено плащане
 • Подобрявате показателите на ликвидност на компанията Ви, тъй като факторингът не се отчита като увеличение на кредитната задлъжнялост