бизнес пакети

Разплащания в лева

Банка ДСК предоставя на своите корпоративни клиенти разнообразни и гъвкави решения за разплащания, които могат да бъдат инициирани както електронно, чрез иновативните ни системи за интернет банкиране, така и чрез депозиране на платежните документи в офисите на банката.

Разплащания в национална валута в рамките на страната:

БИСЕРА 6 - сетълмент система в предварително зададени часове на плащания и директни дебити ( 3 сетълмента на ден). Обхваща клиентски плащания за суми до 100 000 лева.

 • Преводи, въведени в системите на в банката до 15:00 ч., се изпълняват с текущ вальор;

 • Преводи, въведени в системите на банката след 15:00 ч., се изпълняват в текущия ден, но платежната сметка на получателя се заверява на следващия работен ден;

   

РИНГС – обхваща всички преводи за суми равни или по-големи от 100 000 лева, както и клиентски плащания до този размер, по желание на клиента.

 • Преводи, въведени в системите на банката до 15:15 ч., се изпълняват с текущ вальор, до един час от получаване на нареждането;

 • Преводи, въведени в системите на банката след 15:15 ч., се изпълняват с текуща дата, а сметка на получателя се заверява на следващия работен ден;

   

Вътрешнобанкови преводи

Преводите се изпълняват в системите на банката в момента на получаването им, като сметката на получателя се заверява незабавно.

 

Директен дебит

Услугата Директен Дебит обединява три свързани банкови услуги:

 • Съгласие за плащане - депозира се от платеца в офис на банката, като основание и условие за извършване на плащане, при поискване от насрещна страна;

 • Иницииране на искане за Директен дебит - инициира се от търговеца чрез обслужващата го банка, с цел събиране на вземания от негови клиенти;

 • Плащане срещу постъпило искане за Директен дебит - изпълнява се от обслужващата банка на платеца, при постъпило искане за плащане от негов доставчик, наличие на Съгласие от негово страна и при спазени условия за плащане.

   

 • Периодични преводи

Услугата осигурява възможност за осъществяване на регулярни преводи с предварително установена честота между две или повече сметки в Банка ДСК, открити в една и съща валута.

 

Пакетни плащания

Съдържат повече от едно клиентско плащане към контрагенти и се нареждат чрез системите на банката за интернет банкиране. Изпълняват се като множество отделни, единични плащания, в полза на съответните получатели, като всяка трансакция се осчетоводява поотделно по сметката на наредителя.

 

Масови плащания

Като масови се дефинират плащания, при които от сметката на наредителя, с обща сума на операцията, се обработват нареждания към множество бенефициенти - физически лица (заплати, болнични и др.), като по този начин се гарантира конфиденциалността на платежната информация в отделните преводи. Получателите могат да бъдат, както клиенти на банка ДСК, така и на други банки.

 

Изплащане на дивиденти и ренти

Изплащането на дивиденти се извършва след сключване на договор между дружеството-платец и банката и след представяне на детайлна информация за получателите, съгласно файл-образец на банката. Аналогично се изплащат и дължими суми от клиент към негови доставчици – например във връзка с кампании по изкупуване на селскостопанска продукция или изплащане на ренти. Получателите на сумите могат да ги получат по сметка или в офис на банката.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запази час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати