Оборотно финансиране от Банка ДСК

Оборотно финансиране

Кредити за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност

Кредити, предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност - придобиване на суровини и материали, стоки и други краткотрайни активи.

 

Кредит овърдрафт

Кредит за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущи плащания, при който се договарят размера и крайния срок за погасяване, без да се определят междинни срокове за усвояване и погасяване. Предоставя се и се усвоява от вашата разплащателна сметка, като автоматично се погасяване с всяко постъпление по нея.

Кредитна линия

Кредит за оборотни средства, при който се договарят размера /лимита/ и крайния срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване

Револвираща кредитна линия

Кредитът се усвоява и погасява в рамките на договорения срок, като погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване. Срокът на ползване на кредита е 12 месеца с възможност за продължаване до 120 месеца.

Кредитна линия с погасителен план

Срокът на кредита е 120 месеца, ползването му през първите 12 месеца е без намаляващи плафони, продължаването се извършва след преглед на финансовото състояние на клиента на всеки 12 месеца, в рамките на общия договорен срок. Погасяването се извършва по предварително договорен погасителен план, който се актуализира при всеки годишен преглед.

Стандартен кредит за оборотни средства

Кредитът се усвоява еднократно или на части в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно.

Лимит за бизнес кредитни карти

Кредитен лимит, от който се издават бизнес кредитни карти

 

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon