банкиране

Финансиране по Европейски програми

Програма "Инициатива за МСП"

Инициатива МСП

На 19 декември 2016 г. Банка ДСК ЕАД подписа с „Европейски инвестиционен фонд“ гаранционно споразумение по програма „Инициатива за МСП“. Банка ДСК отпуска средства за кредитни сделки на бизнес клиенти при преференциални лихви и при облекчени изисквания за обезпечение. Кредитите се предоставят при условията на програмата и се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014 – 2020 с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Вземанията на кредитора по договора за кредит са частично и условно гарантирани от ЕИФ, чрез включването им в гарантиран портфейл от кредити при условията на споразумението. 

 
Вашите предимства
 • Облекчени изисквания за обезпеченост
 • Преференциални лихвени условия в сравнение със стандартните по продукти на Банката
Изисквания към кредитополучателите:
 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • Да не осъществяват дейност в следните икономически сектори: Рибарство и аквакултури, Първично производство на селскостопански продукти, дейност по преработка и търговия със селскостопанските продукти.
Основни параметри на кредитите, предоставяни по условията на  програма "Инициатива за МСП":
 • Видове кредити: Инвестиционен, Овърдрафт, Кредитна линия, Стандартен кредит за оборотни средства
 • Валута: лева и евро
 • Максимален размер: 5 000 000 евро (или 9 779 000 лева)
 • Гаранционно покритие: 60% от размера на кредита
 • Срок на кредитите: за инвестиционни кредити и стандартни кредити за оборотни средства – минимален срок 24 месеца/ максимален срок – 144 месеца;  За кредитни линии и овърдрафти - минимален срок 24 месеца/ максимален срок - 48 месеца

Кредити по програма "InnovFin"

InnovFin

На 1 март 2017 г. Банка ДСК и Европейският инвестиционен фонд подписаха споразумение в рамките на инициативата Кредити по програма „ИновФин“ с финансова подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Horizon 2020“. По силата на споразумението кредитът се предоставя при условията на Гаранционен механизъм за МСП “InnovFin”, с финансова подкрепа от Европейския съюз по линия на финансовите инструменти на програма Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създадени по линия на Инвестиционния план за Европа. Целта на ЕФСИ е да спомогне за финансирането и осъществяване на инвестиции в производство в Европейския съюз и да осигури увеличен достъп до финансиране.

Вашите предимства
 • Облекчени изисквания за обезпеченост
 • Преференциални лихвени условия в сравнение със стандартните по продукти на Банката
Изисквания към кредитополучателите:
 • Да е средно голямо предприятие или МСП по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • Да е регистрирано в Република България търговец съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и да извършват дейността си на територията на Република България
 • Да отговаря на поне един иновационен критерий за допустимост:

- да използва средствата от кредита за инвестиции в производството, развитието или внедряването на нови или значително подобрени: продукти, процеси или услуги, или производство или методи за доставка, или
организационна иновация или иновация на процеси, включително бизнес модели, които са иновативни.

- да е „бързорастяща компания“

- да прави разходи за изследвания и иновации

- да има значителен потенциал за иновации или да бъде предприятие, активно в изследванията и иновациите

Основни параметри на кредитите, предоставяни по условията на  програма InnovFin:
 • Видове кредити: стандартен инвестиционен/оборотен кредит, револвираща кредитна линия и кредит овърдрафт
 • Валута: лева и евро
 • Размер: минимален размер – 25 000 евро (48 895 лева); максимален размер - 6 000 000 евро (11 734 980 лева)
 • Гаранционно покритие: 50% от размера на кредита
 • Срок на кредитите:За стандартен инвестиционен/оборотен кредит - минимален срок 12 месеца/ максимален срок - 120 месеца;  За кредитни линии и овърдрафти - минимален срок 12 месеца/ максимален срок - 36 месеца

Национален Гаранционен Фонд

Банка ДСК и „Национален Гаранционен Фонд“ ЕАД (НГФ) подписаха  Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити, с което изразяват взаимната си воля за осъществяване на съвместна дейност, във връзка с осигуряване на малките и средни предприятия в България на финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

Гаранционната схема се прилага и за кредити, свързани с финансирането на проекти по оперативни програми от програмен период 2014-2020г.

Съгласно сключеното Споразумение, НГФ гарантира до 50% вземанията по кредити, предоставени от Банката на МСП, по смисъла на Закона за МСП. Гаранционното споразумение дава възможност банката да предоставя кредити и да издава гаранции при облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни цени.

Предназначение на кредитите:

 • За инвестиции
 • За оборотни средства, включително и лимити за банкови гаранции, плащане на ДДС и др.

Нашите кредитни специалисти в бизнес центрове са на ваше разположение

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запази час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати