бизнес пакети

ДСК Бизнес Партньор Сребърен Старт

Информация

За кого е подходящ?

За  нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, както и други нефинансови предприятия и обществени организации, с голям брой транзакции по банкови сметки.

Преференции

Разплащателна сметка без такса за откриване и месечно обслужване и дебитна карта:

 • До 2 разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на Банката;

 • Електронно банкиране по тарифен план “Старт” на ДСК Директ - без месечна такса;

Безплатни вноски/теглене

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 4 000 лв./ 2 лева за всяка транзакция до размера на дневния лимит;

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 2 000 лв. – 2.00 лв. за всяка транзакция до размера на дневния лимит;

 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;

 • До 25 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS) – без такса;

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса;

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;


Месечна такса за ползване - 34 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 374 лв.

Новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon