Документи

Документи

Документи, свързани с финансови пазари и инвестиции

Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, въведоха в българското законодателство изискванията на правото на Европейския съюз относно предоставянето на услуги от страна на инвестиционните посредници. Сред основните цели на нормативна уредба е подобряването на защитата на инвеститорите във финансови инструменти чрез предоставяне на информация относно видовете финансови инструменти, пазарите, на които те се търгуват, прилаганата от инвестиционния посредник политика за третиране конфликти на интереси и др., както и предоставянето от страна на клиентите на необходимата на посредника информация, за да бъде той в състояние да направи оценка доколко услугата е подходяща за клиента

Считано от 3.01.2018 г. с влязоха в сила промени в европейското законодателство, които се въвеждат с Директива 2014/65/ЕС и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията.

Основна цел на новата нормативна уредба е да се подобри нивото на защита на инвеститорите във финансови инструменти чрез въвеждане на изисквания, свързани с процеса на управление на продукти, определяне на целеви пазар за предлаганите продукти и извършване на оценка за принадлежност на клиентите към този пазар, изготвяне на основни информационни документи за определена група продукти, прозрачност на разходи преди и след сключване на съответните сделки и други. Предвид това, преди подписването на договор за предоставяните от Банка ДСК АД услуги, моля да се запознаете с посочената по-долу информация:

Документи

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати