Оборотно финансиране от Банка ДСК

Международни преводи в чуждeстранна валута

Информация

Банка ДСК Ви предоставя възможност да извършвате презгранични кредитни преводи във валута, различна от лева, чрез SEPA системата за брутен сетълмент в реално време TARGET 2, или през кореспондентските си сметки (т.н. SWIFT превод). Възползвайте се от възможностите за индивидуално договаряне на валутни курсове за по-големи суми, както и за преводи във валута, различна от оригиналната валута, в която е открита разплащателната ви сметка.

Банка ДСК АД подържа кореспондентски сметки в следните основни валути: EUR, USD, GBP, CHF, CAD, SEK, RUB, RSD, JPY, TRY, PLN, RON, CZK, NOK, DKK, AUD, CNY. Списък с банките-кореспонденти може да откриете тук.

Преводите във валута могат да бъдат инициирани лесно и бързо по електронен път, посредством интернет банкирането DSK Direct, PC банкиране Multicash или МТ101.

Банката изпълнява, наредените до 14:00 ч., валутни преводи в евро и щатски долари, с вальор текущия работен ден. Преводите, наредени след 14:00 ч., в евро и щатски долари се изпълняват с вальор следващия работен ден. Преводи във валути, различни от евро и щатски долари се изпълняват със стандартен СПОТ вальор (до 2 работни дни).

Като директен член на платежната система Таргет 2 за сетълмент на плащания в евро в реално време, Банка ДСК предлага на своите клиенти експресни преводи в евро за банки от ЕИП, с незабавно кредитиране на банката на получателя.

Видове международни кредитни преводи:

 • Преводи в евро в рамките на Европейското икономическо пространство (SEPA преводи) - Единната зона за плащания в евро обхваща страните от Европейски съюз плюс Исландия, Лихтенщаин и Норвегия. Използвайте опцията за SEPA превод, когато нареждате превод в евро към държави в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и се възползвайте от ценовите предимствата на този вид разплащане и липсата на допълнителни такси на банките-кореспонденти.

 • Преводи във валута през банка-кореспондент (SWIFT превод) - всички преводи във валута, различна от EUR, се изпълняват през кореспондентите на Банката, използвайки комуникационната система SWIFT.

 • Преводи в USD с опция за разноски „Guaranteed OUR“ -услугата има за цел да осигури спазване на опцията на разноски за наредителя „OUR“ и постъпване при бенефициента на, наредената от клиента, пълна сума по превода, като гарантира, че Банка ДСК и нейните кореспондентски банки няма да събират своите разноски от сумата на превода. По този начин Вие планирате предварително разходите по превода си и сте защитени от непредвидени претенции за плащане на разноски към други банки. Всички изходящи преводи в USD, наредени през Банка ДСК с опция на разноски „OUR“, се третират като „ Guaranteed OUR“. Размерът на допълнителните комисиони са обявени в Тарифата на банката за бизнес клиенти.

 • Преводи в други валути - Банка ДСК Ви предоставя възможност да изпращате преводи, освен в основните валути, в които подържа сметки, и в още над 80 световни валути по предварително указан курс, сред които AED, BHD, HKD, HRK, ILS, KWD, MAD, MXN, NZD, QAR, SAR, SGD, THB, TND, ZAR и др.

Допълнителни детайли за осъществяване на международните преводи:

За да извършите превод в евро за държава от ЕИП е необходимо да предоставите на банката най-малко следната информация:

 • Име и IBAN на получателя;
 • Основание за плащане;
 • Други документи (при необходимост), съгласно действащото валутно законодателство.

За да извършите превод във валута за държава, извън ЕИП (трета страна) е необходимо да представите следната информация:

 • SWIFT код (BIC), име и адрес на банката на получателя;
 • Име на получателя и IBAN или номер на сметката на получателя;
 • Пълен адрес на получателя;
 • Основание за плащане;
 • Други документи, съгласно действащото валутно законодателство (проформа фактура, договор, регистрационни форми на БНБ и т.н.) - изискват се в зависимост от сумата на превода и държавата на бенефициента;

За да получите превод от Ваш контрагент чрез доставчик на платежни услуги в ЕИП, е необходимо да предоставите на наредителя най-малко следната информация:

 • Име и IBAN на получателя;
 • Пълен адрес на получателя.

За да получите превод от Ваш контрагент от доставчик на платежни услуги, извън ЕИП, е необходимо да предоставите на наредителя следната информация:

 • SWIFT код на Банка ДСК;
 • Име и IBAN на получателя;
 • Пълен адрес на получателя.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon