новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

„О Ти Пи" влезе в 2007-а с ново лице

Собственикът на „Банка ДСК" - унгарската банкова група „О Ти Пи" (ОТР), вече работи с напълно нова структура на управление, която безспорно ще се отрази и на взаимоотношенията с дъщерните й институции в чужбина. Всъщност бързото разрастване на унгарците в страните от Централна и Източна Европа е подтикнала висшия мениджмънт на „О Ти Пи" да разработи и внедри въпросната нова структура на управление. Според някои експерти тя до голяма степен копира схемата, прилагана в италианската „УниКредит груп", която от западноевропейските банки е най-широко представена в държавите от Централна и Източна Европа, а моделът й за управление на дъщерните структури се смята за един от най-успешните. Едва ли е случайно, че унгарците бяха наели за консултант по изработването на новата си структура международната компания „Макензи", която е всепризнат, но и изключително скъп специалист в тази област. Всъщност именно „Макензи" консултира „УниКредит" при създаването на нейната организационна схема.
Типични за новата структура на "О Ти Пи" са два основни елемента: комитети и отдели или дивизии, както са по-известни на Запад. Освен местното ръководство отговорност за контрола на дъщерните дружества на банката извън Унгария носят и мениджърите от централата на „О Ти Пи". В някои от тези структури в чужбина контролът върху операциите е изключително строг, като в мениджмънта задължително са включени и унгарци. Типичен пример за това са промените в ръководството на последната придобита от „0 Ти Пи" банка - руската „Инвестсбербанк" (Investsberbank).
Наскоро тя обяви, че са направени радикални промени във висшия й мениджмънт. В края на февруари изпълнителните й директори Павел Бойко и Константин Богомазов я напуснаха с аргумента, че не са удовлетворени от заплатите и позициите, които им е предложил новият унгарски собственик. От централата на „0 Ти Пи" изпращат двама нови членове в борда на директорите на руската банка. Това са Инабат Торок, който ще отговаря за управлението на риска, и Янош Липчей, който ще е финансов директор. Според руски медии постът на изпълнителен директор ще бъде зает от Торок. Важен елемент от новата организационна структура на „О Ти Пи" е новото разделение на властите
Детайлизирани са дейностите извън Унгария, които трябва да са на подчинение на централата, и тези, които остават изцяло в правомощията на местните мениджърски екипи.
Управлението на риска, развитието на клоновата мрежа, както и одобрението на най-важните и рискови заеми и най-значителните инвестиции вече са изцяло под контрола
на Будапеща. Нещо повече, всеки отдел в рамките на банката майка трябва да упражнява строг контрол и да гарантира, че като цяло представянето на групата в съответната област ще е на ниво.
На общото събрание, проведено през декември 2006 г., бе взето решение да се промени механизмът за вземане на решения
Тези изменения са направени, за да се осигурят условия за хармонизиране на операциите в отделните дъщерни банки с политиката на „О Ти Пи". Висшият мениджмънт е категоричен, че задължително трябва да се отчитат различните икономически условия в страните, където унгарската група има дъщерни дружества. Но пък всички нови продукти или проекти за навлизане в определени сегменти на пазара трябва да се съгласуват със съответните отдели в централата. Организационно
"О Ти Пи" е разделена на шест дивизии
Това са „Продажби", „Търговски отдел", „Одобряване на кредити и управление на риска", „Стратегии и финанси" „Информационни технологии" и „Човешки ресурси" (виж схемата).
Коренно променена е и структурата на постоянните комитети към управителния съвет на „О Ти Пи". Това са звена в централата на банката, които събират информация, подготвят и вземат решения и водят преговори за сключване на договори за финансиране, за създаване на смесени дружества, за наемане на консултанти и т. н. В организацията на „О Ти Пи" оперират осем постоянни комитета
Но новообразуваният Комитет за интегриране на дъщерните дружества и Управителният комитет изпълняват най-много функции в ръководенето на финансовата група като цяло.
Управителният комитет заема най-високото ниво в оперативния мениджмънт. Той координира подготовката и вземането на стратегически решения. Освен това съдейства на другите комитети за постигането на набелязаните от тях бизнес цели.
Сред неговите задачи са планирането и разпределението на финансовите и човешките ресурси на ниво група, а също така редовният контрол и оценката на дейностите на банковите подразделения.
Комитетът за интегриране на дъщерните дружества и Управителният комитет изработват своите решения на базата на стратегии, бизнес политики и финансови планове, одобрени от управителния съвет. Взетите решения са задължителни за цялата банкова група. Двата комитета контролират и координират процеса на трансформация на чуждестранните подразделения, изработват централизирани стандарти и осигуряват прилагането на най-добрите практики. Неслучайно техен шеф е председателят на управителния съвет на „О Ти Пи" Шандор Чани.
Комитетът по активите и пасивите е друг много важен елемент от структурата на унгарската банкова група. Сред неговите задължения са да следи и да дава оценка за тенденциите на финансовите и капиталовите пазари, да одобрява плана на банката за поддържане на нейната ликвидност, да определя оптималната финансова структура на групата, да прави мониторинг на банковия сектор и т.н.
Не по-малко значение има и Комитетът за развитие на продуктовата гама продажбите и ценовата политика. Той отговаря за изработването на портфолио с предлаганите продукти и услуги. Освен това определя цените, взема решение дали и кога да се въведе, обнови или изтегли от пазара даден продукт или услуга. Допълнително този комитет трябва да анализира резултатите от продажбите, да контролира каналите за дистрибуция и клоновата мрежа, както и да планира маркетинговите и комуникационните стратегии на банковата група. Председател на осемчленния комитет е Чаба Лантош, който едновременно с това е и началник на отдел „Продажби на дребно".
Надзорът и координирането на кредитите и на рисковите операции се осъществява от
Кредитния комитет към управителния съвет на „О Ти Пи". Той изработва стратегия за управление на риска и създава система за постигане на по-добри резултати. Освен това ръководителите му са натоварени да одобряват по-големите заеми. Председател на този комитет е шефът на отдел „Одобрение на кредитите и управление на риска" Ищван Греса. Той оглавява и още един комитет - този, който събира дълговете и се занимава с обслужването на задълженията на „О Ти Пи".
Информационните технологии на финансовата група са задължение на Комитета за управление на информацията, който се оглавява от Петер Браун.
Последният комитет от организационната структура на „О Ти Пи" е инвестиционният. Седемте му членове, оглавявани от председателя Акош Такач, работят за усъвършенстване на клоновата мрежа и дават мнение по отношение на инвестициите, които банката трябва да направи. В задълженията им влиза и изработване на планове за затвърждаване на корпоративната идентичност на банките от групата на „О Ти Пи".
Както в."БАНКЕРЪ" вече писа, от началото на 2007 г. „0 Ти Пи" използва новите си лого и слоган. До края на тази година банката възнамерява да обнови 70 от клоновете си в Унгария, а до края на следващата - визията на финансовата група като цяло. От централата на кредитора са категорични, че след серията от придобивания е било само въпрос на време да се промени и брандът на банката. Разходите за това обаче щели да са незначителни - около 1 млрд. форинта (4 млн. евро), или 0.5% от чистата печалба на групата за миналата година.
***
Дъщерните дружества
В рамките на групата „О Ти Пи" Влизат много дъщерни дружества - както местни, така и чуждестранни. Сред местните са „Меркантил Груп" (Merkantil Group), „О Ти Пи Фонд Мениджмънт" (ОТР Fund Management), „О Ти Пи Билдинг Соушиети" (ОТР Building Society), „О Ти Пи Гаранция Иншурънс" (ОТР Garancia Insurance), „О Ти Пи Нешънъл Хелт фонд" (ОТР National Health Fund), „О Ти Пи Травъл" (ОТР Travel), „О Ти Пи Прайвит Пеншън фонд" (ОТР Private Pension Fund), „О Ти Пи Риъл Истейт" (ОТР Real Estate), „О Ти Пи Мортгидж Баш" (ОТР Mortgage Bank) и други.
„О Ти Пи Банк" похарчи почти 3 млрд. долара за своето разширяване в Източна Европа. Първата кредитна институция в чужбина, придобита от унгарския гигант, е „Словакиан банк" (Slovakian bank). Това става през 2001 година. По-късно в Словакия са създадени и джойнтвенчърите „О Ти Пи Лизинг" (ОТР Leasing), „О Ти Пи Меркантил Банк" ( ОТР Merkantil Bank), u „О Ти Пи Гаранция Животна" (ОТР Garancia Zivotna Poist'ovna).
Две години след покупката на „Словакиан Банк" - през 2003 г., унгарската финансова институция придоби 100% от акциите на „Банка ДСК" срещу 311 млн. евро. По своята същност българската придобивка също в на банкова група. Тя притежава 97% от пенсионноосигурителния фонд „ДСК Родина, 66% от „ДСК Управление на активи", 100% от „ДСК Type", 50% от „ДСК Лизинг" и по 22% от капитала на „Животозастрахователна компания ДСК Гаранция" и застрахователна компания „ДСК Гаранция". В двете български застрахователни компании собственик на по 77% от акциите им е унгарската застрахователна компания „ОТП-Гаранция Иншурънс".
Компанията майка „О Ти Пи" държи 99.99%, а нейни дъщерни дружества - 0.01% от капитала на румънската „Ро Банк" (RoBank). След покупката на румънската кредитна институция - на 30 юли 2004 г., до края на 2006 г. активите й са се удвоили.
През септември 2005 г. пък седмата по големина хърватска банка „Нова Банка" (Nova Banka) бе преименувана на „0 Ти Пи Банка Хърватска" (ОТР Banka Hrvatska), след като става собственост на унгарската група.
Сделката по закупуването на 83.39% от сръбската „Нишка Банка" (Niska Banka) е сключена през март 2006-а. Освен нея унгарската финансова институция притежава и други две кредитни институции в Сърбия - „Зептер Банка" (Zepter Banka) и „Кулска Банка" (Kulska Banka). Очаква се през 2007 г. трите да се обединят. От продажбата на 75.1% от „Зептер Банка" - през октомври миналата година, вече бившият й собственик Филип Зептер е получил 41.305 млн. щ. долара.
В Черна гора „0 Ти Пи" навлиза през август 2006-а, като става едноличен собственик на „Црногорска Комерсиялна банка" (Crnogorska komercijalna banka) и плаща за нея 105 млн. евро. Два месеца по-късно - на 30 октомври, унгарците стъпват и на руския пазар, придобивайки „Инвестбанк Груп" за 477,5 млн. щ. долара. А на 20 ноември 2006-а те плащат 650 млн. евро на „Райфайзенбанк" -Австрия, и стават собственици на дъщерната й кредитна институция в Украйна.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon