стоков кредит-кеп банка дск

Полезна информация

Повече информация във връзка с
продукти и услуги на Банка ДСКИмам въпрос относно:Вече имам сметка към Банка ДСК, защо ми е необходим пакет?

С модулните пакети Флекси, Банка ДСК Ви предлага иновативна и гъвкава комбинация от продукти и услуги за ежедневно банкиране. 

Всеки клиент има възможност да избира и определя продуктите и услугите в комбинация според личните си потребности, като в същото време може да спести до 50% от таксите по тарифа на банката.

Как да платя няколко битови сметки и задължения наведнъж?

Можете да заплатите през ДСК Директ няколко битови сметки едновременно, като първо ги запазите като готови бланки в меню „Битови сметки“ опция „Регистрирай/плати сметка“.

При наличие на дължими суми за плащане, след избор на меню „Битови сметки“, опция „Подготвени плащания“ ще се визуализира информация за наличните задължения по вече запазените плащания.

Можете да заплатите повече от едно задължение, като маркирате услуги, които желаете да заплатите, като поставите отметка в чекбокса пред съответното плащане и да изберете бутон „Плати“.

Каква е разликата между овърдрафт и револвиращ кредит?

Няма съществена разлика между двата вида кредит, т.к. се използва предварително одобрен кредитен лимит. Разликата е, че при револвиращият кредит средствата се получават по кредитна карта - т.е. кредитополучателят трябва да изяви изрично желание да използва средствата, за да бъдат усвоени. При кредит-овърдрафт средствата се получават директно по разплащателната сметка след получено одобрение и са налични за използване без необходимост от допълнителни действия от страна на клиента.

Друга разлика е, че кредит-овърдрафтът се подновява на годишна база, а револвиращият кредит (кредитна карта) обикновено е с по-дълъг срок от една година. 

Какво е овърдрафт кредит?

Овърдрафтът е вид кредит, който се предоставя за покриване на временен недостиг от собствени средства по разплащателна сметка, за срок от една година, с възможност за автоматично подновяване.

При какви условия се рефинансира потребителски кредит?
 • Необходимо е размерът на кредита, за който кандидатствате да е по-голям от този на рефинансирания/те кредит/и.
 • Могат да бъдат рефинансирани кредитни задължения, по които няма текущо просрочие, както и не трябва да имате просрочия по други съществуващи кредити.
 • Не е възможно средствата от усвоен потребителски кредит, предназначен за рефинансиране на съществуващ кредит в друга банка или небанкова финансова институция да се използват за друго, освен за превод към сметката, обслужваща рефинансирания кредит. Остатъкът от усвоената сума на кредита може да бъде използвана след представяне на Удостоверение, потвърждаващо погасяването на рефинансирания кредит (в другата банка или небанкова финансова институция).   
Как да изтегля студентски кредит от Банка ДСК?

За да получите студентски кредит, по реда на ЗКСД, трябва да сте редовен студент/докторант в акредитиран български университет. Студентските кредити се предоставят за заплащане на такси за обучение и/или за издръжка, ако по време на периода на обучение Ви се е родило или сте осиновили дете.

При кандидатстване за студентски кредит е необходимо да предоставите уверение от висшето училище, удостоверяващо качеството Ви на студент/докторант. В случай, че кандидатствате за кредит за издръжка е необходимо да предоставите и документ, удостоверяващ че сте били студент или докторант в годината на раждане (или съответно осиновяване) на детето, както и следните документи:

 • копие от Удостоверение за раждане/съответния документ издаден от друга държава, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 • в случай, на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител.
Какво представляват проблемните кредити?

Проблемни кредити са експозиции:

 • реализирали просрочие в изпълнението на задълженията към банката най-малко от 1 ден или кредити без просрочие, но класифицирани в групата на „фаза 3“, в съответствие с международните стандарти за финансова отчетност;
 • без закъснение и некласифицирани във „фаза 3”, но за които са налице признаци за влошаване на финансовото състояние на кредитополучателя, които биха могли да доведат до невъзможност за погасяване на дълга при първоначално договорените параметри;
 • всички кредити, чието балансово отчитане е прекратено и се отчитат задбалансово.
Какво е бизнес кредит?

Кредит, който е предназначен за финансиране нуждите  на бизнеса.

Банка ДСК предлага:

 • оборотен кредит - предназначен да осигури оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност
 • инвестиционен кредит - за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.
Какъв кредит от Банка ДСК да избера?

Може да изберете кредит според Вашите потребности - потребителски, ипотечен, кредитна карта или стоков кредит.

Какви са лихвите по ипотечни кредит на Банка ДСК?
Лихвените проценти по ипотечен кредит се определят съобразно индивидуалния профил на клиента, размера на кредита, видът на обезпечението и в зависимост от това дали клиентът е избрал неограничена или ограничена имуществена отговорност, както и дали желае лихвеният процент да е фиксиран за определен срок или променлив.
Каква е разликата между кредит и лизинг?
Най-общо кредитът се предоставя под формата на парични средства, а лизингът представлява стоков кредит, по който кредитополучателят получава за ползване не пари в брой, а определено имущество (движимо).
Как се изчислява лихва по кредитна карта?

Лихвата по кредитна карта се начислява на падежната дата на съответната карта (10-то или 20-то число).

- За суми, теглени в брой - върху изразходваната сума от картата - от датата на осчетоводяване на транзакцията до окончателното погасяване на сумата.

- За плащане на ПОС и стандартни покупки в интернет - от датата на осчетоводяване до датата на окончателно погасяване, като лихвата се вписва (става дължима) ако целият изразходван кредитен лимит не е изцяло погасен в рамките на гратисния период. Гратисният период може да бъде до 45 дни от съответната падежна дата.

Какво е виртуална карта от Банка ДСК?

Виртуалната карта е предназначена специално за онлайн пазаруване в български и международни сайтове и осигурява максимална защита на средствата Ви. Виртуалната карта се захранва със собствени средства чрез електронното банкиране ДСК Директ или чрез мобилното приложение ДСК Смарт, но за разлика от обикновените дебитни карти с нея може да се разплащате и в някои интернет сайтове, които приемат само кредитни карти. Виртуалната карта има пластика, но без магнитна лента и ПИН код.

Можете да заявите виртуална карта от ДСК Директ, меню Заявки или на телефона на Контактен център 0 700 10 375 / *2375

Какво е револвиране на кредитна карта?

Револвирането представлява погасяване (възстановяване) на част или целия изразходван кредитен лимит по Вашата кредитна карта.  

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минимална сума за револвиране (MRA), която представлява определен процент (обичайно в размер на 3%) от изразходваните от лимита на картата средства през последния отчетен период. Сумата трябва да се внесе в съответния период, за да бъде отразено, че картата се обслужва редовно.

Каква кредитна карта от Банка ДСК да изберем?

Банка ДСК предлага широка гама кредитни карти. Можете да изберете кредитна карта според вашите индивидуални потребности.

Как се открива дарителска сметка в Банка ДСК?

„Дарителската сметка  „ДСК Пулс” на Банка ДСК служи за набиране на средства с благотворителна цел или събиране на дарения за:

 • лечение в чужбина/страната;
 • обучение в чужбина/страната;
 • за подпомагане на деца без родители.

Можете да откриете сметката в най-близкия и удобен за Вас офис на Банка ДСК.

При откриване на сметката от Вас не се изисква да внесете минимална сума. Необходимо е да представите документ, удостоверяващ целта, за която се открива сметката.

Колко струва интернет банкирането на Банка ДСК?
Предоставянето и ползването на електронното и мобилно банкиране за граждани (ДСК Директ и DSK Smart) е безплатно. Операции, като плащане на битови сметки и нареждане на вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева или валута, извършвани през електронното или мобилно банкиране се таксуват съгласно действащата тарифа към момента на извършване на съответната операция.
Какво е валутна търговия?

Валутната търговия представлява касов или безкасов обмен на валута - превалутиране на суми от една валута в друга.

Банка ДСК е една от най-големите банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Валутна сделка може да бъзе сключена чрез онлайн платформата ДСК Директ или във всеки клон на банката.

Валутите, за които могат да бъдат договаряни преференциални обменни курсове за суми равни или по-големи от 5 000 евро или равностойността им в съответната валута са: EUR, BGN, USD, CHF, GBP, AUD, DKK, CAD, NOK, CZK, HRK, SEK, HUF, RON, JPY, RUB, TRY, RSD, PLN.

Банка ДСК предлага ли възможност за изплащане на суми по наследствен влог?

За Ваше улеснение – Банка ДСК предоставя възможност за изплащане на суми от наследствен влог при явяване на наследниците, както едновременно, така и поотделно.  

Необходимо ли е да се явяват всички наследници заедно в офис на Банка ДСК за изплащане на наследствени дялове?
Не се изисква наследниците да се явят едновременно в банката, като всеки наследник на починал титуляр може да получи своя наследствен дял във всеки избран от него офис на банката.
Какви документи е необходимо да бъдат представени за изплащане на наследствени дялове?

Необходимите документи за изплащане на наследствени дялове са:

 • При наследяване по закон: Удостоверение за наследници – издадено от Общината по последния постоянен адрес на наследодателя или Европейско удостоверение за наследство;

 • При наследяване по завещание: ако завещанието е нотариално–нотариално заверен препис на завещанието, а ако е саморъчно – завещанието и протокол за обявяването му от нотариус, заедно с Акт за смърт.

 • Удостоверение/я за отказ от наследство - в случай, че някой от наследниците се е отказал от наследството.

 • Удостоверение за платен данък наследство или че такъв не се дължи, издадено съгласно Закона за местните данъци и такси – не се изисква за преживял съпруг и наследници по права линия.

 • Удостоверение за сключен граждански брак на наследодателя – представянето му е необходимо само в случай, че наследниците са: преживял съпруг и родители на починалия или преживял съпруг и негови братя и сестри (съответно техни наследници), баби, дядовци, пра-баби/дядовци.

Каква е процедурата за изплащане на наследствени дялове при повече от един наследник?

Когато наследниците са повече от един и не посетят банката заедно, всеки от тях представя горепосочените документи в оригинал или нотариално заверено копие. В зависимост от спецификата на конкретния случай могат да Ви бъдат поискани допълнителни документи.

Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?
Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.
Мога ли да кандидатствам за кредит, ако все още съм в изпитателен срок?
Бихте могли да кандидатствате за кредит при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.
Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм в отпуск по майчинство?
Да, в тези случаи ние искаме заедно с Вас по кредита да участва и съдлъжник, който може да докаже получавания от него доход.
Какви документи ще са ми необходими при рефинансиране на кредит от друга банка?

Ще са Ви необходими документите за кандидатстване за кредит, достъпни в секция „Документи“, както и документ/извлечение от кредита, от които да е виден размерът на задължението, което ще се рефинансира. В случай че разполагате с издадено удостоверение от друга банка за остатък на кредита, който ще се рефинансира, ние ще приемем този документ.

След рефинансиране на задълженията Ви с кредит от нас, е необходимо да предоставите Удостоверение (Документ), с което да се удостовери, че същите са погасени.

Какво е поръчител и необходим ли е при кандидатстване за потребителски кредит?
Това е друг човек, който може да не е от Вашето семейство (напр. близък приятел или колега) който гарантира, погасяването на кредита, чрез своите доходи. Това означава, че ако по някаква причина спрете да погасявате кредита си, Вашето задължение започва да се погасява от поръчителя. По тази причина ние обследваме не само Вашите доходи и кредитна история, но и тези на поръчителя.
За колко време се одобрява кредит?
Кредитът може да бъде одобрен в рамките на един работен ден след представяне на всички необходими документи.
Кога ще получа средствата от кредита?
Ние ще преведем средствата от кредита по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за кредита.
Може ли да се избира падежна дата на кредита?
Да, ние Ви предлагаме индивидуален избор на месечна падежна дата в период от 1-во до 28-мо число на месеца. Ние Ви съветваме да съобразите индивидуално избраната падежна дата с периода, в който получавате месечните си доходи.
Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?
Да, можете да погасите предсрочно целият размер на кредита и не дължите допълнителна такса за това.
В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?
Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.
Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали за разрешаване на ситуацията.
Какви допълнителни възможности предоставя продуктът?
 • Договаряне на гратисен период до 3 месеца;
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник;
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата;
 • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход;
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс.
За какви цели може да се използва стандартен потребителски кредит?
 • Финансиране на жилищно обзавеждане/ремонт;
 • Екскурзия/почивка/семейни събития;
 • Допълнителни средства за заплащане на обучение/необходима техника;
 • Лечение/непредвидени разходи.
Допустимо ли е да ползвам повече от един потребителски кредит в Банка ДСК?

Да, стига да не надвишавате максимално допустимата експозиция.

Какво е годишен процент по разходите (ГПР)?
ГПР по кредита включва всички разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.
Какво е Централен кредитен регистър (ЦКР)?

Национален информационен регистър, в който са вписани всички кредити, предоставени на физически и юридически лица в България. В ЦКР се подава информация за кредитите от всяка банкова и финансова институция по отношение на размер, статус на плащане на вноските – редовно погасени или не, кога задължението е погасено изцяло и има ли забавяне в плащането.

Защо Банка ДСК е правилният избор?

Банка ДСК е традиционен лидер в предоставянето на ипотечни кредити на български пазар с портфейл от над 3,4 млн. лева, най-устойчиво представяне и високи стандарти в банкирането на дребно. Благодарение на клиентите, които се довериха на дългогодишния опит на Банката и персоналното ни отношение и ангажираност, пазарният дял на Банка ДСК в жилищното и ипотечното кредитиране в страната надхвърля 24%.

Разполагайки с най-голямата клонова мрежа oт 332 офиса в България, Банката има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на клиентите ни.

Банка ДСК ще Ви предостави съдействие и гъвкави решения през целия процес на кандидатстване за ипотечен кредит като Ви гарантира спокойствие, персонално отношение и бързина, които са важна предпоставка за успешната реализация на Вашите намерения, свързани с покупката на имот с жилищен кредит.

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси, можете да изберете най-удобния за Вас начин, за да се свържете с нас:

 • Връзка с наш консултант в удобно за вас време на 0700 11 375

 • Запазване на час за индивидуална консултация в избран от Вас офис на Банка ДСК онлайн през страницата на Банка ДСК

 • Получаване на предварителното одобрение с валидност 3 месеца, преди да сте заявили искане за ипотечен кредит

Заповядайте в офис на Банка ДСК, за да Ви съдействаме и да Ви предоставим оферта за кредитиране от голямата ни гама продукти, която ще отговори на Вашите нужди.

Знаете ли, че можете да се възползвате от данъчни облекчения за млади семейства?

Данъчното облекчение се ползва от млади семейства, на които се намалява сумата от годишната данъчна основа с направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Съгласно „Закона за данъците върху доходите на физически лица” /ЗДДФЛ/, данъчното облекчение се прилага когато едновременно са налице следните условия:

 • договорът за жилищен кредит да е сключен от лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак към 31 декември на данъчната година, за която се ползва данъчното облекчение;

 • лицето и/или съпругът/ата да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

 • ипотекираното жилище, закупено с ипотечния кредит, да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на Приложение № 10, което е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като е необходимо да се приложат следните документи:

 • документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище;

 • копие от Договор за жилищен кредит;

 • копие от Погасителен план, заверен от Банката.

 • Допълнителна информация можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 0700 18 700 или на www.nap.bg

Какви основни документи са необходими за кредита и от къде да се получат?

Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението 

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване
 
Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни
Посочените срокове за издаване на видовете документи могат да бъдат и по-кратки в зависимост от предлаганите бързи, или експресни услуги.

Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

Четири неща, които да съобразите при покупка на жилище

1. Преценете възможностите си за авансово плащане (собствени средства за самоучастие) и определете бюджета си

Авансовото плащане или самоучастието е първоначално плащане за цената на имота, което кредитиращата банка ще Ви изиска. Стандартно тази сума е около 15-20% от покупната цена на жилището.

Когато правите разчетите си колко можете да си позволите за новия дом, не забравяйте, че месечната погасителна вноска за кредита няма да бъде единственият Ви нов разход. Важно е да сте наясно и за предстоящите допълнителни разходи, които ще трябва да направите във връзка с покупката на новото Ви жилище - нотариални и държавни такси, комисиони за брокер, ремонтни дейности, обзавеждане и др.

2. Определяне на размера на жилищния кредит и на месечната вноска

След като сте наясно с размера на собствените средства, трябва да помислите какъв е размерът на месечната вноска, която можете да отделите. Калкулаторът, който сме разработили специално за Вас, ще Ви помогне да намерите информация за приблизителния размер на месечните вноски. Моля да отчетете, че при кандидатстване ще се вземат предвид другите Ви месечни разходи, като плащания по кредитни задължения, които имате към настоящия момент.

В зависимост от изискванията на кредитиращата банка размерът на месечната Ви вноска по кредита и другите Ви месечни задължения по кредити не следва да надхвърля определен процент (коефициент дълг – доход), например 60%. При месечен доход от 1 500 лева размерът на месечните Ви вноски по кредит не следва да надхвърля 900 лева.

3. Получавате предварително одобрение

Това е предимство, което Банка ДСК ви предлага безплатно преди да сте избрали имот за закупуване. С възможността за предварително одобрение получавате сигурност за сумата на финансиране, която можем да Ви предоставим на база декларирани от Вас данни и е с валидност 3 месеца. Можете да го получите във всяко поделение на Банката като предоставите информация относно Вашите доходи и кредитни задължения.

4. Открийте точния дом за Вас

След като определите бюджета си можете да започнете да търсите мечтания от Вас дом. Преди да осъществите покупката съществуват много въпроси, които е добре да обмислите. Купуването на нов дом е обвързано с вземането на важни решения, като например:

  • Кой е най–подходящият за Вас дом?

  • Как ще осъществите покупката му?

  • Планирате ли увеличаване на членовете на семейството си?

  • Необходимо ли Ви е повече пространство?

  • Кое е по–важно за Вас - местоположението или размерът на апартамента?

  Решението за местоположението на мечтания Ви дом е един от най- приятните етапи от процеса на подбор. За целта трябва да обърнете специално внимание на приоритетите си:

  • Важна ли е близостта до работното Ви място?

  • С каква важност за Вас е организираният обществен транспорт?

  • Колко време можете да отделите за пътуване на ден?


  Избор на район, местоположение, година на строителство, площ и етаж на жилището, и т.н. са водещи критерии при търсене и откриване на перфектното и удобно жилище. За по-лесно и по-бързо откриване може да се доверите на брокер на недвижими имоти. Той ще ви бъде полезен да договорите цена с продавача на имота, начина на плащане на капаро, срокове за изповядване на сделката пред нотариус. Приоритизирането на това, от което се нуждаете, над това, което искате, ще Ви помогне в насоката за правилния избор.

Пет основни стъпки при избора на ипотечен кредит

1. Точна преценка и калкулиране на всички разходи

Важно е да определите внимателно и точно Вашия бюджет за покупка на желания имот. Преценете какъв размер лични средства можете да отделите, за да участвате в покупката на имота и какъв е размерът на финансиране, от който имате нужда.

Във връзка с покупката и кредита има и допълнителни разходи, с които трябва да сте наясно: нотариални и държавни такси, комисиони за брокер, както и месечни или годишни разходи, съпътстващи новия имот.

2. Доверете се на Банката и бъдете в сигурни ръце

Когато сте се уверили и сте наясно със сумата, която Ви е необходима, ние сме тук с цел да  осъществим плановете ви, като партньор, който ще ви даде сигурност, бързина и правилни съвети.

Има редица неща, върху които трябва да помислите, когато правите избор за ипотечен кредит:

 • Какъв вид вноска по кредит да изберете – равни месечни вноски, включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница или с намаляващи по размер месечни вноски, включващи равна месечна вноска по размер главница и съответната лихва.

 • Тип на лихвен процент за ипотечен кредит – с фиксиран лихвен процент за определен период и променлив лихвен процент за оставащият срок на кредита или с променлив лихвен процент за целия срок на кредита.

Консултантът на Банката ще ви помогне да определите най – добрите за Вас параметри по кредита  – размер, валута, лихвен процент, срок на издължаване, месечна вноска, падежна дата, застраховка и други.

3. Получаване на предварително одобрение

Когато кандидатствате за ипотечен кредит, Вашият консултант в Банката ще има подробни въпроси относно доходите и разходите ви. Ще трябва да им предоставите документи, с цел да потвърдите тази информация. Имате възможност да получите предварително одобрение за сумата на финансиране, което е с валидност 3 месеца, още преди да имате избран имот.

4. Документи за кредита и оценка на имота

Вашият консултант ще организира оценка на вашия имот, за да определи цената на имота. Процентът финансиране, който Банката определи, ще зависи от цената и типа на имота. След преглед на предоставените документи на предложеното обезпечение, Банката ще изготви правно становище. Въз основа на доходите Ви и изготвената пазарна оценка, банковият консултант ще изчисли максималния размер кредит, който банката ще може да Ви отпусне.

Банката ще Ви поиска да представите необходимите документи в удобен за вас срок, за да може да предостави решение по кредита. Освен оценка на имот, изготвена от лицензиран оценител, най-често срещаните необходими документи са:

 • Искане за кредит и прилежащи декларации по образец;

 • Удостоверение за семейно положение;

 • Документ за собственост на имота, предлаган за обезпечение по кредита;

 • Удостоверение за липса на тежести върху имота;

 • Данъчна оценка на имота по чл. 264 от ДОПК.

По преценка на Банката и в зависимост от съдържанието на представените документи и целта на финансирането могат да бъдат изискани допълнителни документи и информация.

5. Окончателно одобрение от Банката и придобиване на ново жилище

След положително становище от Банката се подписва договор за кредит и се изповядва сделката за покупко–продажба и учредяване на ипотека пред нотариус. Последната стъпка от придобиването на новото жилище е усвояване на сумата от одобрения кредит и разплащане с продавача .

Кредитен портал от Банка ДСК

За услугата:

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;

 • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия

 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;

 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия жилищен или ипотечен кредит;

 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.


Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.

Какви основни документи са необходими за кредита и от къде да се получат? ​
Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни


Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук
Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за целеви студентски кредит?

При кредит за обучение:

 • Документ за самоличност.
 • Уверение – издадено от висшето учебно заведение, удостоверяващо, че не сте загубили качеството си на студент или докторант с право да запишете следващ семестър.

При кредит за издръжка:

 • Копие от удостоверение за раждане/съответния документ издаден от друга държава, в който сте посочен като родител. В случай на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което сте посочен като осиновител.
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че сте имали такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето.
Мога ли да кандидатствам за кредит за издръжка, ако имам вече разрешен кредит за обучение?

Бихте могли да ползвате и двата вида кредити.

 
Мога ли да не усвоявам средства от разрешения кредит?

Да, може да не усвоявате средства от разрешения кредит, но и в този случай е необходимо да представите Уверение по чл.10, ал.3 от ЗКСД, от което да е видно, че не сте прекъснали обучението си. Необходимостта от представяне на Уверение по чл. 10, ал. 3 от ЗКСД е нормативно регламентирана в Закона и представлява задължително изискване, в случаите, когато не се усвоява от предоставения кредит.

Също така в офис на банката следва да подадете писмено заявление, от което да е видно, че се отказвате от усвояване на средства от кредита.

Как и кога се начислява лихвата по кредита?

Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита, включително по време на гратисния период. В гратисния период начислената лихва се капитализира годишно.

 
Мога ли да удължа гратисния период по разрешения кредит и за какъв срок?

Гратисният период по кредита може да бъде удължен в следните случаи:

- При записване на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на гратисния период и се сключи договор за кредит – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план;

- При обучение в друго висше училище или научна организация - за срок не по–дълъг от две години;

- При болест, майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – за срок не по-дълъг от две години.

Мога ли да отсроча задължението си по разрешения кредит и за какъв срок?

Отсрочване на задължението се допуска в следните случаи:

- При записване в редовна форма на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на една година след изтичане на гратисния период – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план;

- При настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срок, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК - като общият период на отсрочване не може да бъде по–дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране.

Мога ли да внасям средства предсрочно по кредита, включително и по време на гратисния период?

Да, можете по всяко време да внасяте средства, като с внесената сума се погасява начислената към съответната дата лихва, а остатъкът се отнася за погасяване на главница.

 
В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?

Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.

 
Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?

Да, можете да погасите предсрочно целия размер на кредита и не дължите такса за това.

 
Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали.
Кога ще получа средствата от овърдрафт?
Ние ще преведем средствата от овърдрафт по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за овърдрафт.
Мога ли да кандидатствам за овърдрафт, ако все още съм в изпитателен срок?

Бихте могли да кандидатствате за овърдрафт при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

 
Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.

 
Как да погасявам стоковия си кредит от Банка ДСК?
Не дължите такса, ако изберете да погасявате месечните си вноски:
 • на банкомат на Банка ДСК;
 • чрез превод между собствените си сметки чрез електронно банкиране ДСК Директ или чрез мобилното банкиране DSK Smart, в случай че имате и други продукти от Банка ДСК;

Такса ще бъде дължима, ако месечната вноска е направена:

 • лично или от трето лице на каса в клон на Банка ДСК. Таксата се дължи съгласно тарифата на Банка ДСК за физически лица;
 • чрез превод от друга търговска банка. Такса се дължи според тарифата на съответната банка;
 • чрез дружество за платежни услуги. Таксата се определя от тарифата на съответното дружество. Съветваме Ви в този случай да извършите вноската няколко дни преди уговорената падежда дата, тай като е възможно забавяне.
Получавам своята заплата/пенсия по сметка в Банка ДСК. Тя ли ще обслужва стоковия кредит?

Не, за обслужването на стоковия кредит се открива сметка на Ваше име, по която Вие трябва да осигурявате минимум сумата на месечната си вноска не по-късно от падежната дата.

За всеки активен стоков кредит ли се открива отделна обслужваща сметка?

Не, всички активни стокови кредити се обслужват от една и съща сметка. IBAN е посочен в договора за стоков кредит.

Дължа ли такси по сметката за обслужване на стоковия кредит?

Не, не дължите.

Възможно ли е вноските ми да се превеждат автоматично от сметката ми за заплата/пенсия по сметката за обслужване на стоковия кредит?

Да, чрез вътрешнобанков периодичен кредитен превод от Вашата сметка в Банка ДСК, по която се превежда заплатата/пенсията, към сметката за погасяване на стоковия кредит. Периодичен кредитен превод може да заявите чрез еднократно посещение в поделение от клоновата мрежа на Банка ДСК или да назначите сами чрез електронното ни банкиране - ДСК Директ. Съветваме Ви след погасяването на стоковия кредит да се уверите, че периодичният кредитен превод е преустановен.

Какво се случва, ако падежната ми дата е в почивен ден?

Вноската е дължима на следващия работен ден.

Защо получих SMS, че дължа пари, след като съм осигурил наличност по сметката достатъчно по-рано?

Изпращането на съобщенията е дефинирано предварително и целта е да гарантира максимална информираност у клиентите и спокойствие, че няма да пропуснете месечната вноска. В случай че сте осигурили наличност, молим да игнорирате съобщението.

Какво е необходимо да знам, ако реша предсрочно да погася кредита?

Имате възможност по всяко време да погасите частично или напълно стоковия кредит. Можете да изберете да го направите в клон на Банка ДСК или чрез превод от друга търговска банка. Необходимо е ясно да заявите предпочитания от Вас начин пред колегите в офиса, когато се информирате за дължимата сума за погасяване.

Какво се случва със сметката, открита за обслужване на стоковия кредит, когато той бъде погасен?

В случай че нямате други активни стокови кредити и по сметката няма салдо, Банката закрива сметката. В случай че имате салдо по сметката и нямате други сметки в Банка ДСК, по които това салдо да бъде преведено, е необходимо да посетите поделение, за да Ви бъде изплатена в брой сумата.

Закупих стока на изплащане, но я върнах/не я получих, кога ще ми откажете кредита?

При отказ от закупената стока, е необходимо банката да бъде уведомена за това от търговеца, след което има технологично време за погасяване на задължението. Това може да отнеме до няколко седмици след връщането на стоката.

Купувам онлайн стока на изплащане, но нямам информация дали съм одобрен. Колко време отнема процедурата по одобрение на кредит при покупка на стока онлайн?

Обичайно срокът е кратък - до 20 минути, но в натоварени периоди, например Великден, Черен петък и др., може да има по-голямо забавяне (до 4-5 часа, в някои случаи и ден). Банката получава информация за заявката след потвърждение от търговеца за наличие на стоката. Има и случаи, когато търговеца забавя заявката, защото му е нужно повече време да провери за наличност.  В тези случаи може да има забавяне до няколко дни.

Имам стоков кредит - платил съм задължението/ превел съм пари през EasyPay преди два дни, но вноската не ми е погасена.

Вноската по кредита се погасява след постъпление на сумата по сметката, обслужваща кредита и след приключване на вечерната счетоводна обработка, която се осъществява в системите на банката всеки работен ден. Ако си превел сумата през EasyPay е възможно да има допълнително забавяне при получаване на сумата в банката до 1-2 работни дни след превода.

Погасил съм си вноската по стоков кредит, но получавам съобщение за предстоящо плащане.

Изпращането на съобщенията е дефинирано предварително и целта е да гарантира максимална информираност и спокойствие, че няма да пропуснеш месечната вноска. В случай че си осигурил нужната наличност, молим да игнорираш съобщението.

Как да разбера минала ли ми е вноската/колко вноски ми остават/кога приключва кредита/погасил ли съм изцяло задължението си

Подробна информация по всички кредити, вкл. стоков кредит, можеш да получиш в онлайн банкирането DSK Direct, меню "Кредити"  > Вашите кредити след избор на опцията за Детайли 

В случай че кредитът не е добавен в онлайн банкирането ти, може да го добавиш чрез избор на меню "Настройки", опция "Управление на сметки" след маркиране на кредитната сметка за съответния електронен канал – електронно или мобилно банкиране и избор на бутон "Потвърди".

Кандидатствах за стоков кредит при покупка на стока онлайн, кога ще ми бъде доставена стоката?

Банката не разполага с информация за доставката на стоката от даден търговец. Молим да се обърнеш към фирмата, от която си направил поръчката.

Може ли стоков кредит да се погаси предсрочно в съответния магазин?

В магазин не е възможно да бъде извършено предсрочно погасяване на кредит. Стоковият кредит се погасява предсрочно (частично или пълно) само в офис на банката, като се дължи такса за предсрочно погасяване съгласно актуалната тарифа на банката.

Имам ли възможност да откажа вече направена трансакция в банкирането си?

В случай че сте направили превод от Вашата сметка към друга банка, може да подадете искане за връщането му в удобен за Вас офис на Банката.

Ако сте извършили плащане с Вашата карта, което е неуспешно, отказано от търговец или не е дължимо (например ако сте извършили плащане и по друг начин) и бихте искали да Ви бъде възстановено, може да подадете Искане за оспорване на трансакцията в удобен за Вас офис на банката или да се свържете с нашия Контактен център и да инициирате оспорване на плащането.

Мога ли да активирам банкирането си, без да посещавам офис на Банка ДСК?

Ако желаете да получите  Пасивен достъп (само да наблюдавате сметките си) може да го заявите онлайн, като използвате опцията "Нова регистрация" на интернет страницата на ДСК Директ тук.

За целта е необходимо да имате активна банкова карта и актуален телефонен номер за връзка в нашата система. В случай че нямате, можете да заявите достъп на телефон 0 700 10 375 / *2375, като подпишете необходимите документи с КЕП, издаден от Евротръст.

Мога ли да си открия сметка в евро през банкирането си?

Можете да откриете сметка в евро през Вашето онлайн банкиране - ДСК Директ, от меню „Заявки“, опция „Откриване на сметка“.

Мога ли да изтегля pdf файлове с извлечение за направено плащане в банкирането си?

Можете да изтеглите PDF файл за извършен превод или плащане на битова сметка от Вашия ДСК Директ посредством меню „Преводи“, PDF Авиза.

Как да активирам вход в DSK Smart с ПИН?

За да разбереш как да активираш вход с ПИН в DSK Smart, следвай стъпките:


Как да активирам вход в DSK Smart с биометричен идентификатор?

За да активираш вход с биометричен идентификатор в DSK Smart, следвай стъпките:


Как да променя лимита по картата си?

За да разбереш как да промениш лимита по картата си, виж тук: 


Как да плащам битови сметки?

За да разбереш как да плащаш битови сметки през DSK Smart, виж стъпките тук:


Как да правя превод към трети лица?

За да разбереш как да правиш превод към трети лица, виж стъпките тук:


Как да правя проверка на движения по сметки?

За да разбереш как да правиш проверки на движения по сметки, виж стъпките тук:


Спестовна компонента - как да внасям и тегля?

За да разбереш как да внасяш и теглиш в спестовна компонента, виж стъпките тук:


Не успявам да активирам мобилното приложение DSK Smart - получавам съобщение за грешка след въвеждане на потребител и парола

Трябва да въведеш потребителското име и парола, които използваш за вход в електронното банкиране ДСК Директ. Увери се, че се логваш успешно в ДСК Директ и опитай отново. 

Как да заредя и изтегля виртуална карта?

За да разбереш как да заредиш и изтеглиш виртуална карта, следвай стъпките:


Имам нов достъп до електронното банкиране и не мога да си активирам мобилното приложение

За успешно активиране на мобилното приложение DSK Smart е необходимо да си осъществил поне един успешен вход в електронното банкиране. Увери се, че се логваш успешно в ДСК Директ и след това премини отново през стъпките за активиране на DSK Smart. 

Как да кандидатствам за кредитни продукти през DSK Smart?

За да разбереш как да кандидатстваш за кредитен продукт през DSK Smart, виж стъпките тук:


Не получавам SMS за активиране на мобилното приложение DSK Smart/DSK Business

Провери дали регистрирания в банката номер, който виждаш на екрана за активиране на DSK Smart е същия, на който очакваш да получиш съобщението от банката. Ако устройството ти е с две SIM карти се увери, че картата за регистрирания в банката номер е поставена в първия слот на апарата. Провери в настройките на мобилния си телефон дали получаването на съобщения от краткия номер на банката не е въведено в spam листата на телефона и дали съобщението не е получено като Spam. Ако не откриеш в Spam получения от банката SMS провери дали пощенската кутия не е пълна и дали няма наложена друга рестрикция за получаване на съобщения от кратки номера. Изчакай няколко минути и рестартирай апарата, след което опитай отново да преминеш през стъпките на активация. В случай, че описаните действия не помогнат, опитай малко по-късно, тъй като е възможно в момента да има комуникационен проблем с изпращането на съобщения.

Смених си номера на телефона и сега не мога да вляза/да активирам DSK Smart

Трябва да заявиш промяна на регистрирания номер в банката. Можеш да заявиш промяната в удобен за теб клон на банката или като се свържеш с нашия Контактен център, за да обновиш телефона си чрез подписване на документите по електронен път с Евротръст. За целта трябва да имаш инсталирана апликацията на Евротръст, да се идентифицираш в приложението и да ти бъде издаден мобилен КЕП. 

Искам да превеждам по мобилен номер, но ми изписва, че трябва да имам средство за подпис

За да можете да правиш преводи чрез ДСК Директ и DSK Smart, в т.ч. и по мобилен номер е необходимо да имаш заявен активен достъп с избрано средство за подписване. Необходимо е да подпишеш искане за активен достъп като избереш един от методите на подписване – цифров сертификат + SMS код или DSK mToken. Tова може да направиш в офис на банката или чрез подписване на документи от разстояние с КЕП, издаден от Евротръст. За целта трябва да активираш апликацията на Евротръст и след като имаш издаден КЕП да се свържеш с нашия Контактен център.

Смених си мобилния номер и не мога да правя преводи по мобилен номер

При промяна на заявения за услугата мобилен номер трябва да се свържеш с нашия Контактен център за съдействие. Можеш да използваш опциите за чат или Обратна връзка в ДСК Директ или DSK Smart за да ни информираш за възникналото затруднение. Наш консултант ще се свърже с теб при първа възможност.

Имам повече от една карта на Банка ДСК. Трябва ли да регистрирам всяка карта за плащания в интернет?

Да, необходимо е да регистрираш всяка твоя карта през онлайн банкирането ДСК Директ или в офис на банката. След това изпълни стъпките за създаване на статичен ПИН код за всяка карта. 

Мога ли да продължа да плащам с картата си, без да използвам статична парола?

Да, ако търговецът не участва в програмите за сигурни плащания на Visa и Mastercard. Не забравяй, че потвърждаването на онлайн плащания чрез комбинация от статичен ПИН и 3D парола, дава допълнителна сигурност и контрол на онлайн плащанията. В случай че търговецът е включен в програмите за картова сигурност, плащания с карти без статичен ПИН код и 3D парола ще бъдат отказани.

Получих временна парола за създаване на статичен ПИН код. Докога е валидна?

Временната парола е с валидност 90 дни. Ако през този период не създадеш статичен ПИН код към еднократната 3D парола, трябва да заявиш нова временна парола. 

Валидността на временната ми парола за създаване на статичен ПИН код е изтекла. Как мога да получа нова?

Можеш да заявиш нова временна парола, която отново ще получиш чрез SMS, през един от следните канали:

След като получите SMS с паролата, е необходимо да изпълниш стъпките от 2 до 5 в указанията по-горе.

Не помня временната си парола/не откривам съобщението с моята временна парола. Какво трябва да направя?

Можеш да заявиш нова временна парола, която отново ще получите чрез SMS, през един от следните канали:

 • ДСК Директ;
 • Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375;
 • Офис на банката.

След като получиш SMS с паролата, е необходимо да изпълниш стъпките от 2 до 5 в указанията по-горе.

Забравих/ Блокирах статичния ПИН код по картата си (въведох грешен ПИН код 5 последователни пъти). Какво да направя?

Можеш да заявиш нова временна парола. Ще я получиш чрез SMS, през един от следните канали:

 • ДСК Директ;
 • Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375;
 • Офис на банката.

След като получиш SMS с паролата, е необходимо да изпълниш стъпките от 2 до 5 в указанията по-горе.

Ако изпълняваш стъпките по-горе, но получаваш съобщения за грешка, провери по номера на грешката - каква може да е причината и какво следва да направиш:

Код 02Грешка при въвеждане на паролата.

Причина за появата на грешката: Въвеждаш грешно временната парола, получена с SMS от Банка ДСК, за създаване на статичен ПИН код по твоята карта.

Какво да направя? Трябва да въведеш вярно временната парола. При 5 поредни грешки, паролата се блокира. Ако не помниш паролата или си изтрил съобщението от Банка ДСК,  е необходимо да се свържеш с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявиш нова временна парола през ДСК Директ или да посетиш удобен за теб офис на Банката. Ще получиш отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по твоята карта.

Код 04. Блокирана парола. Можеш да заявиш нова временна парола за създаване на статичен ПИН код чрез обаждане до Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, ДСК Директ или в удобен за теб офис на банката.

Причина за появата на грешката: Въвел си грешно 5 поредни пъти временната парола, получена с SMS от Банка ДСК, за създаване на статичен ПИН код по твоята карта.

Какво да направя? Необходимо е да се свържеш с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявиш нова временна парола през ДСК Директ или да посетиш удобен за теб офис на Банката. Ще получиш отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по карта си.

Код 10. Грешка при верификация на въведените от теб данни. Моля, въведи ги отново:

Причина за появата на грешката: Въвеждаш грешно едно или няколко от следните полета – последни 4 цифри от ЕГН/идентификатор, първи 6 цифри от номера на картата или последни 4 цифри от номера на картата

Какво да направя? Въведи внимателно данните отново. Ако не си регистриран в системата на Банката с ЕГН (за клиенти чужденци) и не знаеш последните 4 цифри от твоя идентификатор се свържи с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375 или посети удобен за теб офис на Банката, където след идентификация ще ти предоставят тази информация.

Код 11Идентификационият ти код е блокиран. Моля, започни процеса отначало като натиснеш бутона "Назад".

Причина за появата на грешката: Въвел си грешно 5 поредни пъти 6-цифрения идентификационен код изпратен от Банката чрез SMS за верификация на мобилния ти телефон.

Какво да направя? Стартирай процеса по създаване на статичен ПИН код по твоята карта от начало, като за целта се върни на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведи исканите данни отново.

Код 14. Изтекла валидност на временна парола. Можеш да заявиш нова временна парола за създаване на статичен ПИН код чрез обаждане до Контактен Център на тел 0700 10 375 *2375 или в удобен за теб офис на  банката.

Причина за появата на грешката: Валидността на временната парола е 3 месеца от създаването й. Ако през този период не си я използвал, за да създадеш статичен ПИН код по карта си, трябва да заявиш нова.

Какво да направя? Необходимо е да се свържеш с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявиш нова временна парола през ДСК Директ или да посетиш удобен за теб офис на  Банката. Ще получиш отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по твоята карта.

Код 16. Изтекла валидност на идентификационния код. За да създадеш статичен ПИН код по карта си за онлайн плащания е необходимо да се върнеш към първоначалната страница и да въведеш исканите данни отново. Започни процеса отначало като натиснеш бутона "Назад".

Причина за появата на грешката: Валидността на идентификационния код е 15 минути. Не си го използвал в този период, за да създадеш статичен ПИН код по картата си.

Какво да направя? Стартирай процеса по създаване на статичен ПИН код по картата си от начало, като за целта се върни на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведи исканите данни отново.


Код 17
. Грешно въведен идентификационен код.

Причина за появата на грешката: Въвел си грешно 6-цифрения идентификационен код, изпратен от Банката чрез SMS за верификация на мобилния ти телефон.

Какво да направя?
Въведи внимателно получения чрез SMS 6-цифрен идентификационен код отново. Ако въведеш кода погрешно 5 поредни пъти, той ще се блокира. Ако блокираш кода, можеш да стартираш процеса по създаване на статичен ПИН код по карта си отначало, като за целта се върнеш на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведеш исканите данни отново.

Как да регистрираш карта си за потвърждения на плащания в интернет чрез еднократна парола и статичен ПИН код?

Можеш да регистрираш всяка ваша карта през ДСК Директ, меню Карти, 3D парола, ако разполагаш с валиден метод на подписване, или като посетиш офис на банката.
Със заявяване на услугата ще получиш SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код на посочения от теб мобилен телефон.

Какво представлява статичния ПИН?

Статичният ПИН е създадения от теб 4-цифрен ПИН към активираната SMS услуга за потвърждение на онлайн плащания с картата.

Какви са стъпките за създаване на статичен ПИН за потвърждение на онлайн плащания?

Първо трябва да регистрираш картата през ДСК Директ,  меню "Карти"- 3D парола, ако разполагаш с валиден метод на подписване, или като посетиш офис на банката.

След получаване на SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН по банкова карта, трябва да отвориш получения линк и да следваш стъпките.

Как да генерирам нова временна парола за създаване на нов статичен ПИН? Забравих/ Блокирах статичния ПИН код по картата си, какво да направя?

Можеш да генерираш нова временна парола за създаване на статичен ПИН:

 • в ДСК Директ, меню “Карти”> “3D парола” 3d pass, като избереш бутон "Изпрати нова временна парола" и следваш стъпките в получения SMS.
 • през Контактен център или в офис на банката.След като получиш SMS с паролата, е необходимо да изпълниш стъпките за активиране на статичен ПИН.
Мога ли да продължа да плащам с картата си, без да използвам статична парола?

Да, ако търговецът не участва в програмите за сигурни плащания на Visa и Mastercard. Не забравяй, че потвърждаването на онлайн плащания чрез комбинация от статичен ПИН и 3D парола, дава допълнителна сигурност и контрол на онлайн плащанията. В случай че търговецът е включен в програмите за картова сигурност, плащания с карти без статичен ПИН код и 3D парола ще бъдат отказани.

Опитвам да платя в интернет с картата си, но ми иска да въведа ПИН.

Плащанията при търговци, които участват в програмите за сигурни плащания на картовите организации, се потвърждават чрез DSK mToken или чрез въвеждане на SMS код и 4-цифрен статичен ПИН код, който се създава лично от картодържателя за всяка банкова карта след активиране на 3D услуга за потвърждение на онлайн плащания с картата.

При издаване на картата получаваш SMS съдържащ временна парола за активиране на статичен ПИН и линк към страница на банката за създаването му. Временната парола е валидна 90 дни. Ако не пазиш получения от банката SMS, или са изминали повече от 90 дни от получаването му, можеш да генерираш нова временна парола за създаване на статичен ПИН в ДСК Директ, меню “Карти" > "3D парола 3d pass, като избереш бутон "Изпрати нова временна парола" и следваш стъпките в получения SMS.

Не получавам SMS код за потвърждение на интернет плащане с моята карта.

Ако не получаваш SMS с еднократен код за потвърждение на интернет плащане с твоята карта, първо се увери, че си потвърдил плащането чрез избор на съответния бутон за изпращане на еднократен код за потвърждение на плащането.

Провери дали имаш активирана SMS услуга по картата за потвърждение на интернет плащания в ДСК Директ меню “Карти" > 3D парола”  3d pass. Ако нямаш активирана 3D услуга можеш да я заявиш чрез избор на бутон Запази. Трябва да подпишеш генерирания документ за услугата чрез заявеното от теб средство за подпис в ДСК Директ - сертификат+SMS или DSK mToken (наличието на заявена услуга за подписване можеш да провериш в меню Настройки - Цифров сертификат+SMS или DSK mToken).

Как да разбера имам ли активирана 3D услуга за потвърждение на онлайн плащания с карта?
Можеш лесно и бързо да провериш дали имаш активирана услуга в онлайн банкирането ДСК Директ меню “Карти> 3D парола   3d pass
Нямам активирана 3D услуга по картата, как да я активирам?

Ако нямаш активирана 3D услуга можеш да я заявиш в ДСК Директ меню Карти> 3D парола  3d passчрез избор на бутон Запази. Трябва да подпишеш генерирания документ за услугата чрез заявеното от теб средство за подпис в ДСК Директ - сертификат+SMS или мТокен (наличието му можеш да провериш в меню Настройки - Цифров сертификат+SMS или DSK mToken).

Картата ми е преиздадена след загуба/кражба, важи ли активираната по старата карта услуга за потвърждение на онлайн плащания?

Ако картата ти е преиздадена трябва да активираш отново услугата по новата карта.

Имам ПИН за потвърждение на плащания през ДСК Директ, защо не ми го приема и не мога да платя с картата си онлайн?

Услугата за подписване на операции през електронното и мобилно банкиране е различна от услугата за потвърждение на онлайн плащания с карта. Наличието на активирано средство за подпис или наличието на създаден ПИН за използването на цифров сертификат не гарантира активирането на услуга за потвърждение на онлайн плащания с карта. За да активираш такава избери меню Карти / 3D парола  3d pass. Ако нямаш активирана 3D услуга можеш да я заявиш чрез избор на бутон Запази. Трябва да подпишеш генерирания документ за услугата чрез SMS+ ПИН за потвърждение на преводи.

Плащането ми се отхвърля, каква може да е причината?

Провери дали имаш активирана услуга за потвърждение на онлайн плащания чрез DSK mToken или SMS за услугата и създаден статичен ПИН по картата. Ако потвърждаваш коректно плащането, но то се отхвърля, провери дали въвеждаш правилно всички данни на картата. Ако въвеждаш всички необходими данни, провери дали картата е активна и дали по сметката има достатъчна наличност за извършване на плащането.

Направих онлайн плащане. Защо не ми иска потвърждение с 3D парола и статичен ПИН?

При плащания до 30 евро не се изисква автентикация, но трансакции до посочения размер също се потвърждават двуфакторно (чрез DSK mToken или 3D парола в комбинация със статичен ПИН код), в случай че:

- търговецът е извън ЕИП – (Европейското Икономическо Пространство), или

- си извършил поредни плащания без двуфакторна идентификация, чиято обща стойност, включително стойността на текущото плащане, надвишава 100 EUR или валутната равностойност на тази сума.

Как да получа достъп до ДСК Директ?

За получаване на достъп и първи вход в интернет банкирането ДСК Директ, следвай стъпките: 


Какви функционалности предлага меню "Средства" в ДСК Директ?

За да разбереш повече за функционалностите в Меню "Средства", виж тук:


Какви функционалности предлага меню "Карти" в ДСК Директ?

За да разбереш повече за функционалностите в меню "Карти", виж тук:


Какви функционалности предлага меню "Битови сметки" в ДСК Директ?

За да разбереш повече за функционалностите на меню "Битови сметки" в ДСК Директ, виж тук:

Какви функционалности предлага меню "Преводи" в ДСК Директ?

За да разбереш повече за функционалностите в меню "Преводи", виж тук:


Мога ли да активирам DSK mToken на повече от едно устройство?

Можете да активирате DSK mToken само на едно единствено устройство - смартфон или таблет. Необходимо е да инсталирате DSK mToken на желаното устройство и да преминете през стъпките за активиране.

Какво да направя при забравен ПИН код?

В случай че не помните ПИН кода си е необходимо да деактивирате DSK mToken през „Настройки - Нулиране“ и през ДСК Директ от меню „Настройки - DSK mToken - Деактивирай“. След това добавете ново устройство и преминете отново през стъпките за активиране на приложението.

Какво да направя, в случай че блокирам DSK mToken вследствие на въвеждане на 5 поредни пъти грешен ПИН код?

В случай че блокирате DSK mToken вследствие на въвеждане на 5 поредни пъти грешен ПИН код е необходимо да подадете сигнал в Контактния център на Банката или да посетите удобен за Вас офис.

Какво да направя, ако имам нов телефонен номер?

В случай че сте сменили използвания до момента от Вас телефонен номер е необходимо да посетите офис на Банката и да заявите промяната.

На какви минимални изисквания трябва да отговаря мобилното устройство?

DSK mToken може да бъде инсталирано на устройства с операционна система:

- Android 8.0 и по-нови;

- iOS 9.3 и по-нови.

Мога ли да използвам DSK mToken върху root-нати/jailbreak-нати* устройства?

Мобилното приложение DSK mToken е метод на подписване, който отговаря на най-високи нива на сигурност и е ограничен за използване върху root-нати/jailbreak-нати мобилни устройства.

DSK mToken може да бъде инсталиран и използван на друго устройство, върху което не са правени подобни намеси в операционната система.


*Устройства с ръчно коригирана, неофициална и неоторизирана версия на операционната система от страна на притежателя на телефона/таблета.

Не успявам да си активирам DSK mToken - получавам съобщение за грешка след въвеждане на получения SMS код с временен ПИН

Провери дали въвеждаш коректно получения код. Ако си сигурен, че го въвеждаш правилно, моля провери дали часовата зона на устройството е автоматично зададена и дали отговоря на българско часово време. Задължително е устройството да е в актуално българско часово време. Ако след проверката установиш, че часовата зона е коректна, може да изпълниш следните стъпки:

 • изтрий устройството от DSK Direct – меню "Настройки" > DSK mToken, Деактивирай
 • изчисти данните и кеша за приложението от меню "Настройки" Приложения - намери DSK mToken - Управление на данни и там е наличен бутон за изчистване на данни и кеш.

След изпълнение на тази стъпка деинсталирай приложението и го инсталирай отново, след което стартирай процедурата по добавяне на ново устройство.

Не получавам SMS за активиране. Какво да направя?

Провери дали попълваш коректно изискващите се данни за ЕГН и регистрационен код и дали потвърждаваш успешно с бутон "Регистрирай". Ако си извършил правилно описаните действия на екрана ще се визуализира поле за въвеждане на временен ПИН за активиране, който се изпраща от банката чрез SMS. Ако не го получаваш провери в DSK Direct, меню „Настройки“ дали регистрираният номер е същият, на който очакваш да получиш съобщението от банката (ако устройството ти е с две SIM карти се увери, че картата за регистрирания в банката номер е поставена в първия слот на апарата).

Провери в настройките на мобилния си телефон дали получаването на съобщения от краткия номер на банката не е въведено в spam листата на телефона и дали съобщението не е получено като Spam. Ако не откриеш в Spam получения от банката SMS провери дали пощенската кутия не е пълна и дали няма наложена друга рестрикция за получаване на съобщения от кратки номера. Изчакай няколко минути и рестартирай апарата, след което опитай отново да преминеш през стъпките на регистрацията. В случай че описаните действия не помогнат, опитай малко по-късно, тъй като е възможно в момента да има комуникационен проблем с изпращането на съобщения. 

От къде да взема регистрационния код за активиране на DSK mToken?

За да активираш мобилното приложение „DSK mToken“, е необходимо да влезеш в електронното банкиране ДСК Директ, да избереш меню „Настройки“, опция „DSK mToken“ и въведеш част от номера на документа си за самоличност. След избор на бутон „Добави ново устройство“ на екран ще се визуализират стъпките за активиране и регистрациония код за активирането на DSK mToken (10-цифрен код изписан в синьо поле). 

Не ми приема данните на личната карата при опит за добавяне на устройство в ДСК Директ

Провери дали въвеждаш коректно изискващите се последни 4 цифри от номера на регистрирания в банката документ за самоличност. Ако ги въвеждаш коректно, помисли дали не си сменял наскоро документа си за самоличност и дали си предоставил новия документ в банката. Данните ще бъдат отхвърлени при липса на съвпадение на въвежданите данни и регистрирания в системата ни номер на документ. В случай че не си предоставил актуален документ за самоличност, може да ни изпратиш снимани лице и гръб през Обратна връзка в ДСК Директ, опция "Добавяне на документ за самоличност" или да го предоставиш в удобен за теб клон на банката. Документът ще бъде актуализиран до един работен ден след получаването му в банката.

В ДСК Директ ми изписва неразрешен метод на оторизация

Това означава, че нямаш регистрирано съответното средство за подпис

Не мога да подпиша с DSK mToken, не ми приема ПИН кода

В случай, че получаваш съобщение „Невалиден подпис от устройството“, това означава, че ПИН кода, който въвеждаш за потвърждение с DSK mToken е грешен. Може да създадеш нов ПИН код, като следваш следните стъпки:

 • Нулирай DSK mToken от приложението меню Настройки -> Нулиране;
 • Влез в профила си в DSK Direct – меню "Настройки" ->DSK mToken и изтрий добавеното с, опция "Деактивирай";
 • След това регистрирай ново устройство чрез избор на бутон „Добави ново устройство“ и активирай отново приложението следвайки стъпките за активация, които ще се визуализират на екрана след въвеждане на последните 4 цифри от номера на документа за самоличност. Там се визуализира и 10-цифрения регистрационен код за активиране на DSK mToken. 
Не ми се зарежда трансакцията за подписване в DSK mToken-a

Ако не се зарежда операция за подписване в DSK mToken може да рестартираш устройството и да опиташ да потвърдиш превода отново. Ако и след това не се зарежда трансакция е възможно да има временно затруднение с ползването на услугата. Моля опитай по-късно. Ако проблемът продължава, може да ни информираш като се свържеш с нас или ни изпратиш информация през Обратна връзка в  ДСК Директ или мобилното приложение DSK Smart.

Какъв е лимитът за вноска / колко мога да внеса на банкомат по моята карта?

Максималният дневен лимит за вноска на банкомат по банкова карта е до 9 775 лева или равностойността на 5 000 евро. Вноската може да бъде само в български лева. Може да направиш няколко довнасяния в зависимост от вида и броя на поставените банкноти до достигане на максималния лимит за вноска на ден (до 9 975 лева). Препоръчваме да не поставяш повече от 40 банкноти наведнъж, да преброиш внимателно сумата и да знаеш в какви купюри е вноската.

Колко пъти мога да довнеса на една трансакция?

Може да направиш няколко довнасяния в зависимост от вида и броя на поставените банкноти до достигане на максималния лимит за вноска по карта за деня в размер на 9 975 лева. Имай предвид, че максималният брой банкноти на едно довнасяне e 40 банкноти.

Какъв е максималният брой банкноти, който мога да поставя при една трансакция
Максималният брой банкноти, които могат да бъдат внесени чрез една транзакция е 40 броя като след това може да бъде избрана опцията довнасяне. Максималният лимит за вноска на ден е до 9 775 лева или равностойността на 5 000 евро.
Каква е таксата за вноска на банкомат?

За всяка операция се дължи такса съгласно действащата към момента тарифа на банката.

След колко време ще е налична сумата по сметката ми при вноска на банкомат?

Внесената сума е налична по сметката веднага и може да разполагаш със сумата веднага.

Какво да направя, ако устройството задържи внесените банкноти и вноската ми не се отрази по сметката?

Необходимо е да подадеш искане за възстановяване на сумата онлайн или в офис на банката. Онлайн може да го направиш в сайта на Банка ДСК през формата за оспорване на трансакции, чрез формата за обратна връзка в DSK Smart или ДСК Директ, като избереш опцията за оспорване на трансакция или отидеш до офис на банката. Трябва да посочиш точната сума, която си поставил, но не е отчетена по сметката и вида на банкнотите (например общ размер 500 лева в купюри 10 бр. по 50 лева).

Какъв е срокът за възстановяване на сумата по сметката ми при подаден сигнал за неуспешна вноска на банкомат?

Срокът за разглеждане на подадено искане за оспорване на картова трансакция е максимум до 15 дни. Обичайно подобни сигнали се разглеждат с висок приоритет. Можеш да проследиш възстановяването на сумата в твоето мобилно банкиране DSK Smart или онлайн банкиране ДСК Директ.

Защо не работи опцията за вноска на банкомат?

Възможно е да е достигнат максимумът за вноски на съответното устройство. Можеш да подадеш сигнал за неработещ банкомат през опцията за Обратна връзка в твоето мобилно банкиране DSK Smart или онлайн банкиране ДСК Директ.

Мога ли да внеса на банкомат с всяка карта, която имам?

Услугата е достъпна за всички карти, издадени от Банка ДСК. Вноската може да бъде направена само на банкомати на Банка ДСК и само по сметката, по която е издадена картата. При вноска по валутна сметка сумата се превалутира по курса за деня на Банката за съответната валута.

Какви са стъпките за вноска на банкомат?
 • Постави картата, по чиято сметка желаеш да внесеш пари в банкомата;

 • Избери опция "Други услуги" > "Вноска в лева". 

 • Въведи ПИН на картата си и избери вида на обслужващата сметка - картова или кредитна;

 • Постави банкнотите в отвора за внасяне (всички наведнъж, а не една по една, но максимум до 40 броя банкноти). Ако искаш да поставиш още, избери опция „Довнасяне“. Помни, че общата сума на вноската не трябва да превишава 9 775 лева или 5 000 евро;

 • След като потвърдиш преброената от устройството сума, ще получиш разписка от банкомата.

Не знам къде ми е банковата карта - как мога да я блокирам?

Можеш да блокираш временно картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влезте в меню „Карти“  – избери картата, която искаш да блокираш и избираш опцията „Блокирай временно“

  Как да блокирам картата си

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влез в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликни върху „Блокирай“. Потвърди, че желаеш временно да блокираш картата. Ако желаеш да преиздадеш картата, след като я блокираш, избери бутон „Преиздай“.

  Блокирай своята кредитна или дебитна карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона чрез Контактния център на Банка ДСК: обади се на 0700 10 375/*2375. Информирай оператора, че желаеш да блокираш временно своята карта
 • В офис на Банка ДСК: посетиш удобен за Вас офис и информирай, че желаеш да блокирате временно Вашата карта
Как отново да активирам блокираната си банкова карта?

Можеш отново да активираш картата си  (ако си я блокирал лично през интернет или мобилното банкиране) по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влез в меню „Карти“ – натисни върху изображението на картата, след което натисни бутон „Активирай“

  Как да активирам блокирана карта

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликни върху „Активирай“. Потвърди, че желаеш да активираш картата

  Активирам блокираната си карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • В офис на Банка ДСК: посети удобен офис и информирай, че желаеш да активираш блокираната си карта.
Забравих/блокирах картовия си ПИН. Какво да направя?

В случай че не помниш ПИН кода на картата си или си го въвел грешно 5 последователни пъти е необходимо да преиздаваш своята карта. Новата карта ще бъде произведена с нов номер и ПИН за нея.

За да преиздадеш своята карта, виж отговора на въпроса „Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?“.

Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?

Можешда преиздадеш Вашата изгубена/открадната карта по един от следните начини:

- Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влез в меню „Карти“:

  - Ако картата Ви вече е временно блокирана – от бутоните срещу името ѝ кликни върху „Преиздай“. Следвай стъпките до завършване на процеса, като избереш как да получиш новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен адрес


  How to reissue my debit/credit card

  - Ако картата е активна – кликни върху стрелката вляво от изображението ѝ и след това - върху „Преиздай“. Следвай стъпките до завършване на процеса, като избереш как да получиш новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на избран от теб адрес.

  Reissue bank card

  Преиздаване на банкова карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактен център на Банка ДСК: обади се на 0700 10 375/*2375. Информирай оператора, че желаеш да преиздадеш своята карта. Избери как да получиш новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • В офис на Банка ДСК: посети удобен офис и информирай, че желаеш да преиздадеш картата си. Избери как да получиш новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен адрес.
Открих изгубената/откраднатата си банкова карта. Мога ли отново да я активирам?

Ако картата вече е преиздадена, не е възможно да бъде активирана отново. Необходимо е да изчакаш новата карта да бъде произведена и доставена до избраната от  локация (офис на Банка ДСК или на адрес чрез куриер). Ще получиш съобщение, когато е получена в офиса или готова за доставка от куриер.

Считам, че има опасност от злоупотреба с банковата ми карта, как мога да я блокирам или преиздам?

За да блокираш временно своята карта, виж отговора на въпроса „Не знам къде ми е банковата карта, как мога да я блокирам?“.

За да преиздадеш своята карта, виж отговора на въпроса „Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?“.

Имам карта със стандартен дизайн на Банка ДСК. Как да я преиздам, така че новата ми карта да бъде с дизайн от картовата галерия на банката?

Може да преиздадете картата си с нов дизайн от картовата галерия на Банка ДСК по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „Карти“ - кликни върху стрелката вляво от изображението на картата. След това кликнете върху „Преиздай“. Следвай стъпките до завършване на процеса. Когато стигнете до „Дизайн на карта“, маркирайте опцията „Дизайн от Галерия“ и селектирай желаното изображение от падащото меню. Избери как да получиш новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • Преиздаване на карта с нов дизайн

   

  Нов дизайн кредитна/дебитна карта

  New design DSK bank card

   

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обади се на 0700 10 375/*2375 и информирай оператора, че желаеш картата ти да бъде преиздадена с дизайн от галерията на Банка ДСК. Избери как да получиш новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • В офис на Банка ДСК: посети удобен за Вас офис и заяви желанието си Вашата карта да бъде преиздадена с дизайн от картовата галерия на Банка ДСК. Освен новия външен вид, избери как да получиш картата - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
Промених семейния си статус и фамилното ми име е различно. Как да преиздам банковата си карта с новата фамилия?

Посети удобен офис на Банка ДСК. Представи новия си документ за самоличност и заяви, че желаеш картата ти да бъде преиздадена с актуалната фамилия. Избери как да получиш новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от теб адрес.

Получих съобщение, че картата ми изтича, как мога да променя офиса за получаване на новата карта?

Можеш да го направиш най-късно до края на месеца, в който си получил съобщението през твоето електронно банкиране. Влез в ДСК Директ, избери меню Карти, кликни върху символа пред желаната банкова карта, избери опция Офис/Куриер, избери най-удобния за теб офис за получаване на картата. Ще можеш да я получиш в избрания клон в началото на месеца, в който картата изтича (посочен под номера на картата на лицевата страна на пластиката)

Картата ми предстои да бъде подновена, как да заявя получаване на адрес? Доставка на картата с куриер можеш да заявиш през твоето електронно банкиране:
 • За нова карта – в момента на издаване на картата;
 • За подновена карта – два месеца преди изтичане на валидността на картата.
  Пример: ако картата изтича на месец август- валидна е до 31.08., можеш да заявиш доставка на подновената карта с куриер в периода 01.06 – 30.06.)
 • Влез в ДСК Директ, избери меню Карти, кликни върху символа пред желаната карта, избери опция Офис/Куриер, опция На адрес чрез куриер и потвърди желания от теб адрес за получаване. 
 • Ще получиш картата след началото на месеца, в който изтича. На посочения в банката мобилен номер ще бъдеш уведомен от куриерската фирма за предстоящата доставка.
Кога мога да си получа подновената карта след изтичане срока на валидност?

Ще може да получиш подновената карта след началото на месеца, в който изтича. Ще получиш информация чрез Viber/SMS и в електронното си банкиране. 

Мога ли да получа картата си на адрес в чужбина?

Може да заявиш получаване в чужбина на подновена карта, като попълниш формата за Обратна връзка в твоето електронно или мобилно банкиране и опишеш точен адрес, телефон за връзка и съгласие за заплащане на дължимата такса. Услугата се извършва срещу заплащане на такса съгласно тарифата на банката (220.00 лева)

До колко време след издаването/подновяването на карта мога да си я получа?

Нова или подновена карта може да бъде получена в срок до 6 месеца след нейното издаване поради изтичане срока на валидност

Как да разбера от къде трябва да си взема подновената карта?

Подновена карта може да получиш в офиса на банката, в който си получил предишната карта. Кой е той може да провериш в твоето електронно банкиране. Влез в ДСК Директ, избери меню Карти, кликни върху символа  пред желаната банкова карта.

Какво ще стане, ако не си взема картата навреме?

Можеш да получиш карта до 6 месеца след нейното издаване след изтичане на срока на валидност. В твоето електронно банкиране, меню "Карти" можеш да следиш дали картата е налична за получаване в офиса. В случай че не успееш да я получиш в този срок и картата бъде деактивирана, може да заявиш нова от ДСК Директ, опция Карти >> Издаване на карта.

С коя куриерска фирма ще ми бъде доставена картата?

Картата ти ще бъде доставена от куриерска фирма Express One (M&BM Express).

На всеки банкомат в България ли мога да активирам картата?

Активирането на картата може да се извърши само на банкомат на Банка ДСК.

Как и кога ще ми бъде удържана таксата за доставка?

Таксата за доставка се удържа автоматично от сметката, към която е издадена картата, когато пратката бъде предадена от Банка ДСК на куриерската фирма. Наложен платеж в момента на доставката не се допуска.

От всеки телефон ли мога да поискам и да получа временен ПИН за активиране на картата?

SMS с искане за получаване на временен ПИН ще бъде обработен и ще получи отговор, съдържащ временния ПИН, само ако е изпратен от телефонния номер, който сте посочили при заявяване на доставката на картата с куриер. Заявки с искане за получаване на временен ПИН от други телефонни номера няма да бъдат обработени, дори да съдържат коректни данни.

Ще бъде ли таксуван изпратеният от мен SMS с искане за получаване на временен ПИН?

Този SMS ще бъде таксуван съгласно тарифния план, който използваш от мобилния си оператор. От страна на Банка ДСК няма бъде начислена такса.

Какво да направя, ако в деня на доставката няма да бъда на посочения от мен адрес?

Обади се на посочения телефон в получения SMS от куриерската фирма и заяви друг адрес за доставка. За еднократно пренасочване на пратката няма да ти бъде начислена такса.

Откъде мога да взема картата си, ако не успея да я получа от куриера?

При неуспешна доставка с куриер можеш да получиш картата си от офис на Банка ДСК:

 • Нова карта – от офиса, който сте посочили при издаване на картата, като в този случай тя ще бъде предоставена с хартиен ПИН
 • Подновена карта – от офиса, в който сте получили старата си карта с изтичащ срок на валидност
Колко време след получаване на карта по куриер трябва да я активирам?

Можеш да активираш картата на банкомат на Банка ДСК или през мобилното банкиране DSK Smart до 6 месеца след получаване. Следвай инструкциите за активиране описани в придружителното писмо получено с картата.

Колко време е валиден получения временен ПИН за активиране на карта?

Полученият SMS с временен ПИН за активиране на карта, доставена с куриер е валиден един месец след получаването му. 

Как да си активирам картата получена по куриер през мобилното банкиране?
 • Влез в приложението за мобилно банкиране DSK Smart;
 • Избери меню „Карти“;
 • Избери картата, която желаеш да бъде активирана (ще се визуализира в статус Очаква активиране);
 • Следвай указанията, като за получаване на ПИН, използвай идентификационния код изписан в писмото.

При неуспех, може да го направиш на банкомат на Банка ДСК:

 • Заяви временен ПИН - Изпрати SMS на номер 184343 със съдържание идентификационен код: заедно с последните 6 цифри от твоето ЕГН.

Пример: Ако идентификационният код е 12345678, а последните 6 цифри на твоето ЕГН са 106211, съдържанието на SMS съобщението е 12345678106211.

Важно! SMS-ът задължително трябва да бъде изпратен от номера, който си посочил при заявяването на услугата за доставка на карта с куриер.

 • В отговор ще получиш SMS с временен ПИН, който да използваш за активиране на картата на банкомат.
Не успявам да изпратя SMS за получаване на временен ПИН за активиране на карта получена с куриер.

Ако не успяваш да изпратиш SMS за генериране на временен ПИН за активиране на получена карта с куриер, провери при мобилния си оператор за налична забрана за изпращане на SMS-и към кратки номера. Такава може да е налична при ползване на корпоративен абонамент или наложена забрана при оператора или в настройките на конкретното устройство

Не получавам съобщение с временен ПИН за активиране на карта получена с куриер.

Ако не получаваш SMS с временен ПИН за активиране на получена карта с куриер провери:

 • Изпращаш ли успешно съобщението към кратък номер 18433
 • Увери се, че го изпращаш от регистрирания в банката мобилен номер по картата
 • Провери дали изписваш коректно Е-pin посочен в придружителното писмо и част от твоето ЕГН съгласно насоките в писмото
 • Ако не си регистриран с ЕГН (например си чуждестранен гражданин) трябва да въведеш последните цифри от идентификатора ти в банката+ изписания в писмото Е-pin
Какъв е контретният статус на критично застрашените диви видове, включени в Програмата за опазване на биоразнообразието на планетата DSK Mastercard Wildlife Impact Card?

Според стандартизираните критерии на IUCN видовете, изброени като критично застрашени, са изправени пред изключително висок риск от изчезване в дивата природа. Всички представени видове и подвидове са част от Червения списък на застрашените видове на IUCN, оценяващ риска от изчезване на видовете на глобално ниво, използвайки набор от количествени критерии и позовавайки се на експертни знания от цял свят. Списъкът включва 2 150 критично застрашени диви животни, сред които сухоземни, сладководни и морски видове.

По какъв начин датите на изтичане на банковите карти са свързани с животинските видове?

Датата на изтичане на всяка карта съвпада с възможната дата на изчезване на животното, изобразено на нея. Така се изгражда осведоменост у потребителите и се предприемат стъпки към осигуряване на по-добро бъдеще за тези видове диви животни и местообитанията им.

Могат ли картодържателите да избират конкретно животно, на което да помогнат?

Всички дарения, реализирани по Програмата, ще бъдат предоставени на Conservation International, за да подкрепят усилията им за опазване и възстановяване на местообитания в дивата природа, включително тези на критично застрашените видове. 

Как мога да заявя карта?
През 2023 г. нови критично застрашени животни ще ни гледат от дебитните карти Mastercard  от Банка ДСК в подкрепа на изчезващите видове. Вече можете да поръчате дебитна карта с  ястребоклюната морска костенурка или западноафриканското шимпанзеЗаповядайте в наш офис, поръчайте чрез онлайн банкирането ДСК Директ или се обадете на *2375 / 0700 10 375
От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научаваш:

 • минимална сума за револвиране;
 • датата, до която трябва да внесеш;
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

Получаваш и информация на SMS/Viber съобщение.

Как мога да внеса минималната сума за револвиране?

За твое улеснение имаш няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата си. Можеш да внесеш минималната сума за револвиране:

 • чрез мобилно банкиране - DSK Smart;
 • чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в офис на Банката или чрез външен превод;
 • на банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна;
 • автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна;
 • във всеки офис на Банка ДСК.

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ;
 • чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон;
 • чрез Контактен център (на телефон 0700 10 375 или *BDSK /*2375/);
 • във всеки офис на Банка ДСК.
Какво представлява бонусът money-back?

Кредитна карта Galaxy ти носи 1% money-back. Това означава, че за всяка покупка (плащане на ПОС при търговец) в страната и чужбина с твоята карта Galaxy, ние ти връщаме 1% от сумата, която си похарчил. Бонусът money-back e валиден само за кредитна карта Galaxy и не е валиден за карти Maxi Go и DSK-Wizz Air.

Колко и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от теб падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесеш за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума възстановявате част от изразходвания кредитен лимит. Разполагаш с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесеш минималната сума за револвиране или да възстановиш цялото си задължение.

Кога ще бъде изплатен бонус money-back по кредитната ми карта?

Бонусът се изплаща от банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените трансакции през периода от 01.12. на предходната година до 30.11. на текущата година, без значение от момента на издаването и активирането на кредитната карта. Бонус Money-back се изплаща в лева по разплащателна сметка с валидна дебитна карта Visa Debit или Debit Mastercard. Ако нямаш разплащателна сметка отстъпката се изплаща по сметката, обслужваща кредитната картa. Максималният размер на бонуса е 200 лева на клиент. Кредитни карти по пакети „Премиум” и „Премиум плюс“ получават money-back по условията на пакетите, виж тук

Защо нямам изплатен бонус money-back?

Провери за изплатен бонус по разплащателната сметка с издадена дебитна карта. Не се изплаща бонус за трансакции извършени при захранване на виртуални портфейли или сметки (зареждане на карта Revolut и др.), както и за трансакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти, както и по кредитни карти, които към момента на изплащане на сумите, са с 4-то или 5-то поредно закъснение на плащане на минималната сума за револвиране; при настъпване на изискуемост на кредит, отпуснат по кредитна карта; както и в случаите на прекратен договор за кредитна карта, независимо от причините за прекратяването.

Защо имам начислена лихва по кредитната карта?

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасиш цялото си задължение, не дължиш лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или интернет за изтеклия период между последните две падежни дати. Провери дали си погасил цялата дължима сума в рамките на 15 дни след падежната дата. Може да провериш дължимата сума и периода за погасяване в DSK Direct, меню Средства - Извлечения в PDF. Имай предвид, че винаги се заплаща лихва за трансакции на АТМ и извършени за захранване на виртуални портфейли или сметки (зареждане на карта Revolut и др.), както и за трансакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти

Къде да видя каква е валидността на натрупаните точки по кредитна карта DSK-Wizz Air?

Може да провериш броя и валидността на натрупани бонус точки по твоята кредитна карта DSK Wizz Air в DSK Direct, меню "Карти" - Бонус програми. След избор на иконата  пред натрупаните точки се визуализира пълната информация за броят и валидността им.

Прехвърлих си натрупаните точки, кога ще са в профила ми в Wizz Air?

Прехвърлените точки се отразяват в профила в Wizz Air в срок от два работни дни след прехвърлянето им. 

Минаха повече от два дни от прехвърлянето на точки към Wizz Air, но все още не ги виждам в профила.

Увери се, че регистрацията ти в Wizz Air е със същия имейл адрес, който си предоставил в Банката, както и че в профила няма липсващи данни. Ако са изминали повече от два работни дни от датата на прехвърляне, може да ни сигнализираш за случая през формата за обратна връзка в DSK Direct или мобилното банкиране DSK Smart, за да направим проверка.

Мога ли да кандидатствам за кредитна карта DSK-Wizz Air, ако нямам регистрация в сайта на Wizz Air?
Не е задължително да имате регистрация в сайта на Wizz Air, за да кандидатствате за кредитна карта DSK-Wizz Air. Необходимо е само при кандидатстването да ни предоставите Ваш e-mail адрес, с който Wizz Air ще Ви създаде профил. Вие трябва да активирате създадения профил, следвайки линка, който ще получите от Wizz Air на предоставения e-mail адрес. Допълнително ще получите втори e-mail, който потвърждава, че вече сте член на Wizz Discount Club.
Ако вече имам регистрация в сайта на Wizz Air, мога ли да използвам съществуващия си профил при кандидатстване за кредитна карта DSK-Wizz Air?
Да, можете да използвате съществуващият си профил в сайта на Wizz Air. Необходимо е само да ни предоставите е-mail адреса, с който сте регистрирани. Ще получите уведомителен e-mail от Wizz Air, че вече сте член на Wizz Discount Club.
Как да разбера колко точки имам по кредитната си карта DSK-Wizz Air?
Можете да разберете с колко точки разполагате чрез Вашето Интернет банкиране ДСК Директ. В меню „Карти“, подменю „Бонус програми“ се вижда колко са натрупаните точки по всички кампании, в които участвате.
Как да обменя натрупаните точки по кредитната си карта DSK-Wizz Air за отстъпки в сайта на Wizz Air?
Можете да обмените точки изключително лесно чрез Интернет банкирането ДСК Директ. В меню „Карти“, подменю „Бонус програми“ можете да видите колко точки сте натрупали. Срещу тях има бутон „Усвояване“, чрез който заявявате, че желаете да ползвате натрупаните си точки. След прехвърлянето на точките, Wizz Air ще зареди паричната им равностойност във вашия Wizz профил до 2 работни дни.
Задължително ли е да усвоя всички точки, които съм натрупал по кредитната си карта DSK-Wizz Air?
Не е задължително да усвоите всички точки, може да заявите усвояване само на част от точките.
Как да използвам прехвърлените в Wizz профила си точки за отстъпка при покупка на самолетен билет?
В момента на плащане на билети и услуги, в сайта на Wizz Air ще се визуализира опция за използване на натрупания бонус. Минималната сума на бонуса, която може да бъде използвана при плащане, е 1,00 лв.
За какъв период ми се предоставя членство до Wizz Discount Club и дължа ли такса за него?
Членството в Wizz Discount Club е безплатно за Вас и Ви се предоставя за 12 месеца, като автоматично се подновява всяка година, докато е валиден договорът Ви за кредитна карта DSK-Wizz Air.
Какви привилегии ми осигурява членството в Wizz Discount Club?

Членството в WIZZ Discount Club осигурява следните гарантирани отстъпки за Вас и до петима Ваши придружители:

 • мин. €10 отстъпка от цените на полети над €19,99;
 • €5 отстъпка за багаж, закупен онлайн.
 • Колко точки получавам при извършване на плащания с моята кредитна карта DSK-Wizz Air?

  Когато извършвате покупки при търговец в страната и чужбина, получавате по 2 точки на всеки 1 похарчен лев. Когато извършвате покупки на билети и услуги в сайта www.wizzair.com, получавате по 4 точки на всеки 1 похарчен лев.

  Мога ли да използвам натрупаните си точки за отстъпка при търговец, различен от Wizz Air?

  Точките могат да бъдат използвани за отстъпки само при покупки на сайта на Wizz Air – www.wizzair.com

  Каква отстъпка получавам срещу събраните от мен точки, когато купувам билети и услуги в сайта на Wizz Air?

  Срещу всяка точка получавате отстъпка от 1 стотинка при покупка на билети и услуги в сайта на Wizz Air – www.wizzair.com

  Защо имам блокирана сума по сметката си?

  Обичайно при извършване на теглене или плащане с банкова карта, сумите се блокират до няколко дни преди осчетоводяване по сметката. През този период неосчетоводените суми се намаляват от наличността на сметката и се виждат в електронното банкиране като блокирана сума. Изчакай трансакцията да се осчетоводи до 2-3 дни и ще видиш повече информация за нея. Може да провериш детайлите за трансакцията в меню Карти/опция Трансакции по карта.

  Имам трансакция с картата, която не съм извършвал, какво да направя?

  Провери детайлите за трансакцията в ДСК Директ - меню Карти/ опция Транзакции по карта.

  Възможно е по сметката ти да има блокирана сума от извършено плащане или теглене с карта. Обичайно трансакцията се осчетоводява в срок до 2-3 дни и тогава се визуализират детайлите на търговеца/банкомата

  Ако не разпознаваш трансакцията, може да опиташ да я идентифицираш:

  • Разгледай други трансакции от същото време – това може да ти напомни къде си бил, когато е извършена;
  • Провери своите касови бележки, дали имаш такива за същата сума или имаш получен имейл от интернет търговец, при който може да е извършена трансакцията;
  • Името на търговеца може да е различно от това в извлечението – опитай се да въведеш името в търсачка, за да научите повече;
  • Ако трансакцията е в чуждестранна валута, крайната сума може да се различава от сумата към момента на трансакцията;
  • Имай предвид че някои търговци (хотели, авиокомпании, коли под наем) могат да добавят допълнителни такси;
  • Провери дали твой близък човек, на когото си предоставил картата си не е направил трансакцията;
  • Възможно е трансакцията да е автоматично подновяване на абонамент. Ако си се регистрирал за безплатен пробен период за дадена услуга, той може да е изтекъл и сега да се начислява таксата. Свържи се с търговеца за да откажеш абонамента или преиздай картата си през ДСК Директ, меню "Карти" опция „Блокирай“, след това „Преиздай“.
  Имам извършена транзакция с карта, която виждам в банкирането, но не се вижда къде е направена/ Виждам операция по сметката ми, но не мога да разбера къде е извършена.

  Обичайно при извършване на операции с банкова карта сумите се блокират за срок от 2-3 дни, до тяхното осчетоводяване по сметката. През този период неосчетоводените суми се намаляват от наличността на сметката, като се визуализират като блокирана сума, а в извлечението на сметката фигурират като трансакции без налична информация за търговеца. 

  Изчакай трансакцията да се осчетоводи и ще видиш повече детайли за извършването ѝ. В случай че след осчетоводяването по сметката не си спомняш да си я правил, виж отговора на предишния въпрос.

  Имам неуспешно плащане или теглене/ вноска на АТМ, но сумата не ми е възстановена.

  Провери дали сумата е само блокирана или вече е осчетоводена по сметката. Ако е осчетоводена ще виждаш къде е извършена.

  Ако е само блокирана, това означава, че търговецът все още не е задължил сметката и сумата все още е само блокирана за срок от 45 дни. Това е срокът, в който търговецът може да поиска сумата ако е дължима.

  Може да подадеш искане за деблокиране на сумата през опцията за "Обратна връзка" в ДСК Директ, като избереш от падащото меню опцията за "Блокирана сума". Добави документи за трансакцията - кореспонденция с интернет търговеца, касов бон за плащане в брой или с друга карта, бележка от ПОС, фактура или друго, удостоверяващо, че блокираната сума не е дължима или е платена по друг начин. Може да видиш детайлите на трансакцията в меню Карти/Трансакции. Сумата ще бъде деблокирана в срок до 1 работен ден. 

  Какво да направя, ако сметката ми вече е задължена / сумата е осчетоводена?

  Ако сумата вече е осчетоводена, това означава, че банката на търговеца е задължил сметката със сумата на трансакцията. В детайлите на трансакцията в извлечението  се визуализират името на търговеца или информация за банкомат/ПОС. Препоръчваме ти първо да опиташ да осъществиш контакт с търговеца за разрешаване на ситуацията и връщане на сумата.

  Можеш да подадеш искане за Оспорване на трансакция чрез формата за оспорване на сайта на банката или чрез Обратна връзка в ДСК Директ, като избереш Оспорване на трансакция. Процедурата по оспорване може да продължи от 15 работни дни (за трансакции в страната) до 45 дни или повече (за трансакции в чужбина).

  Ако проблемът е свързан с частично получена сума при теглене или вноска на банкомат, моля да посочиш броя и вида на получените от банкомата или поставените в устройството банкноти.

  Отказах резервация/онлайн плащане с карта, но имам взета сума от сметката - как да си върна парите?

  Виж отговора на предишния въпрос.

  Опитах да изтегля на банкомат, но не ми даде пари, а имам отчетено теглене.

  Възможно е при направения опит за теглене да е имало комуникационен проблем. Изчакай няколко часа преди да подадеш сигнал за инцидента. Обикновена сумата се възстановява автоматично. 

  Ако опитът за теглене е направен на банкомат на Банка ДСК с карта издадена от Банка ДСК може да подадеш сигнал през Обратна връзка в ДСК Директ, като избереш опцията "Блокирана сума". Обичайно сумата се деблокира в срок до 1 работен ден. 

  Ако опитът за теглене е направен на банкомат на друга банка, може да подадеш сигнал на сайта на Банка ДСК или чрез формата за обратна връзка в ДСК Директ, като избереш опцията "Оспорване на трансакция" или в офис на Банката.

  Срокът за разглеждане на подобни сигнали е до 15 дни.

  При опит да изтегля пари на АТМ се забавих и банкомата ми задържа парите.

  Може да подадеш сигнал през формата за оспорване на сайта на Банка ДСК или чрез формата за обратна връзка в ДСК Директ, като избереш опцията "Оспорване на трансакция" или в офис на банката. Срокът за разглеждане на подобни сигнали е до 15 дни. 

  При опит да изтегля пари на банкомат получих само част от заявената сума, а по сметката ми е отчетена цялата.

  Може да подадеш сигнал през формата за оспорване на сайта на Банка ДСК или чрез формата за обратна връзка в ДСК Директ, като избереш опцията за "Оспорване на трансакция" или в офис на банката. 

  Моля опиши точно получената сума, броя и вида на получените банкноти.

  Срокът за разглеждане на подобни сигнали е до 15 дни. 

  Направих опит за плащане, което не беше успешно, но парите са ми взети от картата.

  Възможно е при направения опит за плащане да е имало комуникационен проблем с терминала, довел до временното блокиране на сумата. Изчакай няколко часа преди да подадеш сигнал за инцидента. Обикновено сумата се възстановява автоматично. 

  Може да подадеш сигнал през формата за оспорване на сайта на Банка ДСК или чрез формата за обратна връзка в ДСК Директ, като избереш опцията за "Оспорване на трансакция" или в офис на банката. 

  Ако си платил същата сума в брой или с друга банкова карта, моля приложи към искането за оспорване снимка на бележката за успешното плащане. Срокът за разглеждане на подобни сигнали е до 15 дни. 

  Не мога да платя на ПОС, изписва ми, че трансакцията е отказана.

  Възможно e ПОС устройството да е имало временен проблем, опитай отново и/или на друго устройство. Провери дали картата Ви е активна и в срок на валидност, провери лимита на картата, както и дали има достатъчна наличност.

  Ако си опитал да платиш безконтактно и устройството изписва „Отказана трансакция“ или  Невалидна карта“, моля, опитай да платиш като поставиш картата в ПОС-терминала. Възможно е да има проблем с опцията за безконтактно плащане. Увери се също, че въвеждаш правилен ПИН. След последователно въвеждане на 5 грешни ПИН-а, картата тище се блокира и е необходимо да бъде преиздадена.

  Как да си проверя колко ми е лимитът по картата?

  Може да провериш лимита по картата в мобилното приложение DSK Smart в меню „Карти“ след избор на картата или в ДСК Директ, меню Карти, опция Лимити.

  Как да увелича лимита, за да изтегля по-голяма сума?

  Може да увеличиш дневния лимит по карта до 9 775 лева за теглене в брой и до 25 000 лева за плащане на ПОС през мобилното приложение DSK Smart меню "Карти, след като избереш картата или през ДСК Директ, меню "Карти“, опция "Лимити".

  Картата ми беше задържана на банкомат, какво да направя?

  Ако картата ти е задържана на банкомат, провери дали не е изтекъл срокът на валидност. Валидността на картата може да провериш в ДСК Директ, меню "Карти".

  Не ми приема ПИН кода на картата, как да получа нов ПИН код?

  Oт съображения за сигурност банката не съхранява информация за ПИН кодовете на банкови карти и няма възможност за издаване на нов ПИН по карта. Необходимо е картата да бъде преиздадена. До 4 работни дни ще получиш нова карта с нов ПИН код, за услугата се дължи такса съгласно актуалната тарифата на банката.

  Трябва да имаш предвид, че след преиздаването няма да можеш да използваш старата карта до получаване на новата.

  Свържете се с нас

  Call center Call center

  Обратна връзка

  Ние ще се свържем с теб

  010 010

  Анкета

  За оценки и препоръки

  012 012

  Намерете ни

  Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

  chatbot icon