стоков кредит-кеп банка дск

Полезна информация

Повече информация във връзка с
продукти и услуги на Банка ДСКВече имам сметка към Банка ДСК, защо ми е необходим пакет?

С модулните пакети Флекси, Банка ДСК Ви предлага иновативна и гъвкава комбинация от продукти и услуги за ежедневно банкиране. 

Всеки клиент има възможност да избира и определя продуктите и услугите в комбинация според личните си потребности, като в същото време може да спести до 50% от таксите по тарифа на банката.

Как да платя няколко битови сметки и задължения наведнъж?

Можете да заплатите през ДСК Директ няколко битови сметки едновременно, като първо ги запазите като готови бланки в меню „Битови сметки“ опция „Регистрирай/плати сметка“.

При наличие на дължими суми за плащане, след избор на меню „Битови сметки“, опция „Подготвени плащания“ ще се визуализира информация за наличните задължения по вече запазените плащания.

Можете да заплатите повече от едно задължение, като маркирате услуги, които желаете да заплатите, като поставите отметка в чекбокса пред съответното плащане и да изберете бутон „Плати“.

Каква е разликата между овърдрафт и револвиращ кредит?

Няма съществена разлика между двата вида кредит, т.к. се използва предварително одобрен кредитен лимит. Разликата е, че при револвиращият кредит средствата се получават по кредитна карта - т.е. кредитополучателят трябва да изяви изрично желание да използва средствата, за да бъдат усвоени. При кредит-овърдрафт средствата се получават директно по разплащателната сметка след получено одобрение и са налични за използване без необходимост от допълнителни действия от страна на клиента.

Друга разлика е, че кредит-овърдрафтът се подновява на годишна база, а револвиращият кредит (кредитна карта) обикновено е с по-дълъг срок от една година. 

Какво е овърдрафт кредит?

Овърдрафтът е вид кредит, който се предоставя за покриване на временен недостиг от собствени средства по разплащателна сметка, за срок от една година, с възможност за автоматично подновяване.

При какви условия се рефинансира потребителски кредит?
 • Необходимо е размерът на кредита, за който кандидатствате да е по-голям от този на рефинансирания/те кредит/и.
 • Могат да бъдат рефинансирани кредитни задължения, по които няма текущо просрочие, както и не трябва да имате просрочия по други съществуващи кредити.
 • Не е възможно средствата от усвоен потребителски кредит, предназначен за рефинансиране на съществуващ кредит в друга банка или небанкова финансова институция да се използват за друго, освен за превод към сметката, обслужваща рефинансирания кредит. Остатъкът от усвоената сума на кредита може да бъде използвана след представяне на Удостоверение, потвърждаващо погасяването на рефинансирания кредит (в другата банка или небанкова финансова институция).   
Как да изтегля студентски кредит от Банка ДСК?

За да получите студентски кредит, по реда на ЗКСД, трябва да сте редовен студент/докторант в акредитиран български университет. Студентските кредити се предоставят за заплащане на такси за обучение и/или за издръжка, ако по време на периода на обучение Ви се е родило или сте осиновили дете.

При кандидатстване за студентски кредит е необходимо да предоставите уверение от висшето училище, удостоверяващо качеството Ви на студент/докторант. В случай, че кандидатствате за кредит за издръжка е необходимо да предоставите и документ, удостоверяващ че сте били студент или докторант в годината на раждане (или съответно осиновяване) на детето, както и следните документи:

 • копие от Удостоверение за раждане/съответния документ издаден от друга държава, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 • в случай, на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител.
Какво представляват проблемните кредити?

Проблемни кредити са експозиции:

 • реализирали просрочие в изпълнението на задълженията към банката най-малко от 1 ден или кредити без просрочие, но класифицирани в групата на „фаза 3“, в съответствие с международните стандарти за финансова отчетност;
 • без закъснение и некласифицирани във „фаза 3”, но за които са налице признаци за влошаване на финансовото състояние на кредитополучателя, които биха могли да доведат до невъзможност за погасяване на дълга при първоначално договорените параметри;
 • всички кредити, чието балансово отчитане е прекратено и се отчитат задбалансово.
Какво е бизнес кредит?

Кредит, който е предназначен за финансиране нуждите  на бизнеса.

Банка ДСК предлага:

 • оборотен кредит - предназначен да осигури оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност
 • инвестиционен кредит - за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.
Какъв кредит от Банка ДСК да избера?

Може да изберете кредит според Вашите потребности - потребителски, ипотечен, кредитна карта или стоков кредит.

Какви са лихвите по ипотечни кредит на Банка ДСК?
Лихвените проценти по ипотечен кредит се определят съобразно индивидуалния профил на клиента, размера на кредита, видът на обезпечението и в зависимост от това дали клиентът е избрал неограничена или ограничена имуществена отговорност, както и дали желае лихвеният процент да е фиксиран за определен срок или променлив.
Каква е разликата между кредит и лизинг?
Най-общо кредитът се предоставя под формата на парични средства, а лизингът представлява стоков кредит, по който кредитополучателят получава за ползване не пари в брой, а определено имущество (движимо).
Как се изчислява лихва по кредитна карта?

Лихвата по кредитна карта се начислява на падежната дата на съответната карта (10-то или 20-то число).

- За суми, теглени в брой - върху изразходваната сума от картата - от датата на осчетоводяване на транзакцията до окончателното погасяване на сумата.

- За плащане на ПОС и стандартни покупки в интернет - от датата на осчетоводяване до датата на окончателно погасяване, като лихвата се вписва (става дължима) ако целият изразходван кредитен лимит не е изцяло погасен в рамките на гратисния период. Гратисният период може да бъде до 45 дни от съответната падежна дата.

Какво е виртуална карта от Банка ДСК?

Виртуалната карта е предназначена специално за онлайн пазаруване в български и международни сайтове и осигурява максимална защита на средствата Ви. Виртуалната карта се захранва със собствени средства чрез електронното банкиране ДСК Директ или чрез мобилното приложение ДСК Смарт, но за разлика от обикновените дебитни карти с нея може да се разплащате и в някои интернет сайтове, които приемат само кредитни карти. Виртуалната карта има пластика, но без магнитна лента и ПИН код.

Можете да заявите виртуална карта от ДСК Директ, меню Заявки или на телефона на Контактен център 0 700 10 375 / *2375

Какво е револвиране на кредитна карта?

Револвирането представлява погасяване (възстановяване) на част или целия изразходван кредитен лимит по Вашата кредитна карта.  

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минимална сума за револвиране (MRA), която представлява определен процент (обичайно в размер на 3%) от изразходваните от лимита на картата средства през последния отчетен период. Сумата трябва да се внесе в съответния период, за да бъде отразено, че картата се обслужва редовно.

Каква кредитна карта от Банка ДСК да изберем?

Банка ДСК предлага широка гама кредитни карти. Можете да изберете кредитна карта според вашите индивидуални потребности.

Как се открива дарителска сметка в Банка ДСК?

„Дарителската сметка  „ДСК Пулс” на Банка ДСК служи за набиране на средства с благотворителна цел или събиране на дарения за:

 • лечение в чужбина/страната;
 • обучение в чужбина/страната;
 • за подпомагане на деца без родители.

Можете да откриете сметката в най-близкия и удобен за Вас офис на Банка ДСК.

При откриване на сметката от Вас не се изисква да внесете минимална сума. Необходимо е да представите документ, удостоверяващ целта, за която се открива сметката.

Колко струва интернет банкирането на Банка ДСК?
Предоставянето и ползването на електронното и мобилно банкиране за граждани (ДСК Директ и DSK Smart) е безплатно. Операции, като плащане на битови сметки и нареждане на вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева или валута, извършвани през електронното или мобилно банкиране се таксуват съгласно действащата тарифа към момента на извършване на съответната операция.
Какво е валутна търговия?

Валутната търговия представлява касов или безкасов обмен на валута - превалутиране на суми от една валута в друга.

Банка ДСК е една от най-големите банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Валутна сделка може да бъзе сключена чрез онлайн платформата ДСК Директ или във всеки клон на банката.

Валутите, за които могат да бъдат договаряни преференциални обменни курсове за суми равни или по-големи от 5 000 евро или равностойността им в съответната валута са: EUR, BGN, USD, CHF, GBP, AUD, DKK, CAD, NOK, CZK, HRK, SEK, HUF, RON, JPY, RUB, TRY, RSD, PLN.

Банка ДСК предлага ли възможност за изплащане на суми по наследствен влог?

За Ваше улеснение – Банка ДСК предоставя възможност за изплащане на суми от наследствен влог при явяване на наследниците, както едновременно, така и поотделно.  

Необходимо ли е да се явяват всички наследници заедно в офис на Банка ДСК за изплащане на наследствени дялове?
Не се изисква наследниците да се явят едновременно в банката, като всеки наследник на починал титуляр може да получи своя наследствен дял във всеки избран от него офис на банката.
Какви документи е необходимо да бъдат представени за изплащане на наследствени дялове?

Необходимите документи за изплащане на наследствени дялове са:

 • При наследяване по закон: Удостоверение за наследници – издадено от Общината по последния постоянен адрес на наследодателя или Европейско удостоверение за наследство;

 • При наследяване по завещание: ако завещанието е нотариално–нотариално заверен препис на завещанието, а ако е саморъчно – завещанието и протокол за обявяването му от нотариус, заедно с Акт за смърт.

 • Удостоверение/я за отказ от наследство - в случай, че някой от наследниците се е отказал от наследството.

 • Удостоверение за платен данък наследство или че такъв не се дължи, издадено съгласно Закона за местните данъци и такси – не се изисква за преживял съпруг и наследници по права линия.

 • Удостоверение за сключен граждански брак на наследодателя – представянето му е необходимо само в случай, че наследниците са: преживял съпруг и родители на починалия или преживял съпруг и негови братя и сестри (съответно техни наследници), баби, дядовци, пра-баби/дядовци.

Каква е процедурата за изплащане на наследствени дялове при повече от един наследник?

Когато наследниците са повече от един и не посетят банката заедно, всеки от тях представя горепосочените документи в оригинал или нотариално заверено копие. В зависимост от спецификата на конкретния случай могат да Ви бъдат поискани допълнителни документи.

Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?
Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.
Мога ли да кандидатствам за кредит, ако все още съм в изпитателен срок?
Бихте могли да кандидатствате за кредит при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.
Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм в отпуск по майчинство?
Да, в тези случаи ние искаме заедно с Вас по кредита да участва и съдлъжник, който може да докаже получавания от него доход.
Какви документи ще са ми необходими при рефинансиране на кредит от друга банка?

Ще са Ви необходими документите за кандидатстване за кредит, достъпни в секция „Документи“, както и документ/извлечение от кредита, от които да е виден размерът на задължението, което ще се рефинансира. В случай че разполагате с издадено удостоверение от друга банка за остатък на кредита, който ще се рефинансира, ние ще приемем този документ.

След рефинансиране на задълженията Ви с кредит от нас, е необходимо да предоставите Удостоверение (Документ), с което да се удостовери, че същите са погасени.

Какво е поръчител?
Това е друг човек, който може да не е от Вашето семейство (напр. близък приятел или колега) който гарантира, погасяването на кредита, чрез своите доходи. Това означава, че ако по някаква причина спрете да погасявате кредита си, Вашето задължение започва да се погасява от поръчителя. По тази причина ние обследваме не само Вашите доходи и кредитна история, но и тези на поръчителя.
За колко време се одобрява кредит?
Кредитът може да бъде одобрен в рамките на един работен ден след представяне на всички необходими документи.
Кога ще получа средствата от кредита?
Ние ще преведем средствата от кредита по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за кредита.
Може ли да се избира падежна дата на кредита?
Да, ние Ви предлагаме индивидуален избор на месечна падежна дата в период от 1-во до 28-мо число на месеца. Ние Ви съветваме да съобразите индивидуално избраната падежна дата с периода, в който получавате месечните си доходи.
Може ли да се избира начина на издължаване на кредита?
Да, избира се вида на погасителната вноска по кредита – равни по размер месечни вноски за целия период (включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница) или намаляващи по размер месечни вноски (включващи равни вноски по главница и съответната месечна лихва).
Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?
Да, можете да погасите предсрочно целият размер на кредита и не дължите допълнителна такса за това.
В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?
Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.
Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали за разрешаване на ситуацията.
Какви допълнителни възможности предоставя продукта?
 • Договаряне на гратисен период до 3 месеца;
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник;
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата;
 • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход;
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс.
За какви цели може да се използва стандартен потребителски кредит?
Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства при необходимост.
Защо Банка ДСК е правилният избор?

Банка ДСК е традиционен лидер в предоставянето на ипотечни кредити на български пазар с портфейл от над 3,4 млн. лева, най-устойчиво представяне и високи стандарти в банкирането на дребно. Благодарение на клиентите, които се довериха на дългогодишния опит на Банката и персоналното ни отношение и ангажираност, пазарният дял на Банка ДСК в жилищното и ипотечното кредитиране в страната надхвърля 24%.

Разполагайки с най-голямата клонова мрежа oт 332 офиса в България, Банката има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на клиентите ни.

Банка ДСК ще Ви предостави съдействие и гъвкави решения през целия процес на кандидатстване за ипотечен кредит като Ви гарантира спокойствие, персонално отношение и бързина, които са важна предпоставка за успешната реализация на Вашите намерения, свързани с покупката на имот с жилищен кредит.

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси, можете да изберете най-удобния за Вас начин, за да се свържете с нас:

 • Връзка с наш консултант в удобно за вас време на 0700 11 375

 • Запазване на час за индивидуална консултация в избран от Вас офис на Банка ДСК онлайн през страницата на Банка ДСК

 • Получаване на предварителното одобрение с валидност 3 месеца, преди да сте заявили искане за ипотечен кредит

Заповядайте в офис на Банка ДСК, за да Ви съдействаме и да Ви предоставим оферта за кредитиране от голямата ни гама продукти, която ще отговори на Вашите нужди.

Знаете ли, че можете да се възползвате от данъчни облекчения за млади семейства?

Данъчното облекчение се ползва от млади семейства, на които се намалява сумата от годишната данъчна основа с направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Съгласно „Закона за данъците върху доходите на физически лица” /ЗДДФЛ/, данъчното облекчение се прилага когато едновременно са налице следните условия:

 • договорът за жилищен кредит да е сключен от лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак към 31 декември на данъчната година, за която се ползва данъчното облекчение;

 • лицето и/или съпругът/ата да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

 • ипотекираното жилище, закупено с ипотечния кредит, да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на Приложение № 10, което е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като е необходимо да се приложат следните документи:

 • документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище;

 • копие от Договор за жилищен кредит;

 • копие от Погасителен план, заверен от Банката.

 • Допълнителна информация можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 0700 18 700 или на www.nap.bg

Какви основни документи са необходими за кредита и от къде да се получат?

Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението 

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване
 
Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни
Посочените срокове за издаване на видовете документи могат да бъдат и по-кратки в зависимост от предлаганите бързи, или експресни услуги.

Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

Четири неща, които да съобразите при покупка на жилище

1. Преценете възможностите си за авансово плащане (собствени средства за самоучастие) и определете бюджета си

Авансовото плащане или самоучастието е първоначално плащане за цената на имота, което кредитиращата банка ще Ви изиска. Стандартно тази сума е около 15-20% от покупната цена на жилището.

Когато правите разчетите си колко можете да си позволите за новия дом, не забравяйте, че месечната погасителна вноска за кредита няма да бъде единственият Ви нов разход. Важно е да сте наясно и за предстоящите допълнителни разходи, които ще трябва да направите във връзка с покупката на новото Ви жилище - нотариални и държавни такси, комисиони за брокер, ремонтни дейности, обзавеждане и др.

2. Определяне на размера на жилищния кредит и на месечната вноска

След като сте наясно с размера на собствените средства, трябва да помислите какъв е размерът на месечната вноска, която можете да отделите. Калкулаторът, който сме разработили специално за Вас, ще Ви помогне да намерите информация за приблизителния размер на месечните вноски. Моля да отчетете, че при кандидатстване ще се вземат предвид другите Ви месечни разходи, като плащания по кредитни задължения, които имате към настоящия момент.

В зависимост от изискванията на кредитиращата банка размерът на месечната Ви вноска по кредита и другите Ви месечни задължения по кредити не следва да надхвърля определен процент (коефициент дълг – доход), например 60%. При месечен доход от 1 500 лева размерът на месечните Ви вноски по кредит не следва да надхвърля 900 лева.

3. Получавате предварително одобрение

Това е предимство, което Банка ДСК ви предлага безплатно преди да сте избрали имот за закупуване. С възможността за предварително одобрение получавате сигурност за сумата на финансиране, която можем да Ви предоставим на база декларирани от Вас данни и е с валидност 3 месеца. Можете да го получите във всяко поделение на Банката като предоставите информация относно Вашите доходи и кредитни задължения.

4. Открийте точния дом за Вас

След като определите бюджета си можете да започнете да търсите мечтания от Вас дом. Преди да осъществите покупката съществуват много въпроси, които е добре да обмислите. Купуването на нов дом е обвързано с вземането на важни решения, като например:

  • Кой е най–подходящият за Вас дом?

  • Как ще осъществите покупката му?

  • Планирате ли увеличаване на членовете на семейството си?

  • Необходимо ли Ви е повече пространство?

  • Кое е по–важно за Вас - местоположението или размерът на апартамента?

  Решението за местоположението на мечтания Ви дом е един от най- приятните етапи от процеса на подбор. За целта трябва да обърнете специално внимание на приоритетите си:

  • Важна ли е близостта до работното Ви място?

  • С каква важност за Вас е организираният обществен транспорт?

  • Колко време можете да отделите за пътуване на ден?


  Избор на район, местоположение, година на строителство, площ и етаж на жилището, и т.н. са водещи критерии при търсене и откриване на перфектното и удобно жилище. За по-лесно и по-бързо откриване може да се доверите на брокер на недвижими имоти. Той ще ви бъде полезен да договорите цена с продавача на имота, начина на плащане на капаро, срокове за изповядване на сделката пред нотариус. Приоритизирането на това, от което се нуждаете, над това, което искате, ще Ви помогне в насоката за правилния избор.

Пет основни стъпки при избора на ипотечен кредит

1. Точна преценка и калкулиране на всички разходи

Важно е да определите внимателно и точно Вашия бюджет за покупка на желания имот. Преценете какъв размер лични средства можете да отделите, за да участвате в покупката на имота и какъв е размерът на финансиране, от който имате нужда.

Във връзка с покупката и кредита има и допълнителни разходи, с които трябва да сте наясно: нотариални и държавни такси, комисиони за брокер, както и месечни или годишни разходи, съпътстващи новия имот.

2. Доверете се на Банката и бъдете в сигурни ръце

Когато сте се уверили и сте наясно със сумата, която Ви е необходима, ние сме тук с цел да  осъществим плановете ви, като партньор, който ще ви даде сигурност, бързина и правилни съвети.

Има редица неща, върху които трябва да помислите, когато правите избор за ипотечен кредит:

 • Какъв вид вноска по кредит да изберете – равни месечни вноски, включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница или с намаляващи по размер месечни вноски, включващи равна месечна вноска по размер главница и съответната лихва.

 • Тип на лихвен процент за ипотечен кредит – с фиксиран лихвен процент за определен период и променлив лихвен процент за оставащият срок на кредита или с променлив лихвен процент за целия срок на кредита.

Консултантът на Банката ще ви помогне да определите най – добрите за Вас параметри по кредита  – размер, валута, лихвен процент, срок на издължаване, месечна вноска, падежна дата, застраховка и други.

3. Получаване на предварително одобрение

Когато кандидатствате за ипотечен кредит, Вашият консултант в Банката ще има подробни въпроси относно доходите и разходите ви. Ще трябва да им предоставите документи, с цел да потвърдите тази информация. Имате възможност да получите предварително одобрение за сумата на финансиране, което е с валидност 3 месеца, още преди да имате избран имот.

4. Документи за кредита и оценка на имота

Вашият консултант ще организира оценка на вашия имот, за да определи цената на имота. Процентът финансиране, който Банката определи, ще зависи от цената и типа на имота. След преглед на предоставените документи на предложеното обезпечение, Банката ще изготви правно становище. Въз основа на доходите Ви и изготвената пазарна оценка, банковият консултант ще изчисли максималния размер кредит, който банката ще може да Ви отпусне.

Банката ще Ви поиска да представите необходимите документи в удобен за вас срок, за да може да предостави решение по кредита. Освен оценка на имот, изготвена от лицензиран оценител, най-често срещаните необходими документи са:

 • Искане за кредит и прилежащи декларации по образец;

 • Удостоверение за семейно положение;

 • Документ за собственост на имота, предлаган за обезпечение по кредита;

 • Удостоверение за липса на тежести върху имота;

 • Данъчна оценка на имота по чл. 264 от ДОПК.

По преценка на Банката и в зависимост от съдържанието на представените документи и целта на финансирането могат да бъдат изискани допълнителни документи и информация.

5. Окончателно одобрение от Банката и придобиване на ново жилище

След положително становище от Банката се подписва договор за кредит и се изповядва сделката за покупко–продажба и учредяване на ипотека пред нотариус. Последната стъпка от придобиването на новото жилище е усвояване на сумата от одобрения кредит и разплащане с продавача .

Кредитен портал от Банка ДСК

За услугата:

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;

 • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия

 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;

 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия жилищен или ипотечен кредит;

 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.


Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.

Какви основни документи са необходими за кредита и от къде да се получат? ​
Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни


Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук
Как да погасявам стоковия си кредит от Банка ДСК?
Не дължите такса, ако изберете да погасявате месечните си вноски:
 • на банкомат на Банка ДСК;
 • чрез превод между собствените си сметки чрез електронно банкиране ДСК Директ или чрез мобилното банкиране DSK Smart, в случай че имате и други продукти от Банка ДСК;

Такса ще бъде дължима, ако месечната вноска е направена:

 • лично или от трето лице на каса в клон на Банка ДСК. Таксата се дължи съгласно тарифата на Банка ДСК за физически лица;
 • чрез превод от друга търговска банка. Такса се дължи според тарифата на съответната банка;
 • чрез дружество за платежни услуги. Таксата се определя от тарифата на съответното дружество. Съветваме Ви в този случай да извършите вноската няколко дни преди уговорената падежда дата, тай като е възможно забавяне.
Получавам своята заплата/пенсия по сметка в Банка ДСК. Тя ли ще обслужва стоковия кредит?

Не, за обслужването на стоковия кредит се открива сметка на Ваше име, по която Вие трябва да осигурявате минимум сумата на месечната си вноска не по-късно от падежната дата.

За всеки активен стоков кредит ли се открива отделна обслужваща сметка?

Не, всички активни стокови кредити се обслужват от една и съща сметка. IBAN е посочен в договора за стоков кредит.

Дължа ли такси по сметката за обслужване на стоковия кредит?

Не, не дължите.

Възможно ли е вноските ми да се превеждат автоматично от сметката ми за заплата/пенсия по сметката за обслужване на стоковия кредит?

Да, чрез вътрешнобанков периодичен кредитен превод от Вашата сметка в Банка ДСК, по която се превежда заплатата/пенсията, към сметката за погасяване на стоковия кредит. Периодичен кредитен превод може да заявите чрез еднократно посещение в поделение от клоновата мрежа на Банка ДСК или да назначите сами чрез електронното ни банкиране - ДСК Директ. Съветваме Ви след погасяването на стоковия кредит да се уверите, че периодичният кредитен превод е преустановен.

Какво се случва, ако падежната ми дата е в почивен ден?

Вноската е дължима на следващия работен ден.

Защо получих SMS, че дължа пари, след като съм осигурил наличност по сметката достатъчно по-рано?

Изпращането на съобщенията е дефинирано предварително и целта е да гарантира максимална информираност у клиентите и спокойствие, че няма да пропуснете месечната вноска. В случай че сте осигурили наличност, молим да игнорирате съобщението.

Какво е необходимо да знам, ако реша предсрочно да погася кредита?

Имате възможност по всяко време да погасите частично или напълно стоковия кредит. Можете да изберете да го направите в клон на Банка ДСК или чрез превод от друга търговска банка. Необходимо е ясно да заявите предпочитания от Вас начин пред колегите в клона, когато се информирате за дължимата сума за погасяване.

Какво се случва със сметката, открита за обслужване на стоковия кредит, когато той бъде погасен?

В случай че нямате други активни стокови кредити и по сметката няма салдо, Банката закрива сметката. В случай че имате салдо по сметката и нямате други сметки в Банка ДСК, по които това салдо да бъде преведено, е необходимо да посетите поделение, за да Ви бъде изплатена в брой сумата.

Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за целеви студентски кредит?

При кредит за обучение:

 • Документ за самоличност.
 • Уверение – издадено от висшето учебно заведение, удостоверяващо, че не сте загубили качеството си на студент или докторант с право да запишете следващ семестър.

При кредит за издръжка:

 • Копие от удостоверение за раждане/съответния документ издаден от друга държава, в който сте посочен като родител. В случай на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което сте посочен като осиновител.
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че сте имали такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето.
Мога ли да кандидатствам за кредит за издръжка, ако имам вече разрешен кредит за обучение?

Бихте могли да ползвате и двата вида кредити.

 
Мога ли да не усвоявам средства от разрешения кредит?

Да, може да не усвоявате средства от разрешения кредит, но и в този случай е необходимо да представите Уверение по чл.10, ал.3 от ЗКСД, от което да е видно, че не сте прекъснали обучението си. Необходимостта от представяне на Уверение по чл. 10, ал. 3 от ЗКСД е нормативно регламентирана в Закона и представлява задължително изискване, в случаите, когато не се усвоява от предоставения кредит.

Също така в офис на банката следва да подадете писмено заявление, от което да е видно, че се отказвате от усвояване на средства от кредита.

Как и кога се начислява лихвата по кредита?

Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита, включително по време на гратисния период. В гратисния период начислената лихва се капитализира годишно.

 
Мога ли да удължа гратисния период по разрешения кредит и за какъв срок?

Гратисният период по кредита може да бъде удължен в следните случаи:

- При записване на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на гратисния период и се сключи договор за кредит – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план;

- При обучение в друго висше училище или научна организация - за срок не по–дълъг от две години;

- При болест, майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – за срок не по-дълъг от две години.

Мога ли да отсроча задължението си по разрешения кредит и за какъв срок?

Отсрочване на задължението се допуска в следните случаи:

- При записване в редовна форма на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на една година след изтичане на гратисния период – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план;

- При настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срок, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК - като общият период на отсрочване не може да бъде по–дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране.

Мога ли да внасям средства предсрочно по кредита, включително и по време на гратисния период?

Да, можете по всяко време да внасяте средства, като с внесената сума се погасява начислената към съответната дата лихва, а остатъкът се отнася за погасяване на главница.

 
В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?

Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.

 
Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?

Да, можете да погасите предсрочно целия размер на кредита и не дължите такса за това.

 
Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали.
Кога ще получа средствата от овърдрафт?
Ние ще преведем средствата от овърдрафт по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за овърдрафт.
Мога ли да кандидатствам за овърдрафт, ако все още съм в изпитателен срок?

Бихте могли да кандидатствате за овърдрафт при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

 
Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.

 
Изисквания при плащания в интернет с банкови карти

Банка ДСК осигурява на своите клиенти най-високо ниво на защита при онлайн разплащания с карти. Когато пазарувате при търговци, които участват в програмите за сигурни плащания VISA Secure и Mastercard ID Check, се изисква транзакциите да бъдат потвърждавани двуфакторно, съгласно съвременните регулаторни изисквания.

Важно е да знаете, че с Вашата карта ще можете да извършвате онлайн плащания и при търговци, които не са включени в програмите за сигурност на картовите организации.

Какви са методите, с които ще потвърждавате плащанията си в интернет?
 • DSK mToken - мобилно приложение за потвърждаване на преводи наредени през интернет банкирането ДСК Директ за индивидуални и бизнес клиенти, както и през мобилното банкиране ДСК Смарт. Банка ДСК  разшири функционалността на мобилното приложение, включително и за потвърждаване на онлайн покупки с банкови карти.

 • Статичен ПИН код - в допълнение към еднократната 3-D парола. Статичният ПИН се създава от клиента за всяка банкова карта, а еднократната парола с получава чрез sms, по време на плащането.

Не знам къде ми е банковата карта - как мога да я блокирам?

Можете да блокирате временно картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влезте в меню „КАРТИ“ – натиснете върху изображението на картата, след което натиснете бутон „Блокирай временно“

  Как да блокирам картата си

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликнете върху „Блокирай“. Потвърдете, че желаете временно да блокирате картата.

  Блокирай своята кредитна или дебитна карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обадете се на 0700 10 375/*2375. Информирайте оператора, че желаете да блокирате временно Вашата карта
 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да блокирате временно Вашата карта
Как отново да активирам блокираната си банкова карта?

Можете отново да активирате картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влезте в меню „КАРТИ“ – натиснете върху изображението на картата, след което натиснете бутон „Активирай“

  Как да активирам блокирана карта

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликнете върху „Активирай“. Потвърдете, че желаете да активирате картата.

  Активирам блокираната си карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да активирате блокираната си карта.
Забравих/блокирах картовия си ПИН. Какво да направя?

В случай че не помните Вашия картов ПИН или сте го въвели грешно 5 последователни пъти е необходимо да преиздадете вашата карта. Новата карта ще бъде произведена с нов номер и ПИН за нея.

За да преиздадете Вашата карта, вижте отговора на въпроса „Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?“.

Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?

Можете да преиздадете Вашата изгубена/открадната карта по един от следните начини:

Самостоятелно:

 

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „КАРТИ“:
 • - Ако картата Ви вече е временно блокирана – от бутоните срещу името й кликнете върху „Преиздай“. Следвайте стъпките до завършване на процеса, като изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.


  How to reissue my debit/credit card

  - Ако картата Ви е активна – кликнете върху стрелката вляво от изображението ѝ и след това - върху „Преиздай“. Следвайте стъпките до завършване на процеса, като изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.

  Reissue bank card

   

  Преиздаване на банкова карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обадете се на 0700 10 375/*2375. Информирайте оператора, че желаете да преиздадете Вашата карта. Изберете как да получите новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да преиздадете картата си. Изберете как да получите новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.
Открих изгубената/откраднатата си банкова карта. Мога ли отново да я активирам?

Ако картата Ви вече е преиздадена, не е възможно да бъде активирана отново. Необходимо е да изчакате новата карта да бъде произведена и доставена до избраната от Вас локация - офис на Банка ДСК или на посочен от Вас адрес. 

Считам, че има опасност от злоупотреба с банковата ми карта, как мога да я блокирам или преиздам?

За да блокирате временно Вашата карта, вижте отговора на въпроса „Не знам къде ми е банковата карта, как мога да я блокирам?“.

За да преиздадете Вашата карта, вижте отговора на въпроса „Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?“.

Имам карта със стандартен дизайн на Банка ДСК. Как да я преиздам, така че новата ми карта да бъде с дизайн от картовата галерия на банката?

Може да преиздадете картата си с нов дизайн от картовата галерия на Банка ДСК по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „КАРТИ“ - кликнете върху стрелката вляво от изображението на картата. След това кликнете върху „Преиздай“. Следвайте стъпките до завършване на процеса. Когато стигнете до „Дизайн на карта“, маркирайте опцията „Дизайн от Галерия“ и селектирайте желаното изображение от падащото меню. Изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • Преиздаване на карта с нов дизайн

   

  Нов дизайн кредитна/дебитна карта

  New design DSK bank card

   

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обадете се на 0700 10 375/*2375 и информирайте оператора, че желаете картата Ви да бъде преиздадена с дизайн от галерията на Банка ДСК. Изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и заявете желанието си Вашата карта да бъде преиздадена с дизайн от картовата галерия на Банка ДСК. Освен новия външен вид, изберете как да получите картата - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
Промених семейния си статус и фамилното ми име е различно. Как да преиздам банковата си карта с новата фамилия?

Посетете удобен за Вас офис на Банка ДСК. Представете новия си документ за самоличност и заявете, че желаете Вашата карта да бъде преиздадена с актуалната фамилия. Изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минимална сума за револвиране
 • датата, до която трябва да внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.
Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в офис на Банката или чрез външен превод
 • чрез мобилно банкиране - DSK Smart
 • на банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон
 • чрез Call Center (на телефон 0700 10 375 или *BDSK /*2375/).
С коя куриерска фирма ще ми бъде доставена картата?

Картата ще ти бъде доставена от куриерска фирма Express One (M&BM Express).

На всеки банкомат в България ли мога да активирам картата?

Активирането на картата може да се извърши само на банкомат на Банка ДСК.

Как и кога ще ми бъде удържана таксата за доставка?

Таксата за доставка се удържа автоматично от сметката, към която е издадена картата, когато пратката бъде предадена от Банка ДСК на куриерската фирма. Наложен платеж в момента на доставката не се допуска.

От всеки телефон ли мога да поискам и да получа временен ПИН за активиране на картата?

SMS с искане за получаване на временен ПИН ще бъде обработен и ще получи отговор, съдържащ временния ПИН, само ако е изпратен от телефонния номер, който сте посочили при заявяване на доставката на картата с куриер. Заявки с искане за получаване на временен ПИН от други телефонни номера няма да бъдат обработени, дори да съдържат коректни данни.

Ще бъде ли таксуван изпратеният от мен SMS с искане за получаване на временен ПИН?

Този SMS ще бъде таксуван съгласно тарифния план, който използвате от Вашия мобилен оператор. От страна на Банка ДСК няма Ви бъде начислена такса.

Какво да направя, ако в деня на доставката няма да бъда на посочения от мен адрес?

Обади се на посочения телефон в получения SMS от куриерската фирма и заяви друг адрес за доставка. За еднократно пренасочване на пратката няма да ти бъде начислена такса.

Откъде мога да взема картата си, ако не успея да я получа от куриера?

При неуспешна доставка с куриер можете да получите картата си от офис на Банка ДСК:

 • Нова карта – от офиса, който сте посочили при издаване на картата, като в този случай тя ще Ви бъде предоставена с хартиен ПИН
 • Подновена карта – от офиса, в който сте получили старата си карта с изтичащ срок на валидност
Мога ли да кандидатствам за кредитна карта DSK-Wizz Air, ако нямам регистрация в сайта на Wizz Air?
Не е задължително да имате регистрация в сайта на Wizz Air, за да кандидатствате за кредитна карта DSK-Wizz Air. Необходимо е само при кандидатстването да ни предоставите Ваш e-mail адрес, с който Wizz Air ще Ви създаде профил. Вие трябва да активирате създадения профил, следвайки линка, който ще получите от Wizz Air на предоставения e-mail адрес. Допълнително ще получите втори e-mail, който потвърждава, че вече сте член на Wizz Discount Club.
Ако вече имам регистрация в сайта на Wizz Air, мога ли да използвам съществуващия си профил при кандидатстване за кредитна карта DSK-Wizz Air?
Да, можете да използвате съществуващият си профил в сайта на Wizz Air. Необходимо е само да ни предоставите е-mail адреса, с който сте регистрирани. Ще получите уведомителен e-mail от Wizz Air, че вече сте член на Wizz Discount Club.
Как да разбера колко точки имам по кредитната си карта DSK-Wizz Air?
Можете да разберете с колко точки разполагате чрез Вашето Интернет банкиране ДСК Директ. В меню „Карти“, подменю „Бонус програми“ се вижда колко са натрупаните точки по всички кампании, в които участвате.
Как да обменя натрупаните точки по кредитната си карта DSK-Wizz Air за отстъпки в сайта на Wizz Air?
Можете да обмените точки изключително лесно чрез Интернет банкирането ДСК Директ. В меню „Карти“, подменю „Бонус програми“ можете да видите колко точки сте натрупали. Срещу тях има бутон „Усвояване“, чрез който заявявате, че желаете да ползвате натрупаните си точки. След прехвърлянето на точките, Wizz Air ще зареди паричната им равностойност във вашия Wizz профил до 2 работни дни.
Задължително ли е да усвоя всички точки, които съм натрупал по кредитната си карта DSK-Wizz Air?
Не е задължително да усвоите всички точки, може да заявите усвояване само на част от точките.
Как да използвам прехвърлените в Wizz профила си точки за отстъпка при покупка на самолетен билет?
В момента на плащане на билети и услуги, в сайта на Wizz Air ще се визуализира опция за използване на натрупания бонус. Минималната сума на бонуса, която може да бъде използвана при плащане, е 1,00 лв.
За какъв период ми се предоставя членство до Wizz Discount Club и дължа ли такса за него?
Членството в Wizz Discount Club е безплатно за Вас и Ви се предоставя за 12 месеца, като автоматично се подновява всяка година, докато е валиден договорът Ви за кредитна карта DSK-Wizz Air.
Какви привилегии ми осигурява членството в Wizz Discount Club?

Членството в WIZZ Discount Club осигурява следните гарантирани отстъпки за Вас и до петима Ваши придружители:

 • мин. €10 отстъпка от цените на полети над €19,99;
 • €5 отстъпка за багаж, закупен онлайн.
 • Колко точки получавам при извършване на плащания с моята кредитна карта DSK-Wizz Air?

  Когато извършвате покупки при търговец в страната и чужбина, получавате по 2 точки на всеки 1 похарчен лев. Когато извършвате покупки на билети и услуги в сайта www.wizzair.com, получавате по 4 точки на всеки 1 похарчен лев.

  Мога ли да използвам натрупаните си точки за отстъпка при търговец, различен от Wizz Air?

  Точките могат да бъдат използвани за отстъпки само при покупки на сайта на Wizz Air – www.wizzair.com

  Докога мога да използвам точките, които съм събрал с кредитната си карта DSK-Wizz Air?

  Натрупаните от Вас точки имат валидност до края на втората календарна година, следваща годината, в която сте ги натрупали. Например всички точки, които сте натрупали през 2018 г. ще бъдат валидни до 31.12.2020 г.

  След като прехвърлите точките във вашия WIZZ профил, паричният им еквивалент е със срок на валидност една година от датата на прехвърлянето им.

  Каква отстъпка получавам срещу събраните от мен точки, когато купувам билети и услуги в сайта на Wizz Air?

  Срещу всяка точка получавате отстъпка от 1 стотинка при покупка на билети и услуги в сайта на Wizz Air – www.wizzair.com

  Какъв е контретният статус на критично застрашените диви видове, включени в Програмата за опазване на биоразнообразието на планетата DSK Mastercard Wildlife Impact Card?

  Според стандартизираните критерии на IUCN видовете, изброени като критично застрашени, са изправени пред изключително висок риск от изчезване в дивата природа. Всички представени видове и подвидове са част от Червения списък на застрашените видове на IUCN, оценяващ риска от изчезване на видовете на глобално ниво, използвайки набор от количествени критерии и позовавайки се на експертни знания от цял свят. Списъкът включва 2 150 критично застрашени диви животни, сред които сухоземни, сладководни и морски видове.

  По какъв начин датите на изтичане на банковите карти са свързани с животинските видове?

  Датата на изтичане на всяка карта съвпада с възможната дата на изчезване на животното, изобразено на нея. Така се изгражда осведоменост у потребителите и се предприемат стъпки към осигуряване на по-добро бъдеще за тези видове диви животни и местообитанията им.

  Могат ли картодържателите да избират конкретно животно, на което да помогнат?

  Всички дарения, реализирани по Програмата, ще бъдат предоставени на Conservation International, за да подкрепят усилията им за опазване и възстановяване на местообитания в дивата природа, включително тези на критично застрашените видове. 

  Как мога да заявя карта?
  През 2023 г. нови критично застрашени животни ще ни гледат от дебитните карти Mastercard  от Банка ДСК в подкрепа на изчезващите видове. Вече можете да поръчате дебитна карта с  ястребоклюната морска костенурка или западноафриканското шимпанзеЗаповядайте в наш офис, поръчайте чрез онлайн банкирането ДСК Директ или се обадете на *2375 / 0700 10 375
  Имам ли възможност да откажа вече направена трансакция в банкирането си?

  В случай че сте направили превод от Вашата сметка към друга банка, може да подадете искане за връщането му в удобен за Вас офис на Банката.

  Ако сте извършили плащане с Вашата карта, което е неуспешно, отказано от търговец или не е дължимо (например ако сте извършили плащане и по друг начин) и бихте искали да Ви бъде възстановено, може да подадете Искане за оспорване на трансакцията в удобен за Вас офис на банката или да се свържете с нашия Контактен център и да инициирате оспорване на плащането.

  Мога ли да активирам банкирането си, без да посещавам офис на Банка ДСК?

  Ако желаете да получите  Пасивен достъп (само да наблюдавате сметките си) може да го заявите онлайн, като използвате опцията "Нова регистрация" на интернет страницата на ДСК Директ тук.

  За целта е необходимо да имате активна банкова карта и актуален телефонен номер за връзка в нашата система. В случай че нямате, можете да заявите достъп на телефон 0 700 10 375 / *2375, като подпишете необходимите документи с КЕП, издаден от Евротръст.

  Мога ли да си открия сметка в евро през банкирането си?

  Можете да откриете сметка в евро през Вашето онлайн банкиране - ДСК Директ, от меню „Заявки“, опция „Откриване на сметка“.

  Мога ли да изтегля pdf файлове с извлечение за направено плащане в банкирането си?

  Можете да изтеглите PDF файл за извършен превод или плащане на битова сметка от Вашия ДСК Директ посредством меню „Преводи“, PDF Авиза.

  Как да активирам вход в DSK Smart с ПИН?

  За да разбереш как да активираш вход с ПИН в DSK Smart, следвай стъпките:


  Как да активирам вход в DSK Smart с биометричен идентификатор?

  За да активираш вход с биометричен идентификатор в DSK Smart, следвай стъпките:


  Как да променя лимита по картата си?

  За да разбереш как да промениш лимита по картата си, виж тук: 


  Как да плащам битови сметки?

  За да разбереш как да плащаш битови сметки през DSK Smart, виж стъпките тук:


  Как да правя превод към трети лица?

  За да разбереш как да правиш превод към трети лица, виж стъпките тук:


  Как да правя проверка на движения по сметки?

  За да разбереш как да правиш проверки на движения по сметки, виж стъпките тук:


  Спестовна компонента - как да внасям и тегля?

  За да разбереш как да внасяш и теглиш в спестовна компонента, виж стъпките тук:


  Как да заредя и изтегля виртуална карта?

  За да разбереш как да заредиш и изтеглиш виртуална карта, следвай стъпките:


  Как да кандидатствам за кредитни продукти през DSK Smart?

  За да разбереш как да кандидатстваш за кредитен продукт през DSK Smart, виж стъпките тук:


  Как да получа достъп до ДСК Директ?

  За получаване на достъп и първи вход в интернет банкирането ДСК Директ, следвай стъпките: 


  Какви функционалности предлага меню "Средства" в ДСК Директ?

  За да разбереш повече за функционалностите в Меню "Средства", виж тук:


  Какви функционалности предлага меню "Карти" в ДСК Директ?

  За да разбереш повече за функционалностите в меню "Карти", виж тук:


  Какви функционалности предлага меню "Битови сметки" в ДСК Директ?

  За да разбереш повече за функционалностите на меню "Битови сметки" в ДСК Директ, виж тук:

  Какви функционалности предлага меню "Преводи" в ДСК Директ?

  За да разбереш повече за функционалностите в меню "Преводи", виж тук:


  Имам повече от една карта на Банка ДСК. Трябва ли да регистрирам всяка карта за плащания в интернет?

  Да, необходимо е да регистрираш всяка твоя карта през ДСК Директ или в офис на банката. След това изпълни стъпките от 2 до 5 в указанията по-горе, за да създадеш статичен ПИН код за всяка карта.

  Мога ли да продължа да плащам с картата си, без да използвам статична парола?

  Да, ако търговецът не участва в програмите за сигурни плащания на Visa и Mastercard. Не забравяй, че потвърждаването на онлайн плащания чрез комбинация от статичен ПИН и 3D парола, дава допълнителна сигурност и контрол на онлайн плащанията. В случай че търговецът е включен в програмите за картова сигурност, плащания с карти без статичен ПИН код и 3D парола ще бъдат отказани.

  Получих временна парола за създаване на статичен ПИН код. Докога е валидна?

  Временната парола е с валидност 90 дни. Ако през този период не създадеш статичен ПИН код към еднократната 3D парола, трябва да заявиш нова временна парола. Това става, като се свържеш с нашия Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375 или през ДСК Директ.

  Валидността на временната ми парола за създаване на статичен ПИН код е изтекла. Как мога да получа нова?

  Можеш да заявиш нова временна парола, която отново ще получиш чрез SMS, през един от следните канали:

  • ДСК Директ;
  • Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375;
  • Офис на банката.

  След като получите SMS с паролата, е необходимо да изпълниш стъпките от 2 до 5 в указанията по-горе.

  Не помня временната си парола/не откривам съобщението с моята временна парола. Какво трябва да направя?

  Можеш да заявиш нова временна парола, която отново ще получите чрез SMS, през един от следните канали:

  • ДСК Директ;
  • Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375;
  • Офис на банката.

  След като получиш SMS с паролата, е необходимо да изпълниш стъпките от 2 до 5 в указанията по-горе.

  Забравих/ Блокирах статичния ПИН код по картата си (въведох грешен ПИН код 5 последователни пъти). Какво да направя?

  Можеш да заявиш нова временна парола. Ще я получиш чрез SMS, през един от следните канали:

  • ДСК Директ;
  • Контактен център на тел. 0700 10 375 *2375;
  • Офис на банката.

  След като получиш SMS с паролата, е необходимо да изпълниш стъпките от 2 до 5 в указанията по-горе.

  Ако изпълняваш стъпките по-горе, но получаваш съобщения за грешка, провери по номера на грешката - каква може да е причината и какво следва да направиш:

  Код 02Грешка при въвеждане на паролата.

  Причина за появата на грешката: Въвеждаш грешно временната парола, получена с SMS от Банка ДСК, за създаване на статичен ПИН код по твоята карта.

  Какво да направя? Трябва да въведеш вярно временната парола. При 5 поредни грешки, паролата се блокира. Ако не помниш паролата или си изтрил съобщението от Банка ДСК,  е необходимо да се свържеш с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявиш нова временна парола през ДСК Директ или да посетиш удобен за теб офис на Банката. Ще получиш отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по твоята карта.

  Код 04. Блокирана парола. Можеш да заявиш нова временна парола за създаване на статичен ПИН код чрез обаждане до Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, ДСК Директ или в удобен за теб офис на банката.

  Причина за появата на грешката: Въвел си грешно 5 поредни пъти временната парола, получена с SMS от Банка ДСК, за създаване на статичен ПИН код по твоята карта.

  Какво да направя? Необходимо е да се свържеш с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявиш нова временна парола през ДСК Директ или да посетиш удобен за теб офис на Банката. Ще получиш отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по карта си.

  Код 10. Грешка при верификация на въведените от теб данни. Моля, въведи ги отново:

  Причина за появата на грешката: Въвеждаш грешно едно или няколко от следните полета – последни 4 цифри от ЕГН/идентификатор, първи 6 цифри от номера на картата или последни 4 цифри от номера на картата

  Какво да направя? Въведи внимателно данните отново. Ако не си регистриран в системата на Банката с ЕГН (за клиенти чужденци) и не знаеш последните 4 цифри от твоя идентификатор се свържи с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375 или посети удобен за теб офис на Банката, където след идентификация ще ти предоставят тази информация.

  Код 11Идентификационият ти код е блокиран. Моля, започни процеса отначало като натиснеш бутона "Назад".

  Причина за появата на грешката: Въвел си грешно 5 поредни пъти 6-цифрения идентификационен код изпратен от Банката чрез SMS за верификация на мобилния ти телефон.

  Какво да направя? Стартирай процеса по създаване на статичен ПИН код по твоята карта от начало, като за целта се върни на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведи исканите данни отново.

  Код 14. Изтекла валидност на временна парола. Можеш да заявиш нова временна парола за създаване на статичен ПИН код чрез обаждане до Контактен Център на тел 0700 10 375 *2375 или в удобен за теб офис на  банката.

  Причина за появата на грешката: Валидността на временната парола е 3 месеца от създаването й. Ако през този период не си я използвал, за да създадеш статичен ПИН код по карта си, трябва да заявиш нова.

  Какво да направя? Необходимо е да се свържеш с Контактен Център на тел. 0700 10 375 *2375, да заявиш нова временна парола през ДСК Директ или да посетиш удобен за теб офис на  Банката. Ще получиш отново SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код по твоята карта.

  Код 16. Изтекла валидност на идентификационния код. За да създадеш статичен ПИН код по карта си за онлайн плащания е необходимо да се върнеш към първоначалната страница и да въведеш исканите данни отново. Започни процеса отначало като натиснеш бутона "Назад".

  Причина за появата на грешката: Валидността на идентификационния код е 15 минути. Не си го използвал в този период, за да създадеш статичен ПИН код по картата си.

  Какво да направя? Стартирай процеса по създаване на статичен ПИН код по картата си от начало, като за целта се върни на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведи исканите данни отново.


  Код 17
  . Грешно въведен идентификационен код.

  Причина за появата на грешката: Въвел си грешно 6-цифрения идентификационен код, изпратен от Банката чрез SMS за верификация на мобилния ти телефон.

  Какво да направя?
  Въведи внимателно получения чрез SMS 6-цифрен идентификационен код отново. Ако въведеш кода погрешно 5 поредни пъти, той ще се блокира. Ако блокираш кода, можеш да стартираш процеса по създаване на статичен ПИН код по карта си отначало, като за целта се върнеш на първоначалната страница чрез избор на бутон „Назад“ и въведеш исканите данни отново.

  Как да регистрираш карта си за потвърждения на плащания в интернет чрез еднократна парола и статичен ПИН код?

  Можеш да регистрираш всяка ваша карта през ДСК Директ, меню Карти, 3D парола, ако разполагаш с валиден метод на подписване, или като посетиш офис на банката.
  Със заявяване на услугата ще получиш SMS с временна парола за създаване на статичен ПИН код на посочения от теб мобилен телефон.

  Мога ли да активирам DSK mToken на повече от едно устройство?

  Можете да активирате DSK mToken само на едно единствено устройство - смартфон или таблет. Необходимо е да инсталирате DSK mToken на желаното устройство и да преминете през стъпките за активиране.

  Какво да направя при забравен ПИН код?

  В случай че не помните ПИН кода си е необходимо да деактивирате DSK mToken през „Настройки - Нулиране“ и през ДСК Директ от меню „Настройки - DSK mToken - Деактивирай“. След това добавете ново устройство и преминете отново през стъпките за активиране на приложението.

  Какво да направя, в случай че блокирам DSK mToken вследствие на въвеждане на 5 поредни пъти грешен ПИН код?

  В случай че блокирате DSK mToken вследствие на въвеждане на 5 поредни пъти грешен ПИН код е необходимо да подадете сигнал в Контактния център на Банката или да посетите удобен за Вас офис.

  Какво да направя, ако имам нов телефонен номер?

  В случай че сте сменили използвания до момента от Вас телефонен номер е необходимо да посетите офис на Банката и да заявите промяната.

  На какви минимални изисквания трябва да отговаря мобилното устройство?

  DSK mToken може да бъде инсталирано на устройства с операционна система:

  - Android 8.0 и по-нови;

  - iOS 9.3 и по-нови.

  Мога ли да използвам DSK mToken върху root-нати/jailbreak-нати* устройства?

  Мобилното приложение DSK mToken е метод на подписване, който отговаря на най-високи нива на сигурност и е ограничен за използване върху root-нати/jailbreak-нати мобилни устройства.

  DSK mToken може да бъде инсталиран и използван на друго устройство, върху което не са правени подобни намеси в операционната система.


  *Устройства с ръчно коригирана, неофициална и неоторизирана версия на операционната система от страна на притежателя на телефона/таблета.

  Свържете се с нас

  Call center Call center

  Обратна връзка

  Ние ще се свържем с теб

  010 010

  Анкета

  За оценки и препоръки

  012 012

  Намерете ни

  Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

  chatbot icon