новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

MIT развитието сe нуждае от добро дългосрочно планиране

Юрий Генов, ръководител на управление "Развитие и внедряване на ИТ системи, Банка ДСК
Малко са финансовите институции у нас, които помнят времето, в което всички процеси успешно са били реализирани без каквито и да било ИТ системи и компютри. Всеки, който има честта да работи в една от тях, може да оцени колко преходни са технологиите, заместили днес счетоводните книги и писалките Въпреки че навлизането на ИТ във всеки процес в нашето ежедневие продължава, днес наличието на ИТ услугите се приема 3а даденост и тяхното развитие във финансовия сектор напоследък се предопределя от развитието на другите бизнес или обслужващи звена и все по-малко от промените в самата ИТ индустрия.
РЕАЛНОСТИТЕ НА 2014 ГОДИНА
Щом Великден наближава, значи всички сериозни и значими неща 3а годината вече трябва да са започнали, иначе дори в този забързан 21 век е почти невъзможно да се реализират преди Коледа. Това казваха възрастните хора в моето детство, уповавайки
се на опита си при отглеждането на реколтата. Така говорим и днес, когато коментираме сроковете, които са необходими 3а реализацията на струк-турно-определящите ИТ проекти.
Последните години основните ИТ инициативи в сектора се характеризираха с търсене на по-висока ефективност и намаляване на разходи. Това се предопредели както от икономическата криза, така и от световните тенденции, насочени към технологии 3а сигурност, мобилност, облачни услуги, социални медии. Това са области, които влияят на ИТ във финансовия сектор, но до каква степен те формират неговите основни технологични елементи е интересен въпрос.
Очаквайки динамичен 3-годишен период на развитие, 3а Банка ДСК е важно да се ориентира в това, на кои области в развитието на ИТ системите трябва да се обърне най-голямо внимание Трябва да отбележим, че особено ИТ развитието се нуждае от добро дългосрочно планиране, тъй като това е относително по-инертна обслужваща област в една финансова институция, като се има предвид, че подменянето на една или друга система често изисква месеци, а в някои случаи години.
По тази причина през последните години в Банка ДСК се обръща сериозно внимание на формирането на стратегически план 3а ИТ развитие, а това изисква сериозна работата, осъществявана съвместно с бизнес и оперативните звена. На практика стратегическият план се преразглежда веднъж годишно - той обхваща един относително къс период от 5 години, но се явява работен документ през всичките 12 месеца на годината. При работата по формирането на плана, се отчитат както вижданията на бизнеса 3а развитието на пазара и потребностите на клиентите, така и тенденциите в развитието на ИТ.
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ
Опитвайки се да обобщя очакванията 3а предстоящите изменения и в кои области те са най-съществени и значими, бих обърнал внимание на следното:
На първо място, удобният потребителски интерфейс измести фокуса върху себе си и засенчи функционалните изисквания. В това се включват много неща, но според мен, най-голямо внимание заслужават три от тях:
- Бързина
- Достъпно и нагледно представяне на информацията - Лесна и интуитивна навигация през информацията предоставяна от различните информационни системи
На второ място, във фокус са наличността на услугите и наличността на информацията (системите). Специално отделям това изискване в самостоятелна точка, защото зад него се крие огромно множество от технически решения и организационни усилия, осигуряващи непрекъсваемост на процесите и услугите В този ред на мисли бих отбелязал, че осигуряването на последните 5% от денонощието струват повече от половината от разходите 3а останалите 95%, но днес никой не може да прави икономия, Защото тези 5% на моменти са също толкова важни 3а приходите.
На трето място - наблюдава се много сериозна тенденция бизнес Звената да контролират процесите (управляват системите) - при което в много случаи те вече предпочитат да не са зависими от служители в ИТ структури, а да имат директен достъп и контрол.
И накрая, но не го подценявайте, към системите и технологиите се поставя едно ново, и то много интересно изискване свързано с възможността ИТ системите да се самонаблюдават и оценяват, както и през системите да се наблюдава и оценява работата на служителите.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon