Innerpage - L - 1330x503

Управление на стоков риск

Описание

Стоковият суап е деривативен финансов инструмент за размяна на плащания на базата на предварително уговорено условно количество суровина на бъдещи дати, които се определят при сключване на сделката. Целта е да се избегнат нежелани пазарни изменения в цената на суровината като тя бъде фиксирана. При сделка със стоков суап, едната страна прави фиксирани плащания, а другата – плаващи, базирани на определен индекс, фючърс или друга референтна цена.

Банката предлага два вида стокови суапи в зависимост от определянето на референтната цена – азиатски и европейски. При азиатския стоков суап референтната цена по суапа е средната референтна цена за периода, а при европейския – тази на падежа. 

Характеристики

  • Срок на сделките: До една година като при определени условия могат да бъдат сключени и сделки с по-дълъг срок.

  • Валута: Валутата на предлагания стоков суап може да бъде EUR или USD в зависимост от валутата, на която основно се търгува стоката.

  • Стоки: Стоките, които могат да бъдат хеджирани са индустриални метали (мед, цинк, алуминий, олово, стомана, никел), благородни метали (злато, сребро), енергийни продукти (петрол и газ) и зърнени култури (рапица, пшеница, царевица), както и захар, какао и други. 

  • Цели: Стоковият суап се използва за хеджиране на експозиции към борсово търгувани стоки.


Документи


Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати