Документи

Документи

Общо описание на процеси и продукти
съгласно нормативните изисквания

Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, въведоха в българското законодателство изискванията на правото на Европейския съюз относно предоставянето на услуги от страна на инвестиционните посредници. Сред основните цели на нормативна уредба е подобряването на защитата на инвеститорите във финансови инструменти чрез предоставяне на информация относно видовете финансови инструменти, пазарите, на които те се търгуват, прилаганата от инвестиционния посредник политика за третиране конфликти на интереси и др., както и предоставянето от страна на клиентите на необходимата на посредника информация, за да бъде той в състояние да направи оценка доколко услугата е подходяща за клиента.

Считано от 3.01.2018 г. с влязоха в сила промени в европейското законодателство, които се въвеждат с Директива 2014/65/ЕС и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията.

Основна цел на новата нормативна уредба е да се подобри нивото на защита на инвеститорите във финансови инструменти чрез въвеждане на изисквания, свързани с процеса на управление на продукти, определяне на целеви пазар за предлаганите продукти и извършване на оценка за принадлежност на клиентите към този пазар, изготвяне на основни информационни документи за определена група продукти, прозрачност на разходи преди и след сключване на съответните сделки и други. Предвид това, преди подписването на договор за предоставяните от Банка ДСК АД услуги, моля да се запознаете с посочената по-долу информация:Регламент (ЕС) № 1286/2014 въвежда изискване за предоставяне на основен информационен документ (ОИД) за пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващ се на застраховане инвестиционен продукт (ПИПДОЗИП) на инвеститорите на дребно. ПИПДОЗИП се определя като:

  • инвестиция, при която без значение от правната ѝ форма, сумата изплащана на инвеститор на дребно е изложена на колебания поради експозиция към референтните стойности или представянето на един или повече активи, които не са директно закупени от инвеститора на дребно; или
  • застрахователен инвестиционен продукт е застрахователен продукт, чиято стойност на падеж или при обратно изкупуване зависи изцяло или частично, пряко или непряко от пазарни колебания.

Целта е да се предостави необходимата информация за вземане на решение, да се подобри съпоставимостта между отделните продукти, както и да бъдат по-добре разбрани. Банка ДСК, в качеството си на създател на продукти, в които попадат всички деривативни финансови инструменти, изготви и актуализира ОИД за тези продукти на инвеститорите на дребно.

В съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС, Банка ДСК предоставя на своите клиенти информация относно очакваните разходи във връзка с предлагания продукт и предоставяната услуга. Информацията за разходите включва:

  • разходи за продукта
  • разходи за услугата
  • плащания от трети страни на ИП

Разходите са представени както във абсолютна стойност, така и като процент от номинала на сделката или надбавка на годишна база. Разходите могат да бъдат еднократни или текущи.

Представената информация относно разходите е валидна при нормални пазарни условия. Основните информационни документи, информацията относно очакваните разходи и кратко описание на отделните продукти може да откриете в секциите на сайта Управление на валутен риск, Управление на лихвен риск и Инвестиционно посредничество тук.

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon