лихвен риск

Търговия с дългови инструменти

Осигури си фиксиран доход за даден период

Банка ДСК предлага на своите клиенти търговия с облигации като предоставя котировки за емисии на база на един или няколко от следните критерии: емитент, валута, срочност, доходност до падежа, кредитен рейтинг, купон, обем.

Облигацията (дългова ценна книга) е заем, който се издава от емитента на облигацията, за да се финансира на капиталовите пазари. Емитентите могат да бъдат държави (държавни облигации) или фирми (корпоративни облигации).


Характеристики:

  • Номинал - сумата, която инвеститорът ще получи на падежа на облигацията или общият обем от дадена емисия, издаден от емитента. Номиналът обикновено е 100 или 1 000 валутни единици. Всяка емисия облигации се търгува на пазарите с цена за номинал. Например, ако пазарната цена на една облигация е 102% или 98%, това означава, че инвеститорът трябва да заплати 102 или 98 лева съответно за 100 лева номинал като съответно се казва, че емисията се търгува над или под номинала.

  • Доходност до падежа - Най-важният показател за дадена емисия е доходността до падежа. Тя отчита номиналът на емисията, цената ѝ и предстоящите лихвени плащания по нея. На практика доходността до падежа показва дохода на инвеститора от дадена емисия, ако след закупуването ѝ, той я държи до падежа. Доходността и цените имат обратна връзка – при повишаване на пазарните доходности, цените падат и обратно – при понижаване на доходностите, цените на облигациите растат.

  • Дата на емитиране и падеж  - Датата на емитиране е датата, на която е издадена облигацията и се счита за началната дата на заема. Падежът съответно е крайната дата на емисията и представлява края на емисията или последната дата на заема, който емитентът е взел от инвеститорите.

  • Купон  - периодично лихвено плащане, което се изчислява като процент от номинала. Например, ако номиналът е 100 лв., а купонът е 2%, изплащан годишно, всяка година до падежа на облигацията, инвеститорът ще получава 2 лева лихвено плащане.


Целеви пазар на продукта

Облигациите са дългов финансов инструмент - продукт, който Банката разпространява. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

 

Знания и опит относно

- основни познания за фондовите пазари и опит, свързан с търговия с облигации. Знания относно движението и очаквания за движението на лихвените проценти и съответно пазарните цени на облигациите;

- разбиране на рисковете, свързани с инвестирането в облигации;

- познаване на емитента;

- разбиране на процеса за сключването на сделки с облигации

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

възможност да понесе негативен резултат при промяна на цените на облигациите по време на инвестицията

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

от нисък до умерен рисков профил, предвид волатилността на облигациите и финансовите пазари, както и наличието на кредитен риск

не е склонен да носи рисковете, свързани с инвестиция в облигации

Цели и нужди

да получава регулярни приходи

 


Риск и доходност

  • Нисък риск и ниска доходност: Инвестициите в ДЦК на страни с рейтинг „ААА“ са нискорискови и предоставят възможност за реализиране на ниска доходност. Така например немските ДЦК с падеж до 7 години дори се търгуват при отрицателна доходност. Деноминираните в щатски долари ДЦК носят и валутен риск, свързан с промяна на стойността на инвестицията в зависимост от валутния курс долар/лев.

  • Умерен риск и умерена доходност: Инвестициите в ДЦК на страни с инвестиционен рейтинг по-нисък от „ААА“ и по-висок от BB представляват интересна възможност за клиентите, които са склонни да поемат по-висок риск с цел да реализират по-висока доходност. Страни като Полша, Мексико, Ирландия и др. имат инвестиционен рейтинг по-нисък от „ААА“. Отново инвеститорите трябва да вземат предвид и валутата, в която е деноминирана съответната емисия.

  • Висок риск и висока доходност: Инвестиционен рейтинг BB и по-нисък се счита за спекулативен, като книжата с такъв рейтинг предлагат и по-висока доходност. Българските ДЦК попадат в тази категория, като тук трябва да се отчете липсата на валутен риск за деноминираните в лева емисии.


Кредитен рейтинг
   
 Standard&PoorsMoody'sСтрани според кредитния им рейтинг (Standard & Poors)
Първокачествен
AAAAaaАвстралия, Канада, Дания, Германия и др.
Висококачествен
AAAaСАЩ, Австрия, Финландия, Белгия, Франция и др.
Добър
AAИрландия, Япония, Словакия, Ботсвана и др.
СреденBBBBaaИсландия, Мексико, Перу, Полша, Тайланд и др.
Спекулативен рейтинг
   
СпекулативенBBBaАзейберджан, България, Индонезия, Русия и др.
Умерено спекулативен
BBАлбания, Черна гора, Сенегал, Гърция,
Високо спекулативенCCCCaaБелиз, Венецуела
Високо рисков
CCCaМозамбик
Неизбежен фалит
CC 
Фактически фалит
DD 

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon