лихвен риск

Търговия с акции

Стани съсобственик във водещите компании

Банка ДСК АД предлага на своите клиенти посредничество при търговия с акции, права и компенсаторни инструменти на Българска фондова борса – София АД, участие на първични и вторични предлагания, търгови предлагания и съхранение на ценни книжа.

Банка ДСК АД предлага на своите клиенти посредничество при търговия с акции и борсово търгувани фондове на международните пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Латинска Америка, Африка и Австралия. Банка ДСК АД съхранява чуждестранните финансови инструменти в депозитарната институция Clearstream.

Банката предава нареждания за изпълнение на следните насрещни страни: Canaccord Genuity Ltd., OTP Bank Nyrt. and Citigroup Global Markets Ltd.

Клиентите ни могат да инвестират свободните си средства в акции на водещи родни и международни компании с цел постигане на по-висока доходност.

Комисионите и таксите, които банката прилага, са едни от най-атрактивните на пазара.

Борсово търгуваните фондове (Exchange traded funds) са фондове, чиято цел е да репликират структурата и движението на даден индекс от акции, облигации, борсово търгувани стоки или кошница от активи.Характеристики:

 • Спестяват транзакционни разходи по структуриране на подобен портфейл

 • Имат значително по-ниски разходи за управление от взаимните фондове

 • В общия случай са по-ликвидни от отделни книжа/активи в състава на индекса

 • Репликират структурата и движението на даден индекс

 • За разлика от взаимните фондове, борсово търгуваните фондове се търгуват като акции

 • Дават възможност на инвеститорите да получат експозиция, например към различни компании и стоки, като предоставят относително висока степен на диверсификация


Целеви пазар на продукта

Акциите и борсово търгуваните фондове са дялови финансови инструменти - продукти, които Банката разпространява. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти всеки от продуктите е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

 

Знания и опит относно

- познания за фондовите пазари и опит, свързан с търговия на финансови инструменти. Познания относно движението и формирането на цената на акциите и борсово търгуваните фондове;

- разбиране на рисковете, свързани с инвестирането в акции и борсово търгувани фондове;

- познаване на емитента;

- познаване на сектора, който следи борсово търгувания фонд, и неговите тенденции за развитие;

- разбиране на процеса за сключване на сделки с финансови инструменти

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

възможност да понесе загуба до 100% от промяна на цените на акциите и борсово търгуваните фондове по време на инвестицията

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

високорисков профил, предвид волатилността на акциите и борсово търгувани фондове и възможността за загуба на вложените средства

не е склонен да носи рисковете, свързани с инвестиция в акции и борсово търгувани фондове

Цели и нужди

търсене на по-висока доходност, в сравнение с инвестиция с инструменти с фиксирана доходност, в резултат на повишаване цената на закупените акции и борсово търгувани фондове и доходност от дивиденти

 


За какво са подходящи борсово търгуваните фондове?

 • За структуриране на географски експозиции – БРИКС страни (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка), Азия, Латинска Америка и т.н.

   

 • За структуриране на експозиция към определен сектор – индустрия, технологии, потребителски стоки и т.н.

 • За структуриране на експозиция към борсово търгувани стоки – петрол, злато, газ и т.н.

 • За структуриране на макро стратегии базирани на промяната на фундаментални фактори - лихви, доходност, волатилност, икономически растеж.Риск – инвестициите в акциите и борсово търгувани фондове са изложени на пазарен риск или риск от негативна промяна на цените им поради икономически или специфични за дадена инвестиция фактори.

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon